Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet

Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen har överklagat ett beslut från Försäkringskassan där en person beviljats bilstöd. Motivet är att personen har assistans dygnet runt och att assistenten då istället anses kunna köra bilen. Frågan om vad som egentligen är Allmänna ombudets agenda när det driver ärenden har tidigare tagits upp på Assistanskoll.

I en artikel i Funktionshinderpolitik berättar Ken Gammelgård, förbundssekreterare på DHR, att hans beviljade bilstöd överklagats av allmänna ombudet. Han hade beviljats anpassningsbidrag för att bland annat anpassa förarplatsen med elektroniskt styrsystem. Att köra bilen själv är en frihet som betyder otroligt mycket, säger han.
– När jag sitter bakom ratten, oavsett om det är i stan eller på motorvägen, är det den enda situation där jag känner mig fullständigt jämlik med alla runt omkring mig.

Att kunna bruka sitt fordon innebär inte att få köra det

Det allmänna ombudet medger i överklagandet att ett argument för beviljande av anpassningsbidrag är att det har betydelse för upplevelsen av självständighet att själv kunna köra sin bil och att bestämmelserna om bilstöd enbart utgår från den sökandes svårigheter att förflytta sig.
Men allmänna ombudet säger samtidigt att argument mot beviljande är att lagens formulering om att den som får bilstöd ska kunna ”bruka” fordonet inte medför något krav på att personen ska kunna ”köra” fordonet. Ombudet landar sedan i slutsatsen:

När utgångspunkten är att XX alltid har sin assistent med sig, torde det inte uppkomma några situationer då XX ska färdas ensam i bilen. Ur denna synvinkel synes XX inte ha behov av en föraranpassning för att kunna bruka bilen. Anpassningsbidrag bör således inte beviljas för föraranpassning av bilen”

Allmänna ombudet säger sig bara vilja lösa olösta rättsfrågor

Allmänna ombudet för socialförsäkringen utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till förvaltningsdomstol. Syftet är att skapa vägledande domar och prejudikat i rättstillämpningen. Ombudet finns i Försäkringskassans lokaler men är formellt oberoende. Carl Johan Hardt, biträdande allmänt ombud, säger till Funktionshinderpolitik att de överklagar bilstödsärendet för att domstolen ska ta ställning till vad det innebär att den som får bilstöd ska kunna bruka fordonet.
– Vi har egentligen ingen förbestämd uppfattning i frågan. Vårt uppdrag från regeringen är att identifiera olösta rättsfrågor och söka svar på dem. Därför vill vi lyfta frågan från båda perspektiv. Både det som talar för att han ska få en föraranpassning och det som talar emot. Men när vi överklagar ett gynnande beslut måste vi landa i slutsatsen att vi yrkar ändring av det beslutet.

Många frågor uppstår

I Funktionshinderpolitiks artikel frågar Ken Gammelgård sig hur detta skulle fungera i praktiken. Alla assistenter måste ju tex ha körkort om Allmänna ombudet skulle få rätt i sitt överklagande. Dessutom behöver Ken Gammelgård assistans under bilkörningen vilket en körande assistent inte kan ge.
– De behov jag har annars har jag ju också i bilen. Alltifrån att jag behöver handräckning med något till att jag behöver positionera mig bättre eller att dricka.

Allmänna ombudets agenda har ifrågasatts

Det allmänna ombudet drev ärendet som ledde till domen 3527–14 i Högsta Förvaltningsdomstolen som säger att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar. Assistanskoll har tidigare intervjuat advokaterna Sofia Tedsjö och Mathias Blomberg som undrar om Allmänna ombudet har en agenda att driva ärenden som ska ge striktare bedömningar. Även Wenche Willumsen i DHR har undrat vad som egentligen driver allmänna ombudet.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Allmänna ombudets överklagande av ett beslut från Försäkringskassan om anpasningsbidrag för bilstöd

Skicka sidan till: