Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"

Försäkringskassans hållning att räkna minutrar och bara godkänna aktivitetstid som grund för assistans håller inte enligt Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet.
Hon hoppas även att folkpartiets motion lagt grunden för att den kommande LSS-propositionen förtydligar arbete och föräldraansvar som en grund för assistans.

Om folkpartiets motion

Maria Lundqvist BrömsterFolkpartiets motion So434angående LSS avslogs nyligen i Socialutskottet. Motionen kritiserade Försäkringskassans nya bedömning av grundläggande behov som grund för personlig assistans och krävde ett förtydligande i att assistans ska ges för att kunna arbeta och vara förälder. Motionen fick stöd av Vänsterpartiet men eftersom Folkpartiet ingår i regeringen som för tillfället bereder en proposition lät Folkpartiet frågan hänvisas dit. Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet är dock nöjd, hon ser goda möjligheterna för att frågorna tas med i den kommande LSS-propositionen.
- Jag kommer noggrant att följa beredningen och tydligt deklarera folkpartiets ståndpunkt, vi fick med en skrivning i Socialutskottets betänkande som jag anser skapar goda förutsättningar inför den fortsatta beredningen av LSS.

I motion So434 av Maria Lundqvist Brömster m.fl. (fp) begärs ett tillkännagivande om behovet av att i lag reglera rätten till assistansersättning för att man ska kunna leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt motionärerna måste rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt lyftas in i LSS för att garantera personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter. (sid 78 i Socialutskottets betänkande)

Om bedömningsinstrumentet

Instrumentet som ska bedöma behov av personlig assistans har nu gått ut för prövning på åtta lokala försäkringscentra. Försäkringskassan har uttalat att man vill räkna minutrar för varje enskild aktivitet och att assistanstid enbart ska ges för aktiviteter och inte till "tid där assistenten är till förfogande". Detta har mött stark kritik från bland annat IfA - Intressegruppen för assistansberättigade. Maria Lundqvist Brömster är djupt oroad över utvecklingen och anser att Försäkringskassan riskerar att inkräkta på den enskildes integritet. Hon har redan fått ta del av kritik från personer som blivit bedömda efter de nya kriterierna.
- Jag har talat med enskilda som drabbats mycket hårt av detta, fall där den enskildes integritet inte respekterats.
Hur ser du på Försäkringskassans hållning att enbart räkna aktivitetstid och inte någon tid där "assistenten är till förfogande"?
- Jag tror rent ut sagt att det är omöjligt, det måste hela tiden göras individuella bedömningar.
Behövs det viss "tid där assistenten är till förfogande"?
- Ja helt klart, Försäkringskassan måste utgå från individuella behov.
Hur ser du på Försäkringskassans hållning att räkna antal minutrar på varje enskild aktivitet?
- Jag tycker inte om detta, det innebär att den enskildes behov inte sätts i fokus. Jag fick precis mejl från en person som varit utsatt för detta, för mig låter det ovärdigt att en myndighet beslutar att en person exempelvis ska ha 3,5 timmar/vecka för toalettbesök, 2 timmar/vecka för att handla osv.
Bör aktiviteter som grundas i individens egna ambitioner och intressen vara grund för assistanstid?
- Assistans ska ge möjlighet att kunna leva ett fullvärdigt liv, vara delaktig och ha en valfrihet. Utifrån de förutsättningarna måste individens egna ambitioner och intressen vara en utgångspunkt och en grund för assistanstid.

Risk för att instrumentet blir för medicinskt inriktat

Maria Lundqvist Brömster ser nu en risk att bedömningsinstrumentet blir för medicinskt inriktat.
- Av det jag hittills tagit del av så finns det en sådan risk. Försäkringskassan måste se till helheten och till individens behov i bedömningarna. Här är en väl fungerande dialog med brukarorganisationerna oerhört viktig.
Hur ser du på kritiken att ICF, (WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa,) som instrumentet bygger på, är för medicinskt?
- Jag är för dåligt insatt i ICF för att ge en uppfattning om det just nu, men dialogen med brukarorganisationerna måste bli bättre i de här frågorna.
Maria Lundqvist Brömster är sedan tidigare starkt kritisk till Försäkringskassans hållning att klassificera vissa delar av grundläggande behov som integritetskänsliga.
- Detta var en huvudfråga i vår motion som behandlades i Socialutskottet. Risken finns att en handläggare får rätten att bedöma vad som är privat eller inte, det skadar individens integritet.

Kenneth Johanssons uttalanden om en kommande LSS-proposition

Kenneth Johansson har i en intervju bedömt att det kommer en första LSS-proposition i mars 2010, med åtgärder bland annat för tillstånd/tillsyn, besparing på schablonbeloppet, sysselsättningsåtgärder, barnperspektiv och förtydligande om hjälpmedelslagstiftningen. Maria Lundqvist Brömster vill här se att arbete och föräldraskap lyfts in på ett tydligt sätt.
- I sysselsättningsåtgärder bör det ingå ett förtydligande att assistans är ett medel för att kunna arbeta. I barnperspektivet bör den assistansberättigades rätt till assistans för föräldraskap förtydligas.
Kenneth Johansson bedömer att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" inte införs innan riksdagsvalet. Maria Lundqvist håller här med om att det behövs ytterligare beredning innan ett färdigt förslag kan läggas fram.
- Det har funnits en hel del kritik mot insatsen. Det är oerhört viktigt att tydliggöra vad vi menar eftersom det finns en uppfattning om att det kommer att bli som kommunal hemtjänst. Om detta läggs fram senare bör det tydliggöras i lagstiftningen att det ska finnas samma valfrihet i övriga LSS-insatser som i personlig assistans.
Hur ser du på att Kenneth Johansson bedömer att huvudmannaskapsfrågan inte införs innan riksdagsvalet?
- Det kan mycket väl vara så att huvudmannaskap inte kommer att hinnas med, det finns stora förväntningar på detta. Det är viktigt att beredningen ger ett bra resultat, vi bör inte hasta fram en så viktig lagstiftning.
Är det något du vill tillägga?
- Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: LSS är en rättighetslagstiftning som har kommit för att stanna, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2009-12- 14

Vidare läsning

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"


Skicka sidan till: