Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"

Kenneth Johansson oroas av brukarorganisationernas kritik av det instrument som ska bedöma behov av personlig assistans och uppmanar Socialstyrelsen till ett nära samarbete med brukarorganisationerna.
Han anser också att det i assistans kan behövas viss "tid där assistenten är till förfogande" och inte enbart aktivitetstid, vilket Försäkringskassan nyligen uttalat.

Instrumentet som ska bedöma behov av personlig assistans

Kenneth JohanssonSocialstyrelsen, Försäkringskassan och IMS-Institutet för Metoder i Socialt arbete, har i uppdrag att ta fram ett instrument som ska bedöma behovet av personlig assistans. IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade, STIL och andra brukar/handikapporganisationer som sitter i referensgruppen har uttalat sig mycket kritiskt (se uttalande) mot att instrumentet blir alltför medicinskt inriktat, att frågorna är integritetskränkande samt att man inte lyssnat till deras kritik. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA anser (se intervju) att assistansen riskerar att "slitas i trasor" om man enbart räknar aktivitetstid och inte "tid där assistenten är till förfogande". Han är även mycket kritisk till det ingående minuträknandet som Försäkringskassan (se intervju) vill se och som nu börjat tillämpas i prövningen av instrumentet. Kenneth Johansson säger sig vara oroad av IfA:s och andra brukar/handikapporganisationers kritik.
- Ja, jag oroas av att dialogen verkar har brustit.
Det har förts fram kritik mot att instrumentet är för medicinskt inriktat och att det blir integritetskränkande när man räknar minutrar för alla aktiviteter..
- Ja, det finns en uppenbar risk att det blir integritetskränkande om man går för långt. Det vill inte jag, det måste vara kvalitet i bedömningarna. I LSS-kommitténs slutbetänkande skrev vi följande på sid 471:
"Vi vill framhålla att Försäkringskassans utredning givetvis ska ske på ett sätt så att den enskildes valfrihet och personliga integritet beaktas... Vidare vill vi peka på vikten av att behovsbedömningen görs på ett sätt som inte innebär att den enskildes behov granskas mer ingående än nödvändigt"
- Detta är mycket viktigt för mig och övriga i LSS-kommittén, vi förde även samtal med Försäkringskassan om detta, säger Kenneth Johansson
Anser du att det behövs "tid där assistenten är till förfogande", eller ska man bara räkna aktivitetstid?
- Jag tror inte det är rimligt eller möjligt att enbart räkna aktivitetstid. Det gäller att hitta en balans, det måste avgöras i individuella bedömningar.
Hur ser du på kritik att ICF, som används som utgångspunkt för instrumentet, är alltför för medicinskt?
- Jag behöver sätta mig in mer i den frågan, det mest centrala med instrumentet är att det skapas en rättssäker och likartad bedömning av personlig assistans i hela landet.
Vad kommer du att göra för att påverka utvecklingen?
- Jag vill uppmana Socialstyrelsen att hitta lösningar i nära samarbete med brukarna. Man kanske inte kan bli 100 procent överens men man måste lyssna på varandra och komma så nära varandra det bara går.

Instrumentet bör granskas utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har som svar på ett regeringsuppdrag i rapporten Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, föreslagit att Diskrimineringsombudsmannan ska ha som uppgift att övervaka att lagstiftning, förvaltning, propositioner och andra förslag är i linje med FN-konventionen. Frågan bereds just nu av regeringen. Kenneth Johansson ser inte att instrumentet behöver vara något problem utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
- Men eftersom frågan diskuterats och om det finns tveksamheter kan ju övervakande myndighet titta på detta, säger Kenneth Johansson.

Kenneth Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-12-04

Vidare läsning

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"

Skrivelse till regeringen om behovsbedömningsinstrumentet 2009-05-19
DHR, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, STIL, Föreningen JAG, HSO- Handikappförbundens samarbetsorgan och Hjärnkraft protesterar i en skrivelse till regeringen om utvecklingen av behovsbedömningsinstrument.

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
SOU - Rapport från Delegationen för mänskliga rättigheter, föreslår bland annat att Diskrimineringsombudsmannen ska ha i uppdrag att övervaka att lagstiftning, förvaltning, propositioner och andra förslag är i linje med FN-konventionen.


Skicka sidan till: