Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Endast en lagändring i LSS § 9a kan ändra vår tillämpning av grundläggande behov"

Tomas SundbergDet krävs en lagändring i LSS § 9a för att Försäkringskassans bedömning av grundläggande behov ska kunna ändras enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Han tolkar
tillkännagivandet i Socialutskottets betänkande som att regeringen ska föreslå eventuella åtgärder först under andra halvåret 2011 efter att utredningarna om bedömningsinstrumentet och grundläggande/andra personliga behov är klara.

Tillkännagivandet påverkar inte bedömningarna av grundläggande behov

2007 började Försäkringskassan räkna enbart så kallade integritetskänsliga delar i de grundläggande behoven när det ska avgöras om en person har mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka. Det mest kända exemplet är att en person som kan äta själv inte har ett grundläggande behov vid måltider även om han/hon behöver hjälp att exempelvis plocka fram, eller skära upp mat, Tomas Sundberg kommenterar.
- Det gjordes efter förtydligande från huvudkontoret och utifrån lagens förarbeten eftersom vi ansåg att det fanns en osäkerhet om synen på grundläggande behov.
När Socialutskottet behandlade regeringes proposition Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet gjordes ett tillkännagivande bland annat om att behovsbedömningar och utvecklandet av bedömningsinstrumentet ska ske med respekt för den enskilde individens integritet. Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson ansåg att tillkännagivandet var en kraftig markering och representanter för Folkpartiet och Vänsterpartiet menade till och med att det kunde ses som ett förtydligande av lagstiftningen som gör att Försäkringskassan kan backa från sin tolkning av hur grundläggande behov ska bedömas. Tomas Sundberg håller inte med om detta.
- Tillkännagivandet från Socialutskottet ser vi som en del av den demokratiska processen, men som myndighet följer vi lagen och rättspraxisen på området. Visst kan ett utskottsbetänkande få betydelse, om det leder till en ändring i lagstiftningen, men i det här fallet har ingen ändring skett, det hade behövts en ändring i § 9a i LSS.
Så ni ändrar inte bedömningen av grundläggande behov pga av tillkännagivandet?
- Nej, vi har fått bekräftat i en regeringsrättsdom i juni 2009 att integritetsnära delar i de grundläggande behoven ska beaktas vid bedömningar. Regeringen säger samtidigt att det i nuläget finns ett adekvat lagstöd i Försäkringskassans beslut om grundläggande behov och att det inte behöver göras några lag eller förordningsändringar, det tolkar jag som att de ger oss godkänt.

Nuvarande tillämpning kommer att fortsätta åtminstone ett år till

Antalet personer som förlorar sin assistansersättning när de hamnat under 20 timmar grundläggande behov vid omprövningar har ökat från 57 personer 2007 till 100 under 2008 och 146 under 2009. Antalet kan stiga mer under 2010 enligt Tomas Sundberg. Senast 31 mars 2011 ska Socialstyrelsen presentera det färdiga bedömningsinstrumentet för personlig assistans och senast 30 juni 2011 ska Försäkringskassan svara på regeringsuppdraget om åtgärder för att skapa enhetlighet i bedömningen av grundläggande behov och andra personliga behov. Socialutskottet sade i tillkännagivandet att regeringen ska följa resultatet av de båda utredningarna och så fort underlag finns återkomma med förslag till åtgärder men att utredningarna inte bör föregripas. Tomas Sundberg tolkar detta som att Socialutskottet vill att regeringen ska ge förslag till eventuella förändringar först när de här båda utredningarna är klara.
- Det innebär under andra halvåret 2011. Vi fortsätter att bedöma de grundläggande behoven på samma sätt åtminstone fram till dess, förutsatt att ingen förändring sker av lagstiftningen.

Anser att regeringen inte kan påverka via annat än ny lagstiftning

I december varje skickar regeringen regleringsbrevtill myndigheterna där man ger uppdrag, sätter mål för verksamheten och beviljar medel inför budgetåret, uppdrag kan även ges vid sidan om regleringsbreven enligt Tomas Sundberg som dock är skeptisk till att regeringen skulle kunna förändra Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov på det sättet.
- Jag har svårt att se att de via ett regleringsbrev kan säga att lagstiftningen ska tillämpas på ett nytt sätt, detta bör gå via lagstiftning i riksdagen.
Hur tolkar du att så många politiker kritiserar era behovsbedömningar rörande de grundläggande behoven, men att lagstiftningen ändå inte ändras?
- Det är bra att det finns en debatt och diskussion i riksdagen om de här frågorna, men om Socialutskottet hade uppfattat detta annorlunda än regeringen, hade man föreslagit en ändring av lagförslaget i propositionen, det gjorde man inte.

Om uppdraget för grundläggande och andra personliga behov

Tomas Sundberg säger att man ännu inte hunnit börja arbeta med uppdraget om enhetlighet i bedömningarna av grundläggande och andra personliga behov.
- Vi har inte hunnit titta närmare på det ännu, men vi kommer att fånga upp hur tillämpningen ser ut i olika delar av landet, idag finns det regionala skillnader.
Skillnader som ska tas bort?
- Ja, vi får se hur långt vi kommer.
Enligt Mathias Blomberg, advokat specialiserad på LSS finns det olika tillämpningar i att bevilja assistanstid beroende på hur delaktig personen med funktionsnedsättning är i en aktivitet. På vissa lokala försäkringscentra godkänns inte tiden om den enskilde inte deltar rent fysiskt vid exempelvis städning. Tomas Sundberg säger att detta kan vara ett exempel på vad man ska titta på i uppdraget.
- Det finns en skrivning i förarbetena om att hushållsnära uppgifter ska utföras tillsammans med den assistansberättigade, om han/hon är utanför hemmet kan inte assistenten utföra uppgifter som exempelvis städning i hemmet. Det ska vara en fysisk och nära kontakt när uppgifter utförs, en närmare definition av detta kan vara något som vi tar upp, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-06-18

Vidare läsning

Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"

Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"

P1-morgon "Personlig assistans dras in"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"

Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"


Skicka sidan till: