Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"

Stefan Pelc, egen arbetsgivare sedan 1993 välkomnar att Arbetsmiljölagen gäller honom, han säger sig ha allt att vinna på systematiskt arbetsmiljöarbete. Han ser ingen intressekonflikt i att förena sina egna och sina assistenters intressen, situationen är lika för alla småföretagare menar han.

Vardagliga exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete

Stefan PelcSedan 1 januari 2009 gäller Arbetsmiljölagen, AML, för assistansberättigade som är egna arbetsgivare. Arbetsmiljöarbete i hemmet kan enligt Stefan Pelc exempelvis vara att inte rensa avloppet med frätande rengöringsmedel utan tydliga instruktioner och skyddsåtgärder. I assistans begränsas dock inte arbetsmiljöarbetet bara till hemmet menar han utan varierar starkt från person till person, en del kanske har bil, båt eller ett hus som behöver skötas. Andra kanske reser mycket. Ytterligare någon kanske lever singelliv ute på krogen.
- När man kommit upp i medelåldern blir det lite mindre riskmoment, man går på fotboll, eller åker på en semesterresa.
När Stefan Pelc hade en orm som husdjur lät han inte vem som helst mata ormen med levande möss, oftast skötte en kompis till honom det.
- De assistenter som klarade att utföra detta utan att det kändes obehagligt fick göra det, annars behövde de inte det.

Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet görs

Stefan Pelc använder sig av en Checklista för personliga assistenter från Prevent, som har ett sjuttiotal punkter som hans assistenter är med och fyller i. Det är dels praktiska frågor som rör liftar, kontroll av brandutrustning eller att det finns utrymme för att arbeta. Dels psykosociala frågor om hur arbetsmiljön är hemma och på andra platser där Stefan kan tänkas befinna sig.
-Vi bytte till en ny checklista i januari efter att lagen började gälla, och har en handlingsplan för att följa upp frågorna. Jag har sedan länge en pärm med instruktioner för krishantering om något skulle hända, exempelvis vad man gör om jag eller assistenten skadas.
Stefan Pelc säger att han arbetade med de frågorna på ett likartat sätt även innan Arbetsmiljölagen började gälla.
- Jag har hela tiden velat utgå från Arbetsmiljölagen eftersom jag inte vill ha assistenter som mår dåligt, då mår även jag dåligt.
En av assisterna, Johan, är fackligt skyddsombud. Johan har många års erfarenhet av att arbeta som assistent och har gått på utbildning hos Kommunal.
- Johan och jag diskuterar allt från psykosociala problem till praktiska frågor som dyker upp i vardagsarbetet. Efter att jag bollat med Johan diskuterar jag med och informerar de andra assistenterna.
Hur dokumenterar du?
- Jag dokumenterar det som ingår i checklistan, men vanligtvis inte mer än så. Resten håller vi i minnet, det blir lite överpretentiöst att skriva ner alla diskussioner. Ett tag försökte vi oss på att skriva ner alla arbetsuppgifter som kan förekomma, men slutade efter att dokumentet blev så detaljerat att det blev jobbigt att arbeta med.
Hur har du skaffat kunskap om arbetsmiljöarbete?
- Dels information via medlemskapet i IfA-Intressegruppen för assistansberättigade och Arbetsgivarföreningen KFO, dels egen erfarenhet.

Planering inför resor

Inför en resa gör Stefan Pelc research tillsammans med Johan och den assistent som ska följa med. De undersöker boendet, omgivningen och kommunikationer som är aktuella under resan. De går igenom lyft som kan bli aktuella, vem som gör vad, arbetstider, vilopauser och så vidare.
- Om vi reser med min bil ska det exempelvis vara kollat att bilen är i gott skick och att tunga saker, exempelvis liften, är ordentligt fastspända inne i bilen. Sedan händer det nästan alltid oväntade saker på en resa, exempelvis att det är svårt att använda liften på ett hotellrum, eller att planeringen behöver ändras av olika anledningar. Då får vi gå igenom och analysera i efterhand när vi kommer hem.

Inspektioner av egna arbetsgivare och assistenternas arbetsmiljö

Stefan Pelc ser fram emot de inspektioner av egna arbetsgivare som Arbetsmiljöverket diskuterar. Att eventuella risker kommer fram i ljuset gynnar alla menar han.
- Visst kommer det att kännas integritetskränkande av att mitt privata liv blir genomlyst men det anser jag att man måste ta när man väljer att vara arbetsgivare.
Samtidigt vill Stefan Pelc varna för en det lätt blir en vinklad bild när media beskriver assistenters arbetsmiljö.
- Media har tyvärr en tendens att förstora upp det negativa, vilket leder till att bilden inte blir nyanserad. Nöjda assistenter syns inte, utan man får bara höra om exempel när assistansberättigade är oansvariga som arbetsgivare och att det går ut över assistenterna.
Vissa menar att egna arbetsgivare sitter på två stolar genom att de ska företräda både sina egna och assistenternas intressen..
- Att säga så är att förutsätta att personer med funktionshinder inte klarar av att vara arbetsgivare. Alla småföretagare sitter i någon mening på två stolar, det är inget unikt för egna arbetsgivare i personlig assistans. Även en restaurangägare har arbetsmiljöansvar för sina anställda samtidigt som det finns ett intresse av att driva restaurangen effektivt.
Stefan Pelc menar att det finns en syn hos somliga att ett hem inte är en riktig arbetsplats, en syn som han bestämt tar avstånd från.
- Den synen kan finnas även hos den egna arbetsgivaren, som isåfall har ett personligt problem.
Vad bör ske om en egen arbetsgivare inte bryr sig om assistenters säkerhet?
- När det brister ska någon, rimligtvis assistenten, anmäla bristerna till Kommunal eller Arbetsmiljöverket som ska göra sitt arbete och utöva tillsyn. Om ingen lösning kan hittas, har Arbetsmiljöverket ytterst en rätt att stänga ner en arbetsplats, isåfall går kommunen in och tar över.

Följder av lagstiftningen från 1 juli 2008

Ett problem som uppstått av den nya lagstiftningen är enligt Stefan Pelc att egna arbetsgivare inte får spara pengar från assistansersättningen över avräkningsperioden på sex månader. Det gör det svårare att ha råd att ta med tillräckligt antal assistenter på resa berättar han.
- När jag var i Los Angeles i vintras hade jag min syster med på resan, vilket sparade pengar eftersom hon hjälpte till utan lön. Resan var i januari och då hade jag inte tillräckligt med sparade medel till omkostnader för den assistent hon ersatte. Detta på grund av att en ny avräkningsperiod på sex månader nyligen börjat.
En utvärdering av sexmånadersperiodens följder för egna arbetsgivare kommer att ske i riksdagens Socialutskott i höst. Stefan Pelc kommer då att meddela sina erfarenheter till Socialutskottet och uppmanar fler att göra detta.
- Assistansberättigade, brukarorganisationer och Kommunal borde agera tillsammans och påtala för politikerna vad detta innebär.

Risk att minskad dubbelassistans försämrar arbetsmiljön

LSS-kommitténs slutbetänkande föreslår att dubbelassistansen ska minskas med 20 procent. Enligt Stefan Pelc riskerar även detta att försämra assistenternas arbetsmiljö under resor. Den dubbelassistans som tas bort kommer att slå allra hårdast på assistenternas arbetssituation under en resa menar han.
- Jag sparar timmar för dubbelassistans till just resor för att assistenterna ska ha en bra arbetsmiljö.Även här anser jag att assistansberättigade, arbetsgivarorganisationer och Kommunal har ett gemensamt intresse av att samarbeta för att bevara en god arbetsmiljö, säger Stefan Pelc.

Stefan Pelc intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-22

Vidare läsning

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
Intervju om arbetsmiljöverkets tillsyn i assistans och hemtjänst 2008-2009

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"

"Personliga assistenters arbetsuppgifter"
Intervju med Kommunal, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarföreningen KFO och assistansanvändare.


Skicka sidan till: