Eva Olofsson (V) kräver svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekter av ett differentierat schablonbelopp

Enligt Eva Olofsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, leder Försäkringskassans förslag om ett differentierat schablonbelopp till integritetskränkande frågor och att den assistansberättigades liv detaljplaneras.
Försäkringskassans förslag till differentiering av timschablonen med olika belopp beroende på vilken tid på dygnet som assistansen utförs, har fått stark kritik i flera remissyttranden, allt från brukar och handikapporganisationer som kritiserar effekter för assistansanvändare till Kommunal som kritiserar effekter för assistenters löneutveckling.
I slutet på artikeln redovisas svaret från Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson.

Försäkringskassan medger att förslaget minskar flexibiliteten för assistansanvändare

Försäkringskassan föreslog i december 2009 i rapporten "differentierad timschablon i lag om assistansersättning" att dagens schablonbelopp ska delas in i tre nivåer beroende på om assistansen är förlagd till dagtid, kvällstid eller helg/storhelg. Den sökande ska redan vid ansökan eller vid omprövning bedöma hur många assistanstimmar han/hon kommer att ha på dagtid, kväll och helg/storhelg de kommande två åren. I en intervju har Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan tidigare medgivit att förslaget begränsar flexibiliteten för den assistansberättigade och att det blir konsekvenser om den assistansberättigade in efterhand vill ändra på tiderna i sin assistans.
- Om den assistansberättigade vill ändra på användningen mellan olika tider på dygnet med olika OB-ersättningar, ska han/hon ansöka om en ny fördelning av timmarna. Om den assistansberättigade lägger fler timmar på tid med lägre OB-ersättning utan anmäla detta, riskerar han/hon att bli återbetalningsskyldig, säger Tomas Sundberg.

Flera remissinstanser kritiska

Flera organisationer har i remissyttranden starkt kritiserat Försäkringskassans förslag och menat att det leder till att den assistansberättigades liv detaljplaneras. Nedan länkar till och citat från olika remissyttranden.

IfA - Intressegruppen för assistansberättigade: IfA är starkt kritiska till förslagets inlåsningsmekanism. Den ersättningsberättigade ska, enligt förslaget, redan i ansökningsförfarandet redogöra för mellan vilka klockslag han eller hon vill ha sin assistans förlagd.

STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige: Vi ser en fara i att Försäkringskassans redan nu ingående utredningar skulle bli alltmer detaljerade och integritetskränkande för den assistansberättigade om Försäkringskassans förslag med den individuella timschablonen antas

GIL, Göteborgskooperativet independentliving: En brukare vill själv bestämma när denne ska lägga sig och inte behöva vara bunden av ett beslut som styr assistansen.

Almega/Vårdföretagarna: Att handläggare i efterhand ska besluta om den assistansberättigade får förlägga assistanstiden enligt faktiskt utförd assistans begränsar den enskildes rätt att vara flexibel och få sina behov tillgodosedda när de faktiskt uppstår.

DHR: Att redan i beslutsprocessen lägga fast fördelningen av timmar på olika tidpunkter under dygnet därför att de kostar olika mycket kan komma att leda till inskränkningar i människors liv.

Kommunal kritiserar effekter för assistenters löneutveckling

Kommunal kritiserar i sitt remissyttrande en differentiering av assistansersättningens timschablon eftersom det skulle komma att styra löneutvecklingen och begränsa möjligheterna att fritt teckna kollektivavtal.
Förslaget kommer enligt Kommunal i konflikt med dagens system där löne- och lönebikostnader, (87 procent enligt försäkringskassans rekommendation) räknas upp efter löneutvecklingen på området. Även de övriga kostnaderna, (13 procent enligt Försäkringskassan) är enligt Kommunal till stor del så kallade personalkostnader för administrativ personal hos assistansanordnarna, och borde som sådan justeras efter löneutvecklingen, anser Kommunal.

Vänsterpartiet ställer fråga till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson

Eva Olofsson, Vänsterpartistik ledamot i Socialutskottet kräver nu svar i en fråga ställd direkt till Äldre och folkhälsominister Maria Larsson, där sägs bland annat.

Den nya modellen kräver att man i ännu högre grad idag måste vara beredd att planera sitt liv i detalj för så länge som två år framåt i tiden. Även Försäkringskassan själva medger att detta är en negativ konsekvens som innebär en begränsning i livssituationen. Det finns också en oro för ett ökat antal integritetskränkande frågor vid bedömningar av rätten till assistans.


Om modellen genomförs är den enligt Eva Olofsson ännu ett slag mot assistansreformen och dess intentioner om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. I detta anser hon det ingå att kunna vara spontan och att kunna hantera oförutsedda situationer. Med anledning av detta ställer Eva Olofsson följande fråga till Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget om differentierad timschablon i lagen om assistansersättning?

Svar från Maria Larsson

I Svaret från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson på frågan från Eva Olofsson säger Maria Larsson efter att första ha beskrivít gången kring Försäkringskassans rapport kort och gott:

Jag håller med Eva Olofsson om att det är viktiga och svåra överväganden som måste göras när det gäller frågor om hur timbelopp för assistansersättning ska utformas. Ett sådant beredningsarbete har dock påbörjats i Regeringskansliet genom att de remissvar som kommit in på Försäkringskassans rapport sammanställs och analyseras.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Försäkringskassans rapport "differentierad timschablon i lag om assistansersättning"

Intervju med Försäkringskassan om förslaget om differentierad schablonersättning

Fråga från Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson

Svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson till eva Olofsson


Remissyttranden till Försäkringskassans rapport om differentierad timschablon

Yttrande från IfA - Intressegruppen för assistansberättigade

Yttrande från Kommunal

Yttrande från DHR

Yttrande från GIL, Göteborgskooperativet independentliving

Yttrande från STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige

Yttrande från Almega/Vårdföretagarna


Skicka sidan till: