Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov i personlig assistans, enligt Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Hon ser inget behov av att förtydliga att assistans ska kunna ges för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar. Dessutom bedöms mer enhetliga bedömningar av "andra personliga behov" kunna ge en kostnadsdämpande effekt.
Detta framgår av lagrådsremissen
Personlig assistans m.m. - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet som är underlag för den LSS-proposition som beräknas lämnas den 23 mars 2010 för behandling i riksdagens Socialutskott.

Inga lagändringar med anledning av försäkringskassans behovsbedömning

Maria Larsson. Foto: Pawel FlatoFörsäkringskassan har kritiserats för sin tolkning av vad som är ett grundläggande behov som berättigar till personlig assistans, vilket exempelvis inneburit att den som kan föra maten till munnen och tugga/svälja inte anses ha ett grundläggande behov i matsituationen. En regeringsrättsdom i juni 2009 fastställde försäkringskassans nya tolkning. Försäkringskassan har även uttalat att det är regeringen som ska ändra lagstiftningen om de inte är nöjda med domstolsutvecklingen eller den uppfattning försäkringskassan driver. Folkpartiet krävde i höstas åtgärder mot försäkringskassan Maria Larsson ser dock inget behov av att ändra lagstiftningen på grund av detta.
- I den nu aktuella lagrådsremissen görs bedömningen att det i dag finns ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans. Rättspraxis, vilket det här är frågan om, utvecklas genom att lag och förordning tillämpas av myndigheter och att denna tillämpning kan prövas i förvaltningsdomstol. Det är inte regeringens uppgift att pröva eller värdera domslut eller de föreskrifter som myndigheter ger ut på grundval av sådana domar.

Vill avvakta resultatet av behovsbedömningsinstrumentet

Maria Larsson säger sig vilja avvakta resultatet av det behovsbedömningsinstrument för personlig assistans som är under utveckling och som ska ge ett bedömningsunderlag för behovsbedömningar.
- Min förhoppning är fortfarande att detta arbete ska kunna slutföras och resultera i ett underlag som kan bidra till hög kvalitet i beslut om personlig assistans. Brukar- och handikapporganisationerna har starkt kritiserat hur behovsbedömningsinstrumentet utvecklats hittills, exempelvis att antal minuter ska uppges för varje aktivitet i den sökandes liv, att handläggarna under varje punkt ska göra en rimlighetsbedömning av den sökandes uppgifter samt att flera av frågorna är integritetskränkande.
- Den kritiken måste förstås lyssnas till. Integritet och respekt för den enskilde får inte åsidosättas vid en eventuell tillämpning av instrumentet. Det är viktigt att arbetsformerna kan accepteras av samtliga som ingår i projektet så att uppdraget kan slutföras som planerat, säger Maria Larsson.

Inget förtydligande av assistansbehov för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar

Folkpartiet krävde i en motion ett förtydligande av att assistans ska ges för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar. Maria Larsson ser dock inget behov av detta.
- Regeringen har gjort bedömningen att det inte är aktuellt att i dag göra några ändringar i reglerna i LSS och LASS med avseende på personlig assistans. Om man bedöms ingå i någon av de tre personkretsarna i LSS och har behov av personlig assistans, så utesluter inte nuvarande lagstiftning att personlig assistans beviljas vid arbete och i föräldraskapet.

Enhetlighet vid beräkning av andra personliga behov antas leda till besparingar

Idag ger Försäkringskassan assistanstid för "andra personliga behov" efter att en person bedömts ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka. Andra personliga behov kan vara exempelvis fritidsaktiviteter, stöd att arbeta eller utöva föräldraskap.LSS-kommitten föreslog i slutbetänkandet (sid 442ff) att "andra personliga behov" i lagtexten ändras till uttrycket "behov av hjälp vid aktiviteter i samband med boende, delaktighet i samhällslivet, egenvård eller i särskilda situationer", och att det tydliggörs att tid mellan olika aktiviteter inte ingår i assistanstiden. En sådan enhetlig modell för behovsbedömning skulle enligt LSS-kommittén leda till färre beviljade assistanstimmar, genom att tid för assistans mellan aktiviteter inte skulle beviljas i samma utsträckning. Försäkringskassan har uttalat att tid där assistenten är till förfogande inte bör beviljas vilket i sin tur har kritiserats kraftigt av bland annat Vilhelm Ekensteen i IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade
Regeringen säger nu i lagrådsremissen att Försäkringskassan bör ges i uppdrag att senast den 30 juni 2011 rapportera till regeringen om utvecklingen av enhetligheten vid beslut om andra personliga behov och vilka eventuella åtgärder som är lämpliga att vidta. Detta antas ge en kostnadsdämpande effekt, Maria Larsson förklarar varför det är nödvändigt.
- Det är angeläget att ett arbete genomförs med att öka säkerheten och enhetligheten vid beslut om andra personliga behov inom personlig assistans.
Det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer för beslut om både grundläggande behov som andra personliga behov, säger Maria Larsson.

Maria Larsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-18

Maria Larsson som intervjuades i denna artikel bemöts av:

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet" och

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"


Vidare läsning

Regeringens lagrådsremiss: Personlig assistans m.m. - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. (SOU 2008:77)

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"


Skicka sidan till: