Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar

domklubbaArbetsdomstolen meddelade idag att visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med Lagen om anställningsskydd, LAS. Anställningsformen blir därmed kvar i personlig assistans. Läs Arbetsdomstolens dom i sin helhet. En dom i Arbetsdomstolen kan inte överklagas, men liknande mål kan tas upp igen.

Arbetsdomstolen skriver följande:

Ett kollektivavtal för personlig assistans innehåller bestämmelser om anställning ”på viss tid så länge uppdraget varar”, s.k. ”SLUV”. Den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen har gjort gällande att en sådan anställning är oförenlig med svensk lag och EU-rätt (det s.k. visstidsdirektivet).

Arbetsdomstolen har funnit att kollektivavtalsregleringen inte innebär en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, som kan föranleda att avtalet i berörda delar ska anses ogiltigt.

Arbetsdomstolen har även funnit att kollektivavtalsregleringen inte heller står i strid med de tvingande bestämmelserna i 4 och 7 §§ anställnings-skyddslagen, eller med bestämmelserna i visstidsdirektivet. Arbetstagarorganisationens talan har därför avslagits.

Domslut

  • Arbetsdomstolen avslår Svenska Kommunalarbetareförbundets begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
  • Arbetsdomstolen avslår Svenska Kommunalarbetareförbundets talan.
  • Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Kommunalarbetareförbundet att ersätta Fremias och Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB:s rättegångskostnader med 180 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker

Läs Arbetsdomstolens dom i sin helhet

Kommunal stämde Fremia

Bakgrunden är att Kommunal stämt Fremia för anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” i personlig assistans. Kommunal anser att den inte är förenlig med lagen om anställningsskydd och EU:s visstidsdirektiv. Kommunal vill tex att visstidsanställningar efter en viss tid ersätts av tillsvidareanställningar och att uppsägning bara ska kunna ske av sakliga skäl.

Fremia - "Rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde"

Fremia anser att anställningsformen – som har funnits sedan det första kollektivavtalet inom personlig assistans träffades 1994 – inte är förknippad med någon brist som ska medföra att den underkänns. Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia har i en intervju på Assistanskoll sagt att rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde i förhållande till LAS.

IfA - "Ge istället mer medel för längre uppsägningstider"

Sophie Karlsson på IfA har sagt att assistansanvändare och assistenter kan tvingas in situationer de inte mår bra av om visstidsanställningar förbjuds och ersätts av fasta anställningar. Hon vill istället se mer medel för längre uppsägningstider till assistenterna, vilket hon utvecklar i en intervju på Assistanskoll.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Läs Arbetsdomnstolens dom i sin helhet

Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”,

Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar

Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”

Skicka sidan till: