Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen

Även de som arbetar i sin arbetsgivares hushåll bör lyda under arbetsmiljölagen (AML). Detta föreslås i utredningen "Bättre arbetsmiljöregler" och kommer då att beröra de personliga assistenter som är anställda direkt av den assistansberättigade. Idag är deras arbetsmiljöskydd reglerat i "lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete".

OBS! (2009-01-01) Från 1 januari 2009 gäller Arbetsmiljölagen även för de personliga assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll.

Ensamutredaren uttalar sig

Utredningen "Bättre arbetsmiljöregler" lades fram till Arbetsmarknadsdepartementet i två delar, den första i maj 2006 och den andra i juni 2007. I den första av dessa föreslås den aktuella förändringen av ensamutredaren Lars Dirke, hovrättsråd i Svea Hovrätt.
- Jag anser att undantaget ska tas bort eftersom det är otidsenligt, det behövs ett likadant skydd för alla på arbetsmarknaden.
Vad blir skillnaden?
- Det är svårt att säga vilka praktiska skillnader det blir, men det skulle skapa en direkt skyldighet att se till att arbetsmiljön är godtagbar. AML och dess föreskrifter skulle bli formellt tillämpliga.

Inte aktuellt med rutinmässiga kontroller

När det gäller tillsynen av lagen skulle det trots detta inte bli tal om rutinmässiga besök av arbetsplatserna enligt Lars Dirke.
- Eftersom det handlar om enskilda hem ska inspektionsbesök kunna ske endast på begäran av arbetsgivaren eller arbetstagaren eller av någon särskild anledning, exempelvis en anmälan om missförhållanden från någon utomstående till Arbetsmiljöverket.
Utredningen har nu varit ute på remiss och eftersom ingen motsatt sig förslaget är det nu upp till regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen.
- I praktiken skulle en lag kunna träda i kraft tidigast juli 2008, säger Lars Dirke.

IfA välkomnar förslaget

På Intresseföreningen för Assistansberättigade (IfA) välkomnas utredningens förslag. De har länge krävt samma villkor för alla personliga assistenter. Anna Barsk Holmbom är verksamhetsansvarig på IfA.
- Om inte det här ändras fortsätter personliga assistenter att ses som en lägre värderad yrkesgrupp. Även om de allra flesta redan lyder under AML så glöms det bort och i folkmun talar man ändå om "piglagen" (lagen om arbetstid i husligt arbete m.m.) vilket gör att yrket blir oattraktivt.

Cirka 300 arbetsplatser berörs

Idag finns cirka 400 (dec. 2005) egna arbetsgivare, vilket innebär ca tre procent av alla assistansberättigade. Redan idag gäller AML på de arbetsplatser som tecknat kollektivavtal med Kommunal vilket är ca 100 av dessa. Återstår alltså ca 300 arbetsplatser där AML inte gäller idag.

Förslagets bakgrund och dess praktiska följder

Elisabeth Lewin som är jurist på Arbetsmiljöverket var utredningssekreterare i "Bättre arbetsmiljöregler", hon berättar mer om vad förändringen skulle innebära i praktiken.
- I lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete sägs det att "arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet". Om AML istället tillämpas tillkommer alla föreskrifter för exempelvis farliga ämnen, belastning, lyfthjälpmedel eller våld och hot. AML är mycket mer preciserad och ett mycket mer kraftfullt verktyg.
Finns det problem i assistenternas arbetsmiljö som föranlett detta?
- När Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn av personliga assistenters arbetsmiljö 2002 framkom brister i form av våld och hot, belastningsskador och svårigheter för assistenterna att påverka arbetsmiljön vid konflikter. De som idag inte omfattas av AML ingick inte de här studierna, men man kan anta att de finns liknande problem även där, säger Elisabeth Lewin.


Lars Dirke, Elisabeth Lewin och Anna Barsk Holmbom intervjuade av Kenneth Westberg 2007-10-15

Länkar:

Utredningen Bättre arbetsmiljöregler I: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/32/79/6ae0e922.pdf

Personliga assistenters arbetsmiljö, rapport från Arbetsmiljöverket, 2002:
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2002_05.pdf

Arbetsmiljölagen: http://www.av.se/lagochratt/aml/

Lagen om arbetstid i husligt arbete m.m.: http://www.av.se/lagochratt/hushallsarbete/

Skicka sidan till: