Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”

Johanna Hedgårdh
Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA

IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare. Genom att tydliggöra respektive uppdrags rättigheter och skyldigheter hoppas man öka samsynen och förståelsen och därmed göra det lättare att leva och jobba med personlig assistans.

IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, har enligt Johanna Hedgårdh länge velat ge information och kunskap som stärker den assistansberättigades egenmakt. En ansökan skickades in till Arvsfonden och våren 2018 beviljades det 3–åriga Projektet Egenmakt till vilket Johanna Hedgårdh rekryterades som projektledare. I början av projektet genomfördes samtal och intervjuer med assistansanvändare, anordnare, assistenter, gode män mfl. Syftet var att kartlägga behov som kunde besvaras i en utbildning. En tydlig röd tråd kunde identifieras berättar Johanna Hedgårdh.
– Vi kunde förstå att rollerna var otydliga, och att det ibland uppstår konflikter som beror på att kunskapen om rollernas rättigheter och skyldigheter är begränsade. Om något skaver i relationen väljer assistansanvändaren ofta att vara tyst av rädsla att för att förlora sin assistent.
Den personliga assistenten i sin tur vill inte heller säga ifrån av rädsla att förlora sitt jobb. Detta kan leda till en onödig konflikt, säger Johanna Hedgårdh.
– Vi genomförde en gruppdiskussion om bland annat arbetsledarens roll vid IfAs konferens hösten 2018. Heta diskussioner uppstod vid borden och vi insåg att vi var något på spåren.

Synka lanseras den 4 maj

Projektteamet, som består av 3 personer, påbörjade ett arbete med att tydliggöra alla rollers rättigheter och skyldigheter utifrån ett 20–tal olika situationer/områden inom den personliga assistansen.
– Detta blev utgångspunkten till Synka, den digitala tjänst som lanseras den 4 maj.
Hur funkar utbildningen?
– Synka består av en gemensam introduktionsutbildning som syftar till att skapa samsyn kring den personliga assistansen och de fyra uppdragen. Efter genomförd introduktionsutbildning väljer man den inriktning som passar en bäst: assistansanvändare, arbetsledare och personlig assistent. IfA har valt att kalla rollerna för uppdrag eftersom vi anser att det då blir tydligare att alla roller kommer med ett ansvar, även assistansanvändarens.

Professionalitet en målsättning

Varje utbildning tar ca 1 timme och kan göras på vilken skärm som helst, den är tillgänglighetsanpassad och erbjuds även på engelska och arabiska. Har man fler uppdrag kan man gå flera utbildningar. Både assistansanvändare och assistenter har ju ofta uppdraget som arbetsledare.
– I nuläget finns ingen utbildning i Synka som vänder sig specifikt till anordnare men vi tror och hoppas att Synka kommer att bli ett värdefullt verktyg som anordnaren kan använda i den dagliga verksamheten, säger Johanna Hedgårdh.
Var inte tanken först att bara vända sig till assistansanvändare?
– Jo, så var det, men efter att ha genomfört samtal och intervjuer med alla roller så insåg vi att för att den personliga assistansen ska blir riktigt bra behöver vi skapa samsyn mellan alla involverade. Målsättningen är att alla ska bli professionella i det de gör. Lika stor vikt läggs vid de olika utbildningarna men när det gäller assistansanvändaren lägger vi mer krut på att stärka egenmakten genom övningar kopplade till hur man är, vilka behov man har och hur man kan påverka sin assistans till att bli ännu bättre. Lite mer fokus på personlig utveckling skulle jag säga.

Rättigheter i LSS och Arbetsmiljölagen

I utbildningen definieras rättigheterna utifrån de lagar som finns exempelvis i LSS och Arbetsmiljölagen. Ett exempel på en rättighet utifrån assistansanvändarens perspektiv som diskuteras i utbildningen är den att få bestämma om assistenten ska sitta med och äta vid samma bord som assistansanvändaren.
– En skyldighet kan vara att ha koll på arbetsmiljölagen. Att veta vilka uppgifter jag kan kräva att den personliga assistenten kan utföra utan att bryta mot lagen såsom ex. att jobba för länge eller att utföra något som är farligt eller olagligt. Utbildningen tar upp rättigheter och skyldigheter utifrån alla rollers perspektiv.
Kommer ni att erbjuda ännu fler utbildningar framöver?
– Synka är gjort i ett system där vi kan lägga till fler utbildningar. Vi hoppas att vi har resurser längre fram att erbjuda en utbildning för exempelvis anordnare eller föräldrar till barn som lever med personlig assistans.

Alla utbildningar utom assistenternas gratis

Alla utbildningar förutom den för personliga assistenter är gratis och finns tillgänglig för vem som helst när som helst men för att tjänsten ska kunna utvecklas och leva vidare behöver vi ta betalt av någon, säger Johanna Hedgårdh.

Omöjligt rymma allt

Det har varit en stor utmaning och det är omöjligt att rymma allt i en utbildning och det var heller inte meningen, säger Johanna Hedgårdh.
– Vi försöker begränsa oss till det som är viktigast och formulera det kort och koncist. Utbildningen är interaktiv och omfattar allt ifrån korta lagtexter, dilemman och quiz, där deltagaren får kryssa i rätt eller fel etc. Vi hoppas och tror att tankar kommer väckas och att man tar ämnen vidare för att diskutera med exempelvis sin anordnare, assistent eller arbetsgivare. IfA kommer alltid finnas tillgängliga för att svara på frågor som uppstår men också kunna erbjuda fler tjänster som är utvecklade utifrån Synkas tänk.

Påminner om Lars Lööws förslag

Upplägget i Synka påminner om det utbildningsmaterial som Lars Lööw förordade i sin utredning Översyn av yrket personlig assistent ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. Han föreslog då att Socialstyrelsen skulle skapa ett gemensamt utbildningspaket för assistenter, assistansanvändare och anordnare.
Hur ser du på det?
– Ja, man skulle ju nästan kunna tro att Synka är utvecklat på uppdrag av regeringen, säger Johanna Hedgårdh och skrattar. Nu har vi ju Synka som finns tillgänglig fr om maj, vilket innebär att ingen behöver vänta på någon ytterligare utbildning. Vår utbildning är framtagen utifrån ett gediget underlag och enligt mig vore det bättre att istället för att göra något liknande, göra något tillsammans, kanske som komplement till vår utbildning, säger Johanna Hedgårdh.

Johanna Hedgårdh intervjuades av Kenneth Westberg 2020–03–04


Skicka sidan till: