Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"

Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld. Det är dock oklart om problemen är större inom hemtjänst eller assistans. Tillsynsrapporten blir offentlig i slutet av maj 2009.

Inspektionernas genomförande och vilka krav de ledde till

Under april 2008 - februari 2009 inspekterade Arbetsmiljöverket 770 arbetsställen inom assistans och hemtjänst, varav 550 kommunala och 212 privata. Inspektionerna föregicks av arbetsmiljöseminarier där arbetsgivare och fackliga organisationer informerades samt av samverkansträffar där Arbetsmiljöverket tillsammans med Socialstyrelsen och Länsstyrelserna informerade politiker. Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen berättar.
- Vi gjorde inte hembesök hos de assistansberättigade utan hade samtal med arbetsgivarna, för att därefter tala med assistansberättigade, assistenter och eventuella skyddsombud.
Hur många inspektioner gällde assistans?
- Det kan jag inte svara på ännu, det kommer förhoppningsvis att framgå när rapporten är klar. Distrikten valde själva de arbetsställen som inspekterades, vissa riktade sig mer mot assistans, andra mer mot hemtjänst.
Har assistansberättigade som är egna arbetsgivare inspekterats?
- Nej, för dem började Arbetsmiljölagen gälla den 1 januari 2009.
Hur många krav ställdes utifrån inspektionerna?
- Preliminärt 3019 krav, varav 750 krav gäller rutiner för riskbedömning, 658 arbete med policyer och rutiner, 653 ansvarsfördelning och kompetens i arbetsmiljökunskaper för led­ande personal, 348 psykosociala arbetsmiljörisker och 300 belastningsergonomi.
Hur följs kraven upp?
- Arbetsgivaren får tre månader på sig att rätta till systematiska fel, om det är allvarligare fel med hot och våld är tiden kortare, exempelvis två veckor. Detta bedömer inspektören på plats.

Belastningsergonomi och hot och våld

Inspektionerna visar att det generellt blivit bättre när det gäller belastningsergonomi. Alen Fazlic tycker att alla börjar inse vikten av att ha kunskaper och hjälpmedel för lyft- och förflyttningsteknik. När det gäller hot och våld har det däremot blivit sämre, främst i storstäderna
- Hos någon som är 85 år, där det inte finns en psykosocial problematik finns det naturligtvis mycket få risker för hot och våld. Däremot kan riskerna vara större hos en yngre person som umgås med gängmedlemmar som kanske använder droger och har farliga husdjur.
Vilken typ av hot och våld har ni sett?
- Det handlar om fysiskt och psykiskt våld, bemötande, kränkningar, sexuella trakasserier och mobbning, säger Alen Fazlic som säger att det delvis kan bero på avsaknad av rutiner i arbetsmiljöarbetet men också på den generella utvecklingen i med mer våld i samhället. Det kan även hänga samman med att antalet assistansberättigade och nystartade assistansföretag hela tiden ökar.
- Antalet ärenden ökar ju fler arbetsställen det finns och nystartade assistansanordnare har inte alltid lika stor erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ser ni någon skillnad mellan privata företag, kommuner och kooperativ?
- Nej, det är ungefär lika hos alla. På vissa ställen är kommunen lite bättre, på andra ställen är de privata lite bättre.
Samtidigt vet ni inte hur stora problemen är inom assistans respektive hemtjänst?
- Vi bedömer att det är ungefär lika, men eftersom resultaten inte är åtskilda mellan assistans och hemtjänst så kan jag inte ge ett säkert svar på det.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

Flertalet krav rör avsaknad av rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels att det saknas kunskap om detta hos arbetsgivarna och dels att assistenterna inte har redskap för att identifiera arbetsmiljörisker.
- Det ska finnas riskbedömningar som täcker fysisk och psykisk arbetsmiljö och regelbundna möten där arbetsgivaren och arbetstagarna diskuterar det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ska någon speciell checklista användas inom personlig assistans?
- Nej, men vi kräver att arbetsgivaren ska utarbeta ett dokument så att risker kan identifieras. Annars har exempelvis Prevent en bra checklista för personlig assistans.
Vem ansvarar för att checklistan fylls i och följs upp?
- Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, arbetstagarna ska dock ansvara för att fylla i checklistorna och meddela risker till sin arbetsgivare. Det ska finnas tydliga rutiner kring vem som gör vad, ansvarsfördelning och en handlingsplan vid komplexa situationer, exempelvis om den psykosociala arbetsmiljön är påfrestande med risker för hot och våld.
Ska det finnas skyddsombud?
- Det kan vi inte ställa krav på, det är en frivillig sak som arbetstagarna tar på sig. När det gäller personlig assistans finns det i betydligt mindre utsträckning än i hemtjänst. Många assistenter är visserligen medlemmar i Kommunal men det är sällan någon som vill ta på sig att vara skyddsombud.

Trafiksäkerhet

Ett nytt område som tas upp i rapporten är trafiksäkerhet. Enligt Alen Fazlic ska arbetsgivaren identifiera risker i arbetet samt ha en policy som bland annat omfattar situationer när assistenten kör eller åker bil i arbetet, vilket kan innebära en checklista där man bockar av bilens skick, försäkringar, vilka risker som kan finnas, och vem som har ansvaret om det skulle bli en krock.
- Vi hade ett exempel med en autistisk flicka som bet en assistent som körde bilen, där hade bristande information getts om hur flickan skulle bemötas när hon satt i framsätet, i det fallet att man inte fick säga nej till flickan.
Om den assistansberättigade kör bilen då?
- Arbetsgivaren måste garantera att det är säkert. Om assistenterna upplever att det finns en problematik är det arbetsgivarens ansvar att bedöma detta.
Har inte Vägverket bedömt om en bilförare är säker?
- Jo, och bilar har anpassats, och en läkare har gjort en bedömning. Detta gäller oavsett om bilföraren har en funktionsnedsättning eller inte, en arbetsgivare har alltid ett ansvar för sina anställda när de åker bil i arbetet, säger Alen Fazlic.

Alen Fazlic intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-22

Vidare läsning

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder
Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Socialstyrelsen 2006-2007

Checklista för personliga assistenter från Prevent

Ansvar och befogenheter Informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket

Tidigare tillsynsprojekt från Arbetsmiljöverket

Personliga assistenters arbetsmiljö 2002:5 Riksövergripande tillsynsprojekt från Arbetsmiljöverket

Personlig assistans - ett arbetsfält med brukare, ansvar och variation 2001:15 Rapport från Arbetsmiljöverket. En av Dalarnas forskningsråd genomförd utvärdering av ett regionalt tillsynsprojekt.


Skicka sidan till: