Jamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”

Jamie BollingAtt, som moderaterna föreslår, höja kraven för vissa nyanlända med funktionsnedsättningar för att få tillgång till bidrag och förmåner som till exempel personlig assistans riskerar att försämra möjligheten att integration. Det öppnar också dörren för trafficking och sexuellt utnyttjande. Det menar Jamie Bolling, projektledare för Disabled Refugees Welcome, DRW.

Moderaterna vill ha en ”tydligare kvalificering in i svenska bidragssystem”. I Assistanskolls valenkät liksom i en motion och i sin budget föreslår de att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap i Sverige ska kunna söka assistansersättning. Samma krav vill de ställa för att få bilstöd, handikappersättning, sjukpenning och en rad andra sjukförsäkringsförmåner. Jamie Bolling, verksamhetsledare, Independent Living Institute, och projektledare för Disabled Refugees Welcome, DRW, är mycket kritisk och menar att en sådan förändring kan få en rad mycket negativa följder.
– Nyanlända med funktionsvariation kommer att bli helt beroende av sina egna sociala nätverk om de ens har några. Risken är att personerna blir mer isolerade än vad de redan är.

Öppnar dörren för missbruk och utnyttjande

DRW är ett Independent Living Institute-projekt vars syfte är att värna och slå vakt om rättigheter för nyanlända med funktionsnedsättningar. I en tidigare intervju med Jamie Bolling beskriver hon att det redan idag är svårt för nyanlända med funktionsnedsättningar och att många lever isolerade. Jamie Bolling menar att om moderaternas förslag blir verklighet riskerar det att det blir ännu värre.
– Risken är att graden av ohälsa blir högre. Det kommer i sin tur öppna dörren för missbruk och utnyttjande, bland annat sexuellt utnyttjande och trafficking.
På vilket sätt?
– När man är beroende och behöver medicin och annat kan man tvingas till andra sätt att få tillgång till pengarna.
En annan följd skulle bli en försvårad integration.
– Om man inte har tillgång till stöd kommer man inte in i systemet och möjligheten till utbildning eller arbete. Vi har en gång öppnat vårt land och tagit emot dem, då måste vi också ge möjlighet för dem att integreras. Och vissa behöver stöd för att få vardagen att fungera.

Ett ”ovanligt välfärdssystem”

DRW teamet
Teamet i Disabled Refugees Welcome

I Sverige har idag en person som vistas i en svensk kommun, alltså till exempel en nyanländ flykting, rätt till stöd enligt Socialtjänstlagen, Sol. För rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, krävs uppehållstillstånd (i praktiken folkbokföringsadress). Moderaterna hävdar att Sverige har ett ”ovanligt välfärdssystem” i den bemärkelsen att man får förmåner bara genom att vara bosatt i Sverige, inte genom att arbeta. Men Jamie Bolling ser inga problem med det.
– Sverige är ett humant land. Man har en bra standard när det gäller föräldrastöd, sjukstöd, barnbidrag etc. Varför ska inte det även gälla personer med funktionsnedsättningar?

Borde tvärtom sträva efter förbättringar

Moderaterna skriver att förslaget i första hand ska gälla för ”alternativt skyddsbehövande och anhöriga till f.d. asylsökande”, (till skillnad från personer med flyktingstatus). De konstaterar samtidigt att sociala förmåner enligt skyddsgrundsdirektivet i EU-rätten inte får begränsas för flyktingar och att detta kan leda till gränsdragningsproblem mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Därför, skriver de, ”bör EU-regelverket ses över för att harmonisera reglerna för de olika grupperna”. Givet det som motionen i övrigt innehåller kan det tolkas som att de på sikt vill se en sänkning av skyddet även personer med flyktingstatus - på EU-nivå. Jamie Bolling ställer sig kallsinnig till den tanken och anser att man tvärtom borde sträva efter att förbättra för personer med funktionsnedsättningar - överallt.
– Jag skulle vilja se att alla länder ser över sina regler för att personer med funktionsnedsättningar ha tillgång till Independent Living – ett självbestämmande liv.
Hur ser du på Moderaternas förslag sett till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
– Sverige har skrivit under FN – konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som innebär att människor med funktionsnedsättningar ska kunna delta på lika villkor i samhället. Enligt Moderaternas förslag blir människor utan det stöd som behövs för att delta i samhället.
Moderaterna har hittills inte velat bli intervjuade om detta ämne. Hur tolkar du det?
– De skäms, säger Jamie Bolling.

Jamie Bolling intervjuades av Erik Tillander 2018-06-28

Skicka sidan till: