Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Socialutskottet tillstyrkte den 18 maj 2010 regeringens proposition Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, debatt sker i riksdagens kammare den 26 maj och beslutet tas officiellt den 27 maj. Se hela debatten i riksdagen här (nr 1)
Socialutskottet föreslår inga lagändringar som stoppar Försäkringskassans förändrade bedömning av grundläggande behov. Socialutskottet gör däremot ett tillkännagivande om behovsbedömningar i personlig assistans, som ska vara vägledande i utvecklandet av det instrument som ska bedöma behov av personlig assistans och hur Försäkringskassan gör sina bedömningar av grundläggande och andra personliga behov. Regeringen uppmanas också återkomma till Socialutskottet med förslag på åtgärder utifrån tillkännagivandet.

Tillkännagivandet i betänkandet sid 18-19:

Utskottet förutsätter, mot bakgrund av lagens intentioner, dels att siktet är inställt på respekt för den enskilde individen, dels att ett sådant bedömningsinstrument inte kommer att innebära alltför detaljerade eller integritetskränkande moment. Utskottet anser att ett bedömningsinstrument av det slaget kan vara den enskildes verktyg när han eller hon ska få sina behov tillgodosedda......Utskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen. Resultatet av de båda uppdragen som ska redovisas i mars respektive juni 2011 bör inte föregripas. Utskottet anser att regeringen, så fort underlag finns, bör återkomma till riksdagen med en redovisning och vid behov med förslag till åtgärder.


Skicka sidan till: