Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"

Till våren kan det komma en LSS-proposition som innehåller bland annat förslag om tillsyn av anordnare och justeringar i schablonmodellen bedömer Kenneth Johansson.
Den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och förändringar i huvudmannaskapet tror Kenneth Johansson däremot kan behöva ytterligare beredningstid.

Socialutskottets betänkande över statsbudgeten

Kenneth JohanssonSocialutskottets betänkande över regeringens förslag till statsbudget blev officiellt den 3 december. Handikappolitiken tas där upp i sin helhet, Kenneth Johansson, Ordförande i riksdagens socialutskott tycker det händer en hel del i svensk handikappolitik.
- Vi har diskuterat hur genomförandet och övervakningen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska organiseras. LSS-kommitténs slutbetänkande bereds av regeringen. Senast 31 december i år ska Hans Ytterberg presentera förslag för att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Utöver detta återstår det naturligtvis mycket att göra.

Tillstånd/tillsyn och sysselsättningsåtgärder bedöms vara med till våren

Socialutskottet konstaterar i sitt betänkande över statsbudgeten att regeringen bereder LSS-kommitténs slutbetänkande. Kenneth Johansson säger att han ser fram emot att ta emot kommande propositioner i Socialutskottet och han är nöjd med att alla partier är överens om att LSS fortsatt ska vara en rättighetslagstiftning och att det nu arbetas för fullt med en LSS-proposition.
- Jag sticker inte under stol med att jag som Ordförande i LSS-kommittén varit med och skapat underlaget.
Det ryktas om att det kommer en proposition i vår?
- Ja, jag tror regeringen kan komma att lägga fram flera propositioner, men att det kommer en till våren, sannolikt i mars 2010. Det exakta datumet tillkännages i propositionsföreteckningen i slutet på januari 2010.
Vad bedömer du att propositionen innehåller?
- Snabba åtgärder bör kunna komma kring kvalitetsfrågor som krav på tillsyn och tillstånd för assistansanordnare vilket Socialstyrelsen ska ha hand om. Barnperspektivet in i LSS, sysselsättningsåtgärder som daglig verksamhet och hjälpmedelsfrågor är några områden som bör kunna vara med. Det kommer säkert med mer, men jag vill vara försiktig med att uttala mig om detta - arbete pågår.

Kostnadsdämpande åtgärder med justering av schablonmodellen

Kenneth Johansson tycker att det är positivt att det under senaste halvåret skett ett trendbrott i assistansens utgifter från den tidigare starka ökningen på 2 miljarder kr/år. Han säger att ökningen nu verkar ha planat ut, och tror därför att det inte kommer större kostnadsdämpande åtgärder i propositionen.
- Departementet kanske tittar på de justeringar av schablonmodellen som vi tog upp i slutbetänkandet.
Den största besparingen i LSS-kommittén förslag är ju ett förväntat utfall av behovsinstrumentet, som utvecklas parallellt med en kommande proposition..
- Just det, här behöver vi vänta in vad detta parallella arbete leder till.
Försäkringskassan har föreslagit ett besparingsförslag med tre schabloner utformade efter nivån på OB-ersättningen. Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare, har i en intervju sagt att förslaget med tre schabloner inte kan genomföras samtidigt som schablonersättningen räknas ned med avseende på konsumentprisindex vilket föreslogs i slutbetänkandet. Det skulle då inte vara möjligt att bedriva kvalitativ assistans menar Tomas Sundberg. Kenneth Johansson vill dock inte kommentera Försäkringskassans förslag.
- Jag är inte tillräckligt insatt i det, det som regeringen bedömer är bra kan de välja att ta med i LSS-propositionen.
Förändringar som varit på tal är en avräkningsperiod på tolvmånader, att assistenters sjuklöner inte längre ska betalas av kommunerna utan finansieras via en höjning av schablonbeloppet och att assistansersättning vid sjukhusvistelse/uppsägningslöner ska beviljas även till assistansberättigade som köper assistans. Kenneth Johansson säger att detta är förändringar som kan komma i en första proposition.
- Jag har tidigare sagt att detta är exempel på förändringar som bör göras, det är viktigt att komma till handling här.
Kan lagstiftningen utifrån propositionen börja gälla från 1 januari 2011?
- Ja, eller tidigare, i vart fall inte senare än januari 2011.

"Personlig service med boendestöd" och förändrat huvudmannaskap bedöms inte vara med före riksdagsvalet

Det finns även förslag från slutbetänkandet som Kenneth Johansson bedömer inte läggs fram i vår. Detta bedömer han gäller för både den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och förslaget om ändrat huvudmannaskap, där staten föreslogs ta hela det ekonomiska ansvaret för assistansen, även de 20 första timmarna/assistansberättigad.
- Jag bedömer att de frågorna behöver beredas ytterligare.
Om "personlig service med boendestöd" och huvudmannaskapsfrågan inte kommer med i första vändan så fortsätter väl personlig assistans enligt LSS att fungera som idag?
- Absolut, tills något annat beslut tas fortsätter det som idag. Lars U Granberg (socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén) som först är med och utreder i LSS-kommittén och sedan ändrar uppfattning innan det ens finns något regeringsförslag missar nu sin enda valfråga på området, men sådant är livet.
Man kan också se det som att regeringen backat efter kritik..
- Jag anser att man ska ta den tid som krävs för att känna sig trygg i att förändringar leder till de förbättringar som eftersträvas. Beredningsarbetet fortsätter och nya regeringsförslag kommer när det är moget. Skapandet av LSS-insatser kräver långsiktiga och uthålliga lösningar, som bör göras i nära dialog med brukarorganisationer. Jag hoppas verkligen alliansregeringen får fullfölja arbetet med att värna och utveckla LSS och assistansverksamheten.

Folkpartistisk motion med kritik av Försäkringskassans hårdare hållning

Folkpartiets lade en motion med stark kritik (se intervju) av Försäkringskassans hårdare bedömning av grundläggande behov som grund för assistans och krävde att assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar ska definieras tydligare i lagstiftningen. Motionen avslogs i Socialutskottets betänkande av statsbudgeten med hänvisning till att frågan bereds av regeringen. Kenneth Johansson tycker dock att innehållet i motionen var bra.
- Ja, men eftersom regeringen bereder en proposition om detta hänvisar vi dit.
Ska motionen ses mer som en markering från Folkpartiet?
- Det kan man väl säga, vi hade flera motioner från andra partier om olika LSS-frågor som avslogs av samma skäl.
Hur ser du på Försäkringskassans hårdare hållning i bedömning av grundläggande behov?
- Jag har fått ett antal signaler där jag tycker att Försäkringskassans tillämpning inte är som jag önskar. Det betyder inte att de gör fel, utan att lagstiftningen kan behöva ses över.
Folkpartiet och Vänsterpartiet har gått ut hårt mot Försäkringskassan..
- Jag reagerar också och har fört fram det till ansvariga på departementet.
Försäkringskassan ska väl ha en självständig uppfattning?
- Absolut, de ska som myndighet tillämpa lagen.
Det ryktas att Försäkringskassan får signaler från politiskt håll om att skärpa kraven för att få assistans.
- Det har jag aldrig hört, vi politiker är nog snarare fundersamma utifrån de signaler vi får.
Tycker du att assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar behöver betonas tydligare i lagstiftningen?
- Om det framkommer problem att kunna arbeta bör det tydliggöras i lagstiftningen, det ligger i mitt och alliansens intresse att personer ges alla möjligheter att kunna arbeta, säger Kenneth Johansson.

Kenneth Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-12-08

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande över statsbudgeten

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"


Skicka sidan till: