Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"

Försäkringskassans hållning att tid där "assistenten är till förfogande" inte längre ska berättiga till assistanstimmar kommer att leda till att välfungerande assistans slås sönder enligt Vilhelm Ekensteen.
Han är även starkt kritisk till att Försäkringskassan enbart räknar integritetskänsliga delar i grundläggande behov vid assistansbedömningar.
Vilhelm Ekensteen uppmanar politikerna att stoppa utvecklingen, om nödvändigt genom en blocköverskridande uppgörelse.

Vilhelm Ekensteen svarar på frågor om behovsbedömningsinstrumentet, aktiv tid och tid där assistenten är till förfogandeVilhelm Ekensteen

Vad anser du om att Försäkringskassan i en intervju säger att instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande vid bedömningarna genom att det räknar antal minuter och levererar en summa aktiv tid?
- Försäkringskassans signal är mycket oroande. Assistansreformen riskerar att slitas i trasor. Jag är över huvud taget oerhört skeptisk till behovsbedömningsinstrumentets så kallade vetenskaplighet. I referensgruppen har vi upplevt att de som jobbar med projektet har begränsad kunskap om personlig assistans, de närmar sig det från ett teoretiskt perspektiv. Det medger de också och säger sig vara tacksamma för allt som vi från användarsidan lär dem. Ändå tycks vi alltså stå inför denna skrivbordsprodukt med minutfixering vid så kallad aktiv tid

Vad anser du om att Försäkringskassan i samma intervju säger att det inte ska läggas till någon tid där assistenten är till förfogande, förutom när det uppstår passiv tid inom en aktivitet?
- Man förskansar sig bakom att begreppet "tid till förfogande" inte återfinns i lagstiftningen. Vi skulle kunna kontra med att begreppet "aktiv tid" inte heller står där. Det är emellertid farligt att stanna vid en diskussion om ord. Det går inte att bortse från att det överordnat väsentliga är att den framtida behovsbedömningen tillgodoser assistansbehoven för människor med stora funktionsnedsättningar. Det är vad lagen åsyftar. Det måste till och med vara behovsbedömningsinstrumentets skyldighet att åstadkomma detta.
- I dag har den överväldigande majoriteten assistansberättigade ett fungerande liv grundat på assistansbeslut utifrån försäkringskassornas kännedom om deras förutsättningar. Den som vill slå sönder detta genom ett dogmatiskt minuträknande "aktiv" tid tar på sig ett mycket stort ansvar.
- Var och en med egen erfarenhet av personlig assistans vet att ett assistansbehov inte alltid består av ett i förväg utpekbart antal specifika "aktiviteter". Särskilt för personer med stora assistansbehov är detta absurt. Många måste helt enkelt ha en person närvarande för allt de gör eller som oförutsägbart hela tiden händer dem.

Anser du att politikerna bör agera på något sätt i frågan kring aktiv tid och tid där assistenten är till förfogande?
- Det blir nödvändigt om ansvariga myndigheter börjar tolka lagen på ett sätt som totalt trotsar praxis baserad på erfarenhet och omdöme. Egentligen säger vi redan till politikerna: "Se hit, se upp!" Om den kommande propositionen skulle anamma de där tankegångarna vore det mycket, mycket illa.

Vilhelm Ekensteen svarar på frågor om Försäkringskassans beräkning av tid för grundläggande behov

Hur ser du på att Försäkringskassan sedan november 2007 tillämpar att den som kan äta själv inte har ett grundläggande behov i matsituationen?
- I IfA är vi som bekant mycket kritiska till den nya tolkningen av matsituationen. Om man inte kan hantera maten på tallriken, då kan man inte äta själv.

Hur ser du på att Försäkringskassan (se intervju)definierar vissa delar av ett grundläggande behov som mer integritetskänsliga och att endast dessa ska räknas i den inledande bedömningen om assistansersättning?
- Vad som är grundläggande behov kring personlig hygien, att äta, av- och påklädning etc finns det i stort en övergripande enighet om. Gränslinjer måste givetvis dras och där är vi alltså inte alls överens med Försäkringskassan om att dra den rakt över tallriken, men vi har varit överens om att grundläggande behov ska tillgodoses som sådana. Om de nu ska spaltas upp i ytterligare en kategori "integritetskänsliga" som de enda grundläggande behov som ska räknas, då står vi inför rättsosäkerhet och godtycke, och framför allt: alla grundläggande behov är inte längre grundläggande. Detta får ju också konsekvenser genom att omfattningen av grundläggande behov är det som berättigar till assistansersättning - eller inte.

Hur ser på att Regeringsrätten i domen (Mål nr 5321-07) ger stöd till Försäkringskassans hållning att definiera integritetskänsliga delar i grundläggande behov?
- Om det föranleder Försäkringskassan att fortsätta i denna riktning så lyfter det alltihop till den politiska nivån. Ja, i själva verket finns det ju redan där!

Vad anser du att politikerna bör göra angående Försäkringskassans sätt att beräkna grundläggande behov och Regeringsrättens ställningstagande i frågan?
- Assistansreformen är alldeles för viktig för att politikerna ska låta den gå till spillo. Insiktsfulla Fp-politiker har slagit larm (se intervju) . Jag förväntar mig faktiskt ett ansvarstagande över blockgränserna på bred front från riksdagens sida, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-05

Vidare läsning

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"

Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"


Skicka sidan till: