Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"

Maria Lundqvist Brömster kan på sikt se att det kan bli nödvändigt med en lagändring för att stoppa den bedömning som Försäkringskassan och regeringsrätten gör av de grundläggande behov som berättigar till personlig assistans.
Hon stödjer även brukarorganisationernas kritik av behovsbedömningsinstrumentet och tar avstånd från minuträknande och att individens alla aktiviteter ska planeras in vid bedömningen.

Regeringens lagrådsremiss

Maria Lundqvist BrömsterEnligt Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson finns det idag inget behov av att ändra lagstiftningen på grund av försäkringskassans syn på grundläggande behov vid bedömning av personlig assistans. I regeringens lagrådsremiss sägs det att det finns ett adekvat lagstöd för beslut om grundläggande behov. Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, anser däremot att det kan bli nödvändigt att förtydliga lagstiftningen.
- Ja, eftersom vi har en regeringsrättsdom från 2009 som totalt lägger in annat i grundläggande behov. I domen sägs det att behoven förutom grundläggande även ska vara integritetskänsliga. Folkpartiet var starkt pådrivande för en rättighetslagstiftning och är bekymrade över att intentionerna kan komma att kullkastas. Vi måste ha en lagstiftning som garanterar delaktighet och ser till individens behov.
Hur ser du på att regeringen inte ser något behov av att förtydliga att assistans ska ges för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar?
- När regeringen lade fram statsbudgeten för 2010 var det ett extremt ansträngt budgetläge eftersom Sverige befann sig mitt i en ekonomisk kris. Något utrymme för reformer fanns inte. Den proposition om LSS som nu ska läggas fram till riksdagen är därför begränsad i sin omfattning. Ett förslag i propositionen som är särskilt viktig för oss i folkpartiet är förstärkningen av barnperspektivet och barnets rättigheter. Det är ett steg i rätt riktning. Vår ambition är att rätten till arbete och föräldraskap också måste tydliggöras för att uppfylla FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Maria Lundqvist Brömster är positiv till förslagen om tillstånd, tillsyn, registerkontroll, barnperspektiv och individuell plan i regeringens lagrådsremiss, i övrigt tänker honfortsätta bevaka hanteringen i Socialutskottet.
- Vi är beredda att förtydliga lagstiftningen för bedömning av grundläggande behov om det blir nödvändigt, regeringsrättsdomen från juni 2009 är mycket olycklig, vi behöver ta en diskussion kring detta i Socialutskottet.

Behovsbedömningsinstrumentet

Brukar- och handikapporganisationerna har starkt kritiserat utvecklingen av det bedömningsinstrument som ska utreda behov av personlig assistans, Maria Lundqvist Brömster stödjer kritiken helt och fullt och säger att den enskildes självbestämmande måste vara i fokus.
- Det som skett är mycket olyckligt, samtidigt är det positivt att myndigheten tog fasta på kritiken och drog tillbaka förslaget. Jag hoppas på en omstart. Vår förhoppning är att uppdraget till Försäkringskassan och Socialstyrelsen med att ta fram ett underlag för bedömning av personlig assistans ska mynna ut i ett förslag som stärker den enskildes rättssäkerhet och kvaliteten i bedömningarna. Brukarorganisationernas medverkan i det fortsatta arbetet är oerhört viktig, resultatet måste kunna accepteras av alla.
Hur ser du på handläggaren ska räkna minutrar för varje aktivitet?
- Det skulle vara i högsta grad integritetskränkande. Det strider mot LSS och FN:s konvention, det får inte bli en minutreglering. Var finns individen och dennes behov i en sådan hantering?
Advokat Mathias Blomberg har kritiserat att handläggaren föreslås rimlighetsbedöma andra personliga behov eftersom det rör en persons visioner och drömmar. Maria Lundqvist Brömster är kritisk till att alla aktiviteter planeras in i livet vid en behovsbedömning.
- Jag finner det kränkande, vem skulle vilja få sina behov i livet bedömda på det viset? Hela utgångspunkten för LSS är den enskildes rätt att själv styra över sitt liv. Den rätten försvarar vi i folkpartiet. Den enskildes behov ska hela tiden beaktas och rätten till goda levnadsvillkor ska gälla.
Hur bör en behovsbedömning göras?
- En mycket bra fråga som jag nog inte är rätt kvinna att besvara men jag tror att schablonisering måste finnas kvar. Sedan kan det finnas utrymme för viss behovsbedömning, men hur den ska se ut i detaljgrad och annat måste utredas och i det arbetet måste LSS och lagens intentioner vara en viktig vägledning.
Många vittnar om att försäkringskassan redan börjat räkna minutrar vid bedömningarna?
- Jag vet att det förekommer och det är mycket olyckligt, det finns inget beslut fattat i dagsläget som stödjer att Försäkringskassan räknar minutrar vid bedömningarna vad jag vet.

Om försäkringskassans uppdrag för andra personliga behov

I lagrådsremissen sägs det också att Försäkringskassan ska få i uppdrag att senast den 30 juni 2011 rapportera till regeringen om utvecklingen av enhetligheten vid beslut om andra personliga behov och vilka eventuella åtgärder som är lämpliga att vidta. Detta ses som något som kan ge en kostnadsdämpande effekt. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - intressegruppen för assistansberättigade har uttalat oroför att detta ska leda till nedskärningar av assistansen. Maria Lundqvist Brömster säger att arbetet med att skapa enhetlighet inte får urholka rättighetslagstiftningen.
- Uppdraget finns och det ligger, att se över detta var också något som LSS-kommittén tog upp. Enhetlighet i handläggning är en rättsäkerhetsfråga men det får inte bli på bekostnad av de intentioner och det syfte som LSS har. Här måste man beakta rättighetslagstiftningen, den ska gälla och får inte urholkas, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2010-03-08

Vidare läsning

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"


Skicka sidan till: