Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"

Socialutskottet tillstyrker regeringens LSS-proposition och föreslår inga direkta lagändringar som stoppar Försäkringskassans förändrade bedömning av grundläggande behov.
Däremot görs ett tillkännagivande om behovsbedömningar i personlig assistans som enligt Kenneth Johansson ger Socialutskottet möjlighet till uppföljning och kontroll av behovsbedömningarna så att LSS:s intentioner och syftet med assistansen ska garanteras. Det ska också garantera att bedömningsinstrumentet inte blir mer detaljerat än nödvändigt.

Regeringens proposition tillstyrksKenneth Johansson

Socialutskottets betänkande tillstyrker propositionens förslag på exempelvis tillståndsplikt och tillsyn av assistans, ett barnperspektiv i LSS, registerkontroll av assistenter till minderåriga och besparingar på dubbel assistans. Kenneth Johansson säger sig vara nöjd att kunna slå fast att LSS är en rättighetslagstiftning.
- Reservationerna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet är förhållandevis marginella, vi har en stor samstämmighet i utskottet.

Kenneth Johansson ser det som mycket starka skrivningar

Enligt Kenneth Johansson har Socialutskottet gjort en mycket stark skrivning i avsnittet som berör behovsbedömningar av personlig assistans och utvecklandet av bedömningsinstrumentet:

Utskottet förutsätter, mot bakgrund av lagens intentioner, dels att siktet är inställt på respekt för den enskilde individen, dels att ett sådant bedömningsinstrument inte kommer att innebära alltför detaljerade eller integritetskränkande moment. Utskottet anser att ett bedömningsinstrument av det slaget kan vara den enskildes verktyg när han eller hon ska få sina behov tillgodosedda. sid 18 i Socialutskottets betänkande


När det gäller behovsbedömningar finns två regeringsuppdrag som ska vara klara i början på 2011, dels ska Försäkringskassan senast sista juni 2011 föreslå åtgärder för att skapa en enhetlighet i grundläggande och andra personliga behov, den 12 maj beslutade regeringen nämligen att även grundläggande behov skulle ingå i det uppdraget. Det andra uppdraget är att Försäkringskassan och Socialstyrelsen till den sista mars 2011 ska skapa ett bedömningsinstrument för personlig assistans. Kenneth Johansson säger sig vara mycket missnöjd med hur arbetet med bedömningsinstrumentet inleddes.
- De hamnade fel från starten, jag förstår att brukarorganisationerna hoppade av, det var rätt av dem att göra den markeringen. Jag riktade själv kritik mot Socialstyrelsen och har fått bekräftat från överdirektör Håkan Ceder att de tagit till sig kritiken och nu gjort ett radikalt omarbetat förslag som de presenterat för brukarorganisationerna och enligt uppgift pågår åter arbetet i konstruktiv anda, det är jag mycket glad över, ett bra resultat kräver samarbete.
Enligt Kenneth Johansson är Socialutskottets skrivningar av stor betydelse i den politiska uttrycksvärlden.
- I praktiken anser jag att det innebär att instrumentet inte ska vara integritetskränkande eller detaljerat med minutangivelser mer än vad som är absolut nödvändigt för att det ska fylla sin funktion.
Man ska inte räkna minutrar alltså?
- Nej, jag vill inte säga att man ska ha en schablonmodell, för då är det ingen individuell prövning vilket det ska vara i en rättighetslagstiftning, men det ska vara så lite minuträknande och detaljer som det bara går.

Regeringen uppmanas återkomma till Socialutskottet

Socialutskottet kräver även att så fort underlag finns ska regeringen återkomma med en redovisning och vid behov förslag till åtgärder.

Utskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen. Resultatet av de båda uppdragen som ska redovisas i mars respektive juni 2011 bör inte föregripas. Utskottet anser att regeringen, så fort underlag finns, bör återkomma till riksdagen med en redovisning och vid behov med förslag till åtgärder. sid 18 i Socialutskottets betänkande


Kenneth Johansson menar att denna uppmaning ska säkra att det Socialutskottet sagt kommer att genomföras.
- Då får vi chansen att reagera snabbt och kan ta ställning till om det behövs lagändringar.
Gäller detta hur Försäkringskassan tolkar de grundläggande behoven?
- Ja, det gäller både grundläggande och andra personliga behov och instrumentet.
Hur snabbt ska regeringen återkomma?
- Uppdragen till Försäkringskassan och Socialstyrelsen varar till mars respektive juni 2011, så i samband med det skulle jag bedöma.
Skulle ett förslag från regeringen kunna vara lagstiftning kring vad som ska räknas i de grundläggande behoven vid behovsbedömningarna och att Försäkringskassan går tillbaka den tolkning de hade fram till 2007?
- Det kan det vara, vi vill isåfall få ett underlag för att ta ett sådant beslut, eftersom tolkningen idag är regeringsrättsförankrad.
Skulle du vilja se en sådan lagändring?
- Ja, om det visar sig att den nuvarande tolkningen inte stämmer med intentionerna i LSS, främjande av goda levnadsvillkor och full delaktighet.
Varför tog ni inget beslut till en sådan lagändring i Socialutskottet?
- Vi saknade ett tillräckligt kunskapsunderlag.
Försäkringskassan bedömer ju att alltfler kommer att falla under 20-timmarsgränsen i år...
- Ja, därför betonar vi att så fort underlag finns ska riksdagen ha en redovisning, tillkännagivandet är en stark markering från Socialutskottets sida.

Frågor som bereds av regeringen

Flera frågor rörande personlig assistans bereds just nu på Socialdepartementet., bland annat frågan om assistans vid sjukhusvistelse och till assistenters uppsägningslöner när den assistansberättigade avlider. Enligt Kenneth Johansson har regeringen kommit en bra bit på vägen.
- Socialdepartementet utreder även en differentierad schablonersättning och avräkningsperioden för assistansersättning. Alla de här förändringarna kan komma i höst, de innebär förändringar i förordningar och då behöver det inte komma upp i riksdagen och förändringarna kan då eventuellt börja gälla samtidigt som lagen utifrån LSS-propositionen, alltså 1 januari 2011.
Detsamma gäller enligt Kenneth Johansson hjälpmedelsfrågan som regeringen tog upp i propositionen men där det också krävs en förändring i en förordning.
- Det ska tydliggöras att det är landstingets ansvar att bekosta individuella hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar, det ska det inte vara någon tvekan om.

Frågor till en eventuell kommande LSS-proposition

Det finns även återstående frågor som togs upp i LSS-Kommitténs slutbetänkande som kan komma i en ny LSS-proposition efter valet enligt Kenneth Johansson.
- Det kvarstår viktiga frågor som huvudmannaskapet, den föreslagna LSS-insatsen personlig service med boendestöd och hur utökad assistansersättning och assistenters sjuklöner ska hanteras.
Vilka förändringar vill du se?
- Att huvudmannaskapet för assistansen ska bli statligt och att kommunen inte längre beslutar om personlig assistans.
Det har framförts krav på att sänka gränsen på 20 timmars grundläggande behov per vecka som gäller för att få assistans via Försäkringskassan, bland annat Lars U Garnberg, socialdemokratisk ledamot av Socialutskottet har föreslagit dettal. Kenneth Johansson säger sig vara villig att diskutera frågan.
- Jag är öppen för att diskutera en sänkning av 20-timmarsgränsen i samband med att assistansen förstaligas, säger Kenneth Johansson.

Kenneth Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-19

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"

Skicka sidan till: