Förordningsändring ska tvinga landstingen bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade

Vissa landsting, exempelvis Gävleborg, bekostar enbart arbetstekniska hjälpmedel som kan hanteras fysiskt av assistansanvändaren. Hjälpmedel som assistenterna hanterar, vilket kan vara rullstolar och liftar, anser de ska bekostas via assistansersättningen.
Detta har mött stark kritik och den 15 april ändrar regeringen Förordningen för Assistansersättning med syftet att assistansersättning inte ska användas till "hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov".

Exakt vilka hjälpmedel som berörs avgörs av praxis

Enligt Christina Fredin, jurist på rättssekretariatet på Socialdepartementet, innebär ändringen ett förtydligande av vilka kostnader assistansersättning ska användas till.
- Skillnaden blir att det i det nya andra stycket klart anges att vissa beskrivna hjälpmedel inte ska omfattas av begreppet arbetsmiljöinsatser i 5 a§. Ansvar för hjälpmedel regleras fortfarande i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Landstingens ansvar för hjälpmedel enligt 3 b § HSL är således detsamma som tidigare.
Landstinget Gävleborg har dock hävdat att vissa hjälpmedel ska bekostas av assistenternas arbetsgivare. För att hindra detta kommer det nu i Förordningen om assistansersättning att stå att kostnadsslaget arbetsmiljöinsatser inte får rymma "hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov".
Enligt Christina Fredin varken får eller ska regeringskansliet ge någon tolkning av vilka hjälpmedel detta omfattar.
- Det är en fråga som måste bedömas av Försäkringskassan, och av domstol vid ett eventuellt överklagande av Försäkringskassans beslut. Det är en fråga för praxis. Landstingen kan dock inte med framgång hävda att assistansersättningen ska täcka något annat än vad som framgår av den nya förordningstexten.
Gäller denna förändring för personer som har personlig assistans beviljad av kommunen, och inte av Försäkringskassan?
- I förordningen om assistansersättning ges bara föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, dvs bara den statliga assistansersättningen.

Försäkringskassan anser att assistansersättningen enbart ska bekosta enklare hjälpmedel

Redan idag anser Försäkringskassan att arbetstekniska hjälpmedel som kan bekostas via assistansersättningen enbart är sådana som behövs för att undvika olycksfall och ohälsa hos personalen och inte exempelvis en rullstol som körs av en assistent. Se Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning sid 130. Kostnadsslaget arbetsmiljöinsatser ska enligt Försäkringskassan enbart rymma arbetstekniska hjälpmedel av enklare slag som tex handskar och förkläden. Se Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning sid 129. Landstinget Gävleborg har hittills inte accepterat Försäkringskassans syn.

Landstinget Gävleborg kommer att ta ställning till hur de ska agera

Roger O Nilsson (som tidigare intervjuats på assistanskoll) är divisionschef för barn- kvinnosjukvård, psykiatri och habilitering, (BKPH) i Landstinget Gävleborg. När jag frågar honom hur landstinget kommer att ställa sig till ändringen i Förordningen om assistansersättning svarar han att man efterfrågat ett förtydligande och kommer att återkomma när man satt sig in den nya förordningstexten.

Christina Fredin intervjuades via mail av Kenneth Westberg

Vidare läsning

Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Ändringen i förordningen om Assistansersättning den 14 april (SFS 2011:182)

Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"

Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"

Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"


Skicka sidan till: