Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”

Cecilia BlanckDet saknas råd om hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad. Det saknas också råd om hur assistansberättigade som tvingas ha många kontakter ska skydda sig, säger Cecilia Blanck på Föreningen JAG. Hon vill även lätta på regler för arbetstid och sjukhusvistelse för att möta Coronasmittan.

Oklart vad som sker om assistansberättigad smittas

När det gäller skyddsåtgärder för att skydda assistansberättigade och assistenter mot Coronasmitta säger Cecilia Blanck att Föreningen JAG utgår från de instruktioner som givits av ansvariga myndigheter, om handhygien, att undvika onödiga risker, osv.
– Hittills har det främst varit Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsens meddelandeblad i förra veckan. Vi kan dock konstatera att det saknas råd om hur assistansen ska fortlöpa när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad, oavsett om hen har svåra eller milda symtom. På vilket sätt fortsätter assistansen om personen är inlagd på sjukhus eller har milda symtom och befinner sig i hemmet. Detta måste förtydligas snabbt.
Vilken slags vård som behövs i den enskilda situationen borde vara en bedömning sjukvården har ansvar för att göra tillsammans med den assistansberättigade, fortsätter Cecilia Blanck.
– En förutsättning är också att assistenterna, oavsett var assistansen utförs (många har ju möjlighet att behålla assistansen under sjukhusvistelse), får tillgång till den skyddsutrustning och den kunskap av sjukvården som är nödvändig för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Oklart hur riskgrupper ska kunna skydda sig

Neuroförbundet har i ett öppet brev frågat Folkhälsomyndigheten om deras medlemmar kan kräva att inte komma kontakt med personal i tex hemtjänst som själva varit i kontakt med individer som har drabbats av Corona Convid–19 eller som varit i länder med risk för spridning.
Vad anser du om detta?
– Det är en begriplig oro som Neuroförbundet uttrycker, och kanske i synnerhet för den som får hemtjänstinsatser från väldigt många olika personer. Jag kan också tycka att informationen varit mycket knapphändig kring frågan om hur riskgrupper som tvingas ha många kontakter ska skydda sig. De generella råden har uppmanat till försiktighet för riskgrupper, att isolera sig och inte träffa folk. Men det är en omöjlighet för den som behöver stöd och service i sitt dagliga liv. De har ju tvärtom nära kontakt med kanske fem-tio personer varje vecka. Det är högst oklart hur denna grupp ska agera, och vilken samhällsinstans som har ansvar för att hjälpa till.

Personliga assistenter måste få särskild barnomsorg vid stängning av skolor

Cecilia Blanck anar att det redan förbereds en generell stängning av skolor och förskolor, och att man i så fall tänker sig särskild barnomsorg för vissa samhällsbärande yrkesgrupper.
– Jag hoppas innerligt att personliga assistenter ses som en sådan yrkesgrupp av våra nationella myndigheter och beslutsfattare. Annars kommer vi stå inför en mängd bemanningskriser och många med omfattande funktionsnedsättningar riskerar att fara illa.

Friska assistenter bör kunna arbeta

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar sade i en intervju på Assistanskoll att personliga assistenter bör stanna hemma så fort de känner luftvägssymtom. Cecilia Blanck håller med.
– Ja, det stämmer väl överens med instruktionerna från Folkhälsomyndigheten.
Björn Olsen sade även att assistenter som varit i riskområden för coronasmitta bör stanna hemma i 14 dagar, vad anser du om det?
– Nej, det är inte de instruktionerna som Folkhälsomyndigheten givit hittills. Friska assistenter, utan symptom och som inte är smittbärare på grund av sjuka familjemedlemmar, bör kunna arbeta. Det finns flera risker inom assistansen, t ex bemanningsproblem. Situationen riskerar att förvärras om vi och andra inblandade inte följer de avvägningar som expertmyndigheterna kommunicerar.

Bra med borttagen karens och sjuklöneansvar

Regeringen har tagit bort karensdagen och staten tar nu över sjuklöneansvaret tillfälligt i sjukförsäkringen. Detta är Cecilia Blanck positiv till.
Finns det fler åtgärder som behöver vidtas?
– Alla åtgärder som minskar smittspridningen och ökar möjligheten för oss att bedriva verksamhet är bra. Borttagandet av sjuklöneansvaret minskar vår administration med sjuklönefakturering till kommunerna och frigör resurser till uppgifter med bemanning och konkreta åtgärder i assistansen.

Lätta tillfälligt på reglerna för arbetstid

Om Coronasmittan får en stor spridning kommer förmodligen många assistenter att bli sjukskrivna. Då kan det bli nödvändigt att de assistenter som är friska tillfälligt tillåts arbeta mer än idag, säger Cecilia Blanck.
– Ja, vi ser en stor risk att det blir nödvändigt att lätta på reglerna kring arbetstid, om vi ska kunna garantera att assistansen ges. Situationen ser ju ut att bli speciell och kommer i så fall att kräva lösningar utanför det vanliga regelverket. För många uppdragsgivare i JAG är det omöjligt att ta in vikarier som inte är upplärda, och om en stor andel assistenter är sjukskrivna behöver de som är friska jobba desto mer. Alternativet är att kommunerna tar sitt yttersta ansvar, men de kommer naturligtvis också ha en ansträngd bemanningssituation och troligen inte kunna erbjuda ett stöd som är tillräckligt.

Lätta på begränsningen för assistans sjukhusvistelse

Idag beviljas assistansersättning i upp till fyra veckors sjukhusvistelse för assistansberättigade om det finns särskilda skäl. Detta kan behöva ändras om det blir längre sjukhusvistelser för assistansberättigade i spåren av Corona, säger Cecilia Blanck.
– Ja, det vore bra. Begränsningen är dålig, även i vanliga fall.

Utökad assistans behövs om skolor och daglig verksamhet stänger

Cecilia Blanck hoppas att alla myndigheter samarbetar med assistansanordnarna för att säkerställa den personliga assistansen. Alla myndigheter behöver nu vara snabba och flexibla i beslut som rör de assistansberättigades situation.
– Tex kan kommuner snabbt behöva ta ställning till tillfälligt utökat assistansbehov om en daglig verksamhet eller skola stänger. Försäkringskassan behöver vara flexibla i sina rutiner, ta snabba beslut och göra punktliga betalningar, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2020-03-15

Skicka sidan till: