Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistansersättning?

L+M+KD+SDM-KD-L-regeringen som stöds av SD har beslutat att en kommitté ska utreda hur nyanlända och icke svenska medborgare ska kvalificera sig för att kunna söka socialförsäkringsförmåner som tex assistansersättning. Utredningens förslag ska vara klart 30 sep 2024. Direktiven svarar dock inte vad som ska ske med de som av olika anledningar, tex funktionsnedsättning, inte kan kvalificera sig genom arbete.

Utredningen presenterades på DN-Debatt

Regeringen och SD sade på DN-Debatt att kvalificering till stora delar av socialförsäkringens förmåner ska ske gradvis och vara baserat på eget arbete, inte som i dag framför allt på det faktum att man bor i Sverige och att den som vill bli en del av Sverige kommer förväntas vara med och bidra till det gemensamma och endast i takt med det få nyttja systemets privilegier.

Idag har alla bosatta i Sverige rätt att söka assistansersättning

Idag är socialförsäkringsförmåner som assistansersättning bosättningsbaserade i den meningen att alla som är bosatta i Sverige har rätt att söka. Den rätten har idag även icke svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd, men det vill regeringen nu ändra på.

Ny restriktiv modell ska skapas, med EU-rätt som miniminivå

I direktiven till En ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare beskriver regeringen att den nya modellen ska bidra till att minska tilldragningsfaktorer som kan knytas till socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd. Modellen ska vara förenlig med EU-rätt och andra bindande internationella åtaganden, men inte vara mer generös än vad som krävs. Personer från EU-länder, EES-länder, Schweiz eller nordiska länder ska fortfarande kunna få svenska socialförsäkringsförmåner enligt EU-rätten eller den nordiska konventionen om social trygghet.

Nyanlända ska kvalificera sig till välfärden

Kommittén ska analysera och ta ställning till på vilket sätt en person som kommer till Sverige som nyanländ ska kvalificera sig till de bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna föräldrapenning, barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning, bostadstillägg, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning. Kommittén ska även lämna förslag på hur rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan avskaffas för nyanlända som får etableringsersättning eller, om det enligt EU-rätt eller andra internationella åtaganden inte är möjligt, begränsas.

Frist för redan bosatta icke-medborgare

Utredningens kommitté ska även ta ställning till vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för icke-medborgare som redan bor i Sverige. De antas kunna få en skälig tidsfrist att nå upp till kriterierna för kvalificera sig till förmåner enligt socialförsäkringsbalken och ekonomiskt bistånd, hänsyn ska då tas till individens redan uppnådda etablering och möjlighet till integrering i Sverige.

Vad ger rätt till kvalificering?

Kvalificeringen till de bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna ska enligt direktiven ske gradvis och baseras på egen ansträngning. Detta ska ske i takt med att personen arbetar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige. Även medborgarskap i Sverige eller i annan EU/EES-stat som grund för kvalificering till socialförsäkringen ska utredas. Kommittén ska även ta ställning till om det finns ytterligare villkor som kan vara aktuella för kvalificering till de bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna, tex godkänt deltagande i kurser i svenska språket och samhällsorientering.

Vad sker med personer med tex funktionshinder som inte klarar kvalificera sig genom arbete?

En fråga som inte nämnts i direktiven är vad som ska ske med nyanlända eller icke-medborgare som av olika anledningar inte kan kvalificera sig genom arbete, tex pga en funktionsnedsättning. I en intervju på Assistanskoll har fd människorättskommissarien Thomas Hammarberg sagt Det vore orimligt om medborgarskap skulle försvåras för de som inte kan arbeta eller betala skatt, tex på grund av en funktionsnedsättning. Det styrande i den nya regeringen har uppenbarligen inte anammat de grundläggande principer som en gång spikades i Funktionsrättskonventionen.

Direktiv i utredningen

  • analysera och ta ställning till på vilket sätt personer som kommer till Sverige som nyanlända ska kvalificera sig till förmåner enligt socialförsäkringsbalken, särskilt de bosättningsbaserade, samt till ekonomiskt bistånd.
  • analysera och ta ställning till på vilket sätt icke-medborgare som redan bor i Sverige genom övergångsbestämmelser, med en skälig tidsfrist att nå upp till kriterierna och med hänsyn till individens redan uppnådda etablering och möjlighet till integrering i Sverige, ska kvalificera sig till förmåner enligt socialförsäkringsbalken, särskilt de bosättningsbaserade, samt till ekonomiskt bistånd.
  • föreslå en ny modell för successiv kvalificering till socialförsäkringsförmånerna och för kvalificering till ekonomiskt bistånd som är förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden.
  • analysera förutsättningarna för och lämna förslag på hur rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan avskaffas för nyanlända som får etableringsersättning eller, om det enligt EU-rätt eller andra bindande internationella åtaganden inte är möjligt, begränsas för samma grupp.
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Vidare läsning

En ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare

DN-Debatt - ”Icke-medborgare måste kvalificera sig till välfärden”

Skicka sidan till: