Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"

Vem som ska bekosta hjälpmedel till den assistansberättigade är ett problem som uppstår då och då enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna.
Vissa landsting anser att arbetsgivaren via assistansersättningen ska bekosta exempelvis hissar, liftar eller duschstolar vilket leder till att arbetsmiljön blir lidande.

Oklar gräns mellan arbetstekniska och individuella hjälpmedel

Problemet gäller enligt Göran Fredriksson gränsdragningen mellan arbetstekniska hjälpmedel som kan bekostas via assistansersättningen och individuella hjälpmedel som kommunen/landstinget ska stå för. Landstings- och Kommunförbundet gav 1996 ut LOKAH-rapporten där slutsatsen var att även om assistenterna kan använda hjälpmedlen så ska allt utom enklare hjälpmedel betraktas som personliga och då ska sjukvårdshuvudmannen betala. Detta regleras dock inte i en rättighetslagstiftning och landstingen kan enligt Göran Fredriksson strunta i att följa rekommendationen i LOKAH-rapporten.
- Det dyker i snitt upp ett landsting om året som säger att vissa hjälpmedel ska bekostas av arbetsgivaren, trots att det inte finns andra intäkter för anordnarna än assistansersättningen.
Vilken sorts hjälpmedel gäller detta?
- Det kan vara hissar, liftar, hjälpmotorer till rullstolar, duschstolar och allt möjligt. Enligt Försäkringskassan är det inte tänkt att assistansersättningen ska bekosta detta.

Rättighetslagstiftning behövs

Problemet är enligt Göran Fredriksson att den assistansberättigade inte kan överklaga, tolkningsföreträdet ligger hos Landstinget.
- Det kan möjligen tas upp i HSAN, Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd, men det kan inte prövas juridiskt. Hälso- och sjukvårdslagen borde vara en rättighetslag. Vi har påpekat den här problematiken i vårt remissvar till LSS-kommitténs slutbetänkande.

Olyckligt om hjälpmedel blir ett konkurrensmedel för anordnarna

Det vore enligt Göran Fredriksson olyckligt om det blev ett konkurrensmedel för vissa anordnare att locka kunder genom att betala hjälpmedel. Det skulle sätta valfriheten ur spel menar han, eftersom många anordnare inte klarar att betala.
- För den assistansberättigade som berörs är det en stor fråga och arbetsmiljön för assistenterna blir lidande om inte nödvändiga hjälpmedel finns tillgängliga. Den assistansberättigade kan i en sådan situation uppleva att han/hon inte har något annat val än att byta anordnare, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-07

Vidare läsning

Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning 2003:6 Version 4 (2009-02-05)
På sid 112 i vägledningen står det följande "Asssistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare tekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden"

LOKAH-rapporten
Rapport från Landstings- och Kommunförbundet 1996. Kom fram till att allt utom enklare hjälpmedel betraktas som personliga och då ska sjukvårdshuvudmannen betala.

Hjälpmedel - Betänkande av LSS och Hjälpmedelsutredningen SOU 2004:83
I Hjälpmedelsutredningen (sid 23) föreslås det att det: "I HSL införs ett förtydligande om att landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel i det dagliga livet. Det omfattar de hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller med hjälp av någon skall kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov."
Hjälpmedelsutredningens förslag har ej genomförts.

Vårdföretagarnas remissvar till LSS-kommitténs slutbetänkande


Skicka sidan till: