Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"

Maria Lundqvist BrömsterTillkännagivandet i Socialutskottet om behovsbedömningar är enligt Maria Lundqvist Brömster ett förtydligande av lagstiftningen som borde kunna göra att Försäkringskassan överger sin förändrade tolkning med uppdelning av grundläggande behov i integritetskänsliga delar.
Hon anser också att man böra skifta fokus på bedömningsinstrumentet för personlig assistans och se det som ett verktyg för den enskilde snarare än för handläggaren.

Ser tillkännagivandet som ett förtydligande av lagstiftningen

Tillkännagivandet gjordes i Socialutskottets betänkande om regeringens LSS-proposition, där krav ställs på att regeringen ska återkomma med förslag till åtgärder till Socialutskottet angående behovsbedömningar i personlig assistans. Maria Lundqvist Brömster anser att återkopplingen bör ske i samband med att uppdragen om bedömningsinstrumentet och Försäkringskassans uppdrag om grundläggande och andra personliga behov är klara i mars respektive juni 2011. Enligt Maria Lundqvist Brömster gör Socialutskottet ett gemensamt tillkännagivande då det är viktigt att visa på vikten av att ha en stark rättighetslagstiftning.
- Hela Socialutskottet har reagerat på Försäkringskassans bedömningar av personlig assistans. De signaler vi har fått från brukarna stämde inte riktigt med den bild som gavs i regeringens proposition. Det kändes viktigt att understryka LSS intentioner som rättighetslagstiftning.
Socialutskottets tillkännagivande avser enligt Maria Lundqvist Brömster både bedömningsinstrumentet och Försäkringskassans tillämpning av de grundläggande behoven sedan 2007, som hon är kritisk till.
- Det finns inga politiska direktiv bakom Försäkringskassans ändrade hållning att dela in grundläggande behov i delar som är eller inte är integritetskänsliga.
Försäkringskassan säger att de inte kan backa sedan de fick stöd i Regeringsrätten.
- Jo, men samtidigt kommer våra skrivningar i tillkännagivandet att antas tillsammans med propositionen i riksdagen, det är markeringar Försäkringskassan bör ta till sig.
De skulle kunna backa utifrån det, menar du?
- Det tycker jag, detta är ett förtydligande av lagstiftningen.

Bedömningsinstrumentet ska vara ett verktyg för den enskilde

Maria Lundqvist Brömster förutsätter också att man ska vidmakthålla lagens intentioner med respekt för den enskilde och att bedömningsinstrumentet inte ska innehålla detaljerade eller integritetskränkande moment.
- Vårt tillkännagivande är ett krav på attde som arbetar med instrumentet hela tiden ska tänka på integritet och respekt för den enskilde. Vi säger också att instrumentet ska ses som ett verktyg för den enskilde, ofta har instrumentet setts som enbart handläggarens verktyg för att konstatera vad den enskilde behöver.
Vad kan innebära att det är ett verktyg för den enskilde?
- På en debatt hos Förbundet rörelsehindrade menade man att någon form av bedömningsinstrument kan behövas för att förstå vad en person med en funktionsnedsättning behöver, men att perspektivet att det är ett verktyg för den enskilde har saknats helt. Exempelvis när handläggaren frågar om hur lång tid olika saker tar och trots detta bedömer en annan tidsåtgång, är det inte den enskildes verktyg, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-19


Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet


Skicka sidan till: