Personliga assistenters arbetsuppgifter

Den 12 november möttes STIL och Arbetsgivarföreningen KFO för att diskutera personliga assistenters arbetsuppgifter. Enligt Helena Karnström på STIL visade mötet att de hade en gemensam syn.
Samtidigt efterlyser Arbetsmiljöverket och Kommunal tydliga arbetsbeskrivningar för assistenter.

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Med anledning av Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport om personliga assistenters arbetsmiljö gör Assistanskoll en TEMA-serie om Arbetsmiljölagen och assistenters arbetsmiljö.

 1. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld" 2009-05-11
  Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld.
 2. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts" 2009-05-11
  Om det grundläggande arbetsmiljöarbetet är gjort behöver inte den assistansberättigades liv bli överplanerat menar Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör. Han berättar också att inspektioner av egna arbetsgivare diskuteras, eftersom Arbetsmiljölagen (AML) sedan 1 januari 2009 även gäller för assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll.
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra" 2009-06-22
  Stefan Pelc, egen arbetsgivare sedan 1993 välkomnar att Arbetsmiljölagen gäller honom, han säger sig ha allt att vinna på systematiskt arbetsmiljöarbete. Han ser ingen intressekonflikt i att förena sina egna och sina assistenters intressen, situationen är lika för alla småföretagare menar han.
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik" 2009-05-25
  Psykiska arbetsmiljörisker missas ofta säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunal och facklig företrädare för två tredjedelar av landets assistenter. Hon anser att det ibland finns en otydlighet där varken arbetsgivare, assistent eller den assistansberättigade vet vad som gäller.
 5. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Inspektionen hade hemtjänst som utgångspunkt"
  2009-06-01. Arbetsgivaren Helena Karnström och hennes assistent Susanne Stengård upplevde att hemtjänst var utgångspunkten vid Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön. Exempelvis kom fönsterputsning och städning av dotterns rum upp som tvivelaktiga arbetsuppgifter.
 6. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel" 2009-07-07
  Vem som ska bekosta hjälpmedel till den assistansberättigade är ett problem som uppstår då och då enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna. Vissa landsting anser att arbetsgivaren via assistansersättningen ska bekosta exempelvis hissar, liftar eller duschstolar vilket leder till att arbetsmiljön blir lidande.
 7. "Personliga assistenters arbetsuppgifter" 2007-11-14.
  Intervju med Kommunal, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarföreningen KFO och assistansanvändare.
 8. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen

Rapport från Socialstyrelsen om personliga assistenters arbetsuppgifter

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag, i LSS nämns mål som att den som får assistansen ska "kunna leva som andra" och ha "full delaktighet i samhällslivet".
I rapporten personlig assistans som yrke (utgiven augusti 2007 av Socialstyrelsen, länk nedan) identifieras personliga assistenters arbetsuppgifter som ett problemområde, och hänvisning sker till en studie som visar att nära tio procent av assistenterna anser sig utföra uppgifter som ligger utanför deras uppdrag.

STIL beskriver problem i synen på assistentyrket

Helena Karnström, handledare och samtalsterapeut på STIL berättar att personliga assistenter då och då ifrågasätter sina arbetsuppgifter. De kan anse att arbetet är begränsat till den enskilde personens vårdbehov och undra om det verkligen ingår att plantera buskar i trädgården, byta olja på bilen eller laga mat till familjen.
- En del är kvar i det gamla hemtjänsttänkandet och ser kanske inte mig, Helena som har ett arbete och lever med man, två barn, i ett hus med trädgård. Istället kan jag ses som någon som förflyttas från det handikappanpassade sovrummet till det handikappanpassade badrummet.
Vad anser du ingår i en assistents uppgifter?
- Arbetsuppgifterna beror på vem det gäller, hos mig ser det ut på ett sätt, hos dig på ett annat sätt, det kan vara allt från singelliv ute på krogen till familjeliv med husvagnssemester.

STIL:s syn på assistentyrket

Helena Karnström ser personlig assistans ett serviceyrke, som att arbeta på restaurang eller i affär. Det kan finnas moment av vårdkaraktär som att någon behöver respirator, och då ska assistenterna utbildas i detta. Helena Karnström menar också att det egentligen inte finns några gränser för vad en assistent kan göra.
- I princip finns inga gränser men det går samtidigt inte att kräva saker som är brottsliga eller där assistenten kan skada sig fysiskt eller psykiskt. Varje assistent har sina egna gränser, du kan inte kräva att en höjdrädd assistent går upp på ett tak eller att en assistent som är rädd för hästar ska sköta en häst. Samtidigt kanske en annan assistent kan tänka sig att hoppa bungyjump, då ska det kunna vara möjligt.

KFO:s syn på assistenters arbetsuppgifter

Anita Fink Knudsen är förhandlingsansvarig för området personlig assistans på KFO. Hon menar att LSS ska vara utgångspunkten i frågan om vilka arbetsuppgifter som en personlig assistent kan utföra.
- Personlig assistans handlar om att i möjligaste mån kunna leva sitt liv som om den aktuella funktionsnedsättningen inte hade funnits. Utgångspunkten blir då att alla arbetsuppgifter som inte är farliga, förbjudna eller kränker den personliga assistenten kan vara aktuella. Vad som kan vara farligt varierar beroende på omständigheterna och den enskilde assistenten och bör bedömas i varje enskild situation, säger Anita Fink Knudsen.

Arbetsmiljöverkets syn på assistenters arbetsuppgifter

Erik Gunnarsson, handläggare på Arbetsmiljöverket i Stockholm, anser också att LSS-lagen reglerar vad en personlig assistent kan göra, men att arbetsuppgifterna samtidigt bör formuleras tydligt i arbetsbeskrivningar.
- Vår lagstiftning, Arbetsmiljölagen (AML), kommer också in genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där arbetsgivaren har en skyldighet att löpande undersöka vilka risker som finns för att förhindra att arbetstagaren drabbas av ohälsa. Gränsen för vad en personlig assistent får göra går alltså där det finns risk för ohälsa.
Kan en personlig assistent byta olja på bilen?
- Det är inte vår sak att ta ställning till om det ska göras. Men det krävs en riskbedömning för att avgöra om det kan vara förenat med risker för ohälsa, säger Erik Gunnarsson.

Kommunals syn på lagstiftning och arbetsbeskrivningar

Lena Retzius är ombudsman på Kommunal i Stockholm. Hon säger att hon i grunden ser assistentyrket som ett serviceyrke, där arbetsuppgifterna regleras av både LSS och AML.
- Vissa brukarorganisationer hävdar att LSS går före AML, men det anser inte vi, LSS reglerar brukarens rättigheter och AML är grunden för våra medlemmars rättigheter.
Finns det en motsättning mellan LSS och AML?
- Visst kan de krocka. Om en brukare vill sova på en madrass på golvet och det finns en ensamarbetande assistent står LSS och AML mot varandra. AML ska skydda assistenten mot belastningsskador och LSS går på brukarens rättigheter.
För att motverka att problem uppstår anser Lena Retzius att arbetet ska vara tydligt beskrivet i arbetsbeskrivningar. Även om det inte går att reglera i detalj finns det då en grund att bygga på.
- Det är oerhört viktigt för att undvika missförstånd. Assistenterna bör även få information om innehållet i brukarens LSS-beslut och avtalet mellan brukaren och assistansanordnaren.

Kommunals syn på assistenters arbetsuppgifter

Ibland kan assistenter enligt Lena Retzius hamna i en situation där de behöver ta ställning till om en arbetsuppgift verkligen ingår. Det kan vara om brukaren kräver att assistenten gör saker som är olagliga eller tveksamma ur moralisk synvinkel.
- Då kan du behöva ta beslut snabbt, vi rekommenderar våra medlemmar att om du känner som människa att det är fel ska du inte göra arbetsuppgiften.
Kan en assistent byta olja på bilen?
- Det kan ingå, men vår uppfattning är att brukaren i princip ska vara med när det görs, säger Lena Retzius som menar det är fel när assistenterna gör mer än vad brukaren normalt sett skulle göra om han/hon inte haft funktionshindret.
- Vi har haft fall där assistenterna blivit hushållerskor som sköter hela hushållet medan brukaren är upptagen med andra saker, då anser vi att assistenterna utnyttjas, säger Lena Retzius.

Helena Karnström, Anita Fink Knudsen, Erik Gunnarsson och Lena Retzius intervjuades av Kenneth Westberg 2007-11-14

Kenneth.westberg@independentliving.org

Rapport Personlig assistans som yrke: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-24

Skicka sidan till: