Brukarorganisationerna ställer krav för att samarbeta med Socialstyrelsen om bedömningsinstrumentet

Brukar och handikapporganisationerna ställer krav för att återvända till samarbetet med Socialstyrelsen och Försäkringskassan med att ta fram ett bedömningsinstrument för personlig assistans.
Kraven ställs av Föreningen STIL, Föreningen JAG, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, DHR och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Jonas Franksson har varit företrädare för Föreningen STIL i referensgruppen. Han är mycket kritisk till hur brukar och handikapporganisationerna bemötts under arbetet.
- Vi har inte fungerat som en referensgrupp i praktiken, utan enbart som en grupp de presenterat sitt material till. Vi har haft starka invändningar mot vad bedömningsinstrumentet utvecklats mot, men våra protester har bara lett till mindre justeringar i texten.

Kraven från brukarorganisationerna i referensgruppen är:

Jonas Franksson

1. Vi har, i enlighet med LSS-kommitténs uttalade intentioner, fordrat en handläggning där personer med stora funktionsnedsättningar och uppenbart dygnsomfattande assistansbehov ska få sin assistans beviljad utan detaljerad behovsgenomgång. Det rör personer som minst av alla bör utsättas för en sådan genomgång, deras utsatthet är redan i sig extremt stor och de kommer att uppleva sin assistans som ifrågasatt. Detta assistansbehov kan inte beskrivas i aktiviteter och minuter, det måste beviljas schabloniserat.

2. Även för övriga assistansberättigade måste schabloniserad assistansberäkning ske. Integritets- och detaljeringsaspekterna måste ytterligare granskas och bearbetas.
Hit hör också metoden för själva behovsbedömningen/handläggningen, inte minst den rimlighetsbedömning (ifrågasättandet) som handläggaren enligt materialet på punkt efter punkt ska göra av det behov den assistansberättigade uppger.

3. Att arbetsgruppen för projektet omorganiseras och tillförs insikt och kompetens rörande assistansreformens intentioner.

4. Att vi vid ett gemensamt möte diskuterar och enas om de grundläggande förutsättningarna och inriktningen av projektet, som måste utgå från LSS-lagstiftningens intentioner.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-09


Skicka sidan till: