Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"

Det bedömningsinstrument för personlig assistans som Socialstyrelsen hittills arbetat fram förkastas av Lars U Granberg, ledamot i Socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor. Han kräver att man återgår till en schablonmodell för att beräkna assistanstid.
Han säger också att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet planerar att fråga Försäkringskassan på vems uppdrag de redan räknar minutrar vid behovsbedömningar.

Brukarorganisationernas krav är inte hårt ställda

Lars U GranbergLars U Granberg anser att Försäkringskassan och Socialstyrelsen måste backa från den version av bedömningsinstrument som cirkulerar på Internet, och han stödjer de krav brukarorganisationerna ställt för att återvända till samarbetet.
- Socialstyrelsen och Försäkringskassan måste anamma de krav brukarorganisationerna ställt, jag tycker inte de är hårt ställda.
De kritiserade bland annat minuträknandet vid bedömningar..
- Jag håller med, i partiet vill vi att assistanstid ska beräknas genom schablonräkning, dvs som det fungerat hittills vid bedömningarna. Det är oacceptabelt att år 2010 komma dragande med en rigid modell med minuträknande och som dessutom innehåller integritetskränkande frågor. Och värst av allt är den här överprövningen där ansvarig tjänsteman ska bedöma dels om de behov den sökande uppger är rimliga, dels om tidsåtgången den sökande uppger är rimlig.
Det blir kränkande om den sökande ska uppge alla sina behov i livet vid en bedömning anser Lars U Granberg, som istället vill se en schablonbedömning av tiden kan den assistansberättigade därefter själv disponerar sin tid.
- Personlig assistans är ett stöd som alla tycker är bra och behövligt, om vi får bestämma får de helt enkelt arbeta fram en lösning med schablonräkning av tiden.
Brukar och handikapporganisationerna bör tillsammans med Socialstyrelsen arbeta fram förslagen enligt Lars U Granberg, politikernas uppgift är att ge direktiv och ta ställning till lagda förslag.
- Frågan hur mycket assistanstid det behövs för tid mellan aktiviteter är ett exempel på en fråga som bör skötas av brukarorganisationerna tillsammans med Socialstyrelsen.

Undrar varför Försäkringskassan redan gått ifrån schablonmodellen

Lars U Granberg berättar att han och representanter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har för avsikt att träffa Försäkringskassan och fråga varför Försäkringskassan föregått instrumentet och redan infört minuträknande vid bedömningar av personlig assistans.
- Utredningen av behovsbedömningsinstrumentet är ett myndighetsförberedande arbete som ska lämnas i mars 2011. Försäkringskassan har på många håll redan startat ett arbete med att räkna minutrar vid bedömningarna och enbart räkna aktivitetstid vid bedömningarna. I praktiken sänker de nu kostnaderna för assistansen, trots att inga politiska beslut tagits på detta. Jag kan faktiskt undra om Försäkringskassan är rätt instans att genomföra sådana här bedömningar.

Om Försäkringskassans syn på grundläggande behov

I lagrådsremissen anser regeringen och Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att det finns ett adekvat lagstöd idag vad gäller beslut om grundläggande behov, Lars U Granberg anser att regeringen här ger Försäkringskassan godkänt i att räkna vissa delar av grundläggande behov som integritetskänsliga och enbart räkna dessa vid bedömningen om en person når upp till de 20 timmar/vecka som krävs för att få personlig assistans beviljat.
- Vår syn är att Försäkringskassan fått i uppdrag att skapa en gemensam nationell hantering av lagstiftningen och ta bort geografiska skillnader, men jag ifrågasätter att de fått uppdraget att dela in grundläggande behov i delar som är eller inte är integritetskänsliga.
Maria Lundqvist Brömster i Folkpartiet vill se en lagändring där hela det grundläggande behovet ska räknas..
- Politiker bör egentligen inte gå in och ta detaljbeslut i en sådan här fråga, det borde vara ett väl underbyggt arbete från de som har kunskapen, dvs Socialstyrelsen och brukarorganisationerna. Jag har en uppfattning om grundläggande behov utifrån min roll i handikapprörelsen, majoriteten i riksdagskammaren har ingen större kunskap om detta.
Om det blir en skarp frågeställning i Socialutskottet vill Lars U Granberg dock agera, eftersom Försäkringskassan nu ändrat tolkningen av lagen.
- Handlar det om att stoppa Försäkringskassan nu i deras skärande av timmar för människor som haft personlig assistans under lång tid har jag inget emot det. Jag kan tänka mig att verka i Socialutskottet för ett tydliggörande av de grundläggande behoven, människor ska inte behöva gå och vara rädda för att deras stödinsatser kan tas bort om lagen helt plötsligt tolkas på ett nytt sätt.

Uppdraget att skapa enhetlighet och dämpa kostnader vid andra personliga behov

Regeringen säger i lagrådsremissen att man vill ge i uppdrag till Försäkringskassan att senast den 30 juni 2011 rapportera om utvecklingen av enhetligheten vid beslut om "andra personliga behov", (behov utöver grundläggande behov) och vilka eventuella åtgärder som är lämpliga att vidta, detta ses som något som kan en kostnadsdämpande effekt. Vilhelm Ekensteen från IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, har här uttryckt farhågor att detta kan innebära att tid mellan olika aktiviteter inte blir assistansgrundande, Lars U Granberg delar den oron.
- Att regeringen vill ge en myndighet i uppdrag att jobba internt med att spara pengar är en märklig ordning, samtidigt förvånar det mig inte. Regeringen har ofta velat göra saker vid sidan av parlamentarisk insyn genom att ge uppdrag till enmansutredare eller ge myndigheter egna uppdrag. Jag delar Vilhelms oro över att passiv tid mellan aktiviteter kan komma att plockas bort.
Om regeringen ger det här uppdraget betyder det enligt Lars U Granberg inte så mycket i sig, det viktiga menar han är vad Försäkringskassan kommer fram till.
- Jag upplever att Försäkringskassan jobbar hej vilt efter vad de uppfattar att regeringen tycker och tänker istället för vad riksdagen beslutar. Försäkringskassan verkar vara inne på att vilja skära och tycka att det är roligt, det är otäckt att se, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-03-16

Vidare läsning

Testversionen av bedömningsinstrumentet är utlagt på Internet

Handikapp och brukarrörelsens representanter lämnar samarbetet kring behovsbedömningsinstrumentet

Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet


Skicka sidan till: