Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”

Lia SchedingFackförbundet Kommunal har gjort en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om att stoppa anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar”. Om de vinner kan anställningsavtalen för flertalet privatanställda personliga assistenter komma att ogiltigförklaras.

Anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” är utformad för personlig assistans, med syftet att enligt intentionen i LSS ge den assistansberättigade möjlighet att avgöra vem hen vill ha som assistent som arbetar i dennes hem. Uppsägning kan ske om den assistansberättigade inte längre anlitar anordnaren eller avlider, eller på grund av "särskilda skäl” som kan vara "att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar tillsammans". Uppsägningstiden är då mellan 14 dagar och en månad.

Vill se tillsvidareanställningar

Lia Scheding på Kommunal säger att det egentligen inte anställningsformen som sådan Kommunal ifrågasätter.
– De vi vänder oss emot är att det är en visstidsanställning som kan pågå under ett helt arbetsliv. Att anställningen inte konverteras till tillsvidareanställning skapar en otrygghet som inte finns på den övriga arbetsmarknaden. Man kan förlora sitt arbete på två veckor enbart på grund av att den assistansberättigade anser att hen inte kan samarbeta med assistenten.

Sakliga skäl i LAS skulle gälla

Om arbetsdomstolen skulle döma med Kommunals linje skulle det innebära att personliga assistenter omfattas av de LAS–reglerade anställningsformerna, vilket i sin tur skulle kunna leda till att många personliga assistenter skulle bli tillsvidareanställda, säger Lia Scheding.
– Det skulle bland annat innebära längre uppsägningstider och att den anställde skulle omfattas av sakliga skäl enligt LAS. Vad sakliga skäl inom personlig assistans sedan skulle innebära kan bara framtiden utvisa.
Skulle de sakliga skäl som ska gälla vid uppsägning i personlig assistans bli en förhandlingsfråga? Kan de assistansberättigades rätt att välja assistenter i LSS komma att påverka hur de sakliga skälen ser ut här?
– I och med att anställningsformen och dess upphörande har legat skyddad i nämnder har ingen praxis på området utformats. Nu när AD blir högsta instans kommer domar framöver bli prejudicerande och därmed skapa en praxis kring sakliga skäl i denna bransch som på många sätt är unik.
När beräknas det komma ett avgörande i Arbetsdomstolen, AD?
– Vi hoppas på ett avgörande innan sommaren 2023.

Rätten att bestämma vem som arbetar i hemmet

Anställningsformen är till för att den assistansberättigade ska kunna bestämma om hen vill ha kvar en person som arbetar i hens hem eller ej. Många inom funktionsrättsrörelsen ser detta som en viktig rättighet.
Ska inte assistansanvändaren ha den rätten?
– Som sagt, Kommunal står upp för allas rätt att leva ett bra liv och tycker ambitionen med LSS–reformens tillkomst 1994 var helt riktig, men LSS grunder kan inte gå ut över anställningstryggheten och villkoren för de personliga assistenterna. Här måste arbetsgivarna ta ansvar för att balansera anställningstrygghet och LSS.

"Djävligt olyckligt" att den infördes

Anställningsformen ”viss tid så länge uppdraget varar” infördes på 90-talet och Kommunal godkände då införandet. Lia Scheding har i en intervju i Arbetet beskrivit detta som ”djävligt olyckligt”.
Varför gick Kommunal med på att införa denna anställningsform på 90–talet?
– När parterna ingick dessa avtal såg branschen helt annorlunda ut jämfört med idag. Andelen assistansberättigade som var arbetsgivare till sina egna assistenter var högre och i övrigt var det företrädesvis kooperativ som drev personlig assistans. Idag är det stora företag som är arbetsgivare. Kollektivavtalen har inte utvecklats i takt med branschen.
I en intervju i Arbetet sade Lia Scheding att Kommunal hade mer brukarperspektiv på 90-talet, hon sade "Man tittade väldigt mycket på hur ska vi formulera det här kollektivavtalet så att det inte skulle inskränka på LSS-lagstiftningen"
Hur kommer det sig att Kommunal ändrat uppfattning om detta?
– Kommunal står upp för allas rätt att leva ett bra liv och tycker ambitionen med LSS-reformens tillkomst 1994 var helt riktig. Nu, trettio år senare, har dessa avtal visat sig skapa en skev maktbalans mellan LSS och LAS. Kommunal har, förhandlingsvägen, under många avtalsrörelser bakåt i tiden yrkat att stärka anställningstryggheten i kollektivavtalen. Vi har inte fått gehör för detta och nu prövar vi att förändra den rättsliga vägen i stället.

Nu möjligt att driva frågan

Att det nu är möjligt för Kommunal att driva frågan i Arbetsdomstolen beror på att tvister mellan arbetsgivare och fack i denna bransch fram till 1 mars i år avgjordes i en särskild skiljenämnd. Kommunal sade upp detta skiljedomsförfarande tidigare i år, berättar Lia Scheding.
– Vi valde att säga upp den förhandlingsordningen då nämndförfarandet skyddade den otrygga anställningen på ett sätt som inte gynnade Kommunals medlemmar. Parterna satt länge i förhandlingar i syfte att hitta nya former för ett nämndförfarande med en stärkt anställningstrygghet men vi nådde inte ända fram. Nu är gällande förhandlingsordning densamma som i merparten av arbetsrättsliga tvister på arbetsmarknaden, d.v.s. med Arbetsdomstolen som högsta instans, säger Lia Scheding.

Lia Scheding intervjuades av Kenneth Westberg 2022-08-25

Vidare läsning

Kommunals stämningsansökan till Arbetsdomstolen

Arbetet:80 000 personliga assistenter kan få tryggare anställningar

Arbetet: Kommunal om villkor för personliga assistenter: ”Djävligt olyckligt”

Skicka sidan till: