Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”

Även om de tre ärenden om assistansersättning som Allmänna Ombudet, AO, drivit i år varit till nackdel för den försäkrade anser Birgitta Smedberg inte att hon väljer ut ärenden för att minska kostnaderna.
– Av de drygt 60 olika Försäkringskassebeslut AO överklagat i år är ca hälften till fördel för den försäkrade.

Birgitta Smedberg är ”Det allmänna ombudet för socialförsäkringen” (AO). Hon berättar att hennes uppgift är att välja ut beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med frågor som är principiellt viktiga ur juridisk synpunkt.
– AO ska sedan överklaga dessa i syfte att få fram vägledande domstolsavgöranden för att bilda rättspraxis.
Vem väljer det allmänna ombudet för socialförsäkringen?
– AO utses av regeringen via Socialdepartementet och har en självständig ställning mot Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Anställningen gäller tills vidare. Ombudet har inget rapporteringskrav till regeringen om sin verksamhet.
Hur ser din kontakt med regeringen ut?
– Sedan jag blev AO 2009 har jag inte haft några andra kontakter än att jag våren 2014 hade ett möte med dåvarande socialförsäkringsministern Ulf Kristersson. Vid detta möte talade vi rent allmänt om AO:s verksamhet och hur den fungerade.

Hur väljer AO sina beslut

När det gäller personlig assistans kan AO inte överklaga kommunala LSS-beslut utan enbart beslut om assistansersättning på Försäkringskassan.
Hur väljer du ut vilka beslut du ska överklaga?
– På Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens intranät finns alltid ett meddelande att AO vill få in beslut i ärenden där varken lag, lagens förarbeten eller praxis ger klart besked hur frågan bör lösas, en så kallad olöst rättsfråga. I meddelandet på intranätet begär jag också in beslut i vissa frågor, berättar Birgitta Smedberg.
– Det sker efter att jag – vid läsning av handlingar i inskickade ärenden, läsning av Försäkringskassans styrmedel eller annat – kommit fram till att dessa beslut kan inrymma olösta rättsfrågor och att det finns skäl att försöka få fram domstolspraxis. De beslut jag väljer ut är normalt rättsfrågor där jag har en annan uppfattning än Försäkringskassan.

Domen om det femte grundläggande behovet

AO drev ärendet som blev domen 3527–14 som säger att det femte grundläggande behovet enbart avser psykiska funktionsnedsättningar. Försäkringskassan har sagt att detta kommer att leda till att fler nu förlorar sin assistansersättning. Birgitta Smedberg berättar om bakgrunden.
– Den försäkrade ansökte om fortsatt assistansersättning för 40 timmar/vecka. Hon klarade själv av att äta, personlig hygien, på– och avklädning och kommunikation. Men hon, som led av cystisk fibros, behövde hjälp med andningsgymnastik och enligt henne kunde denna hjälp enbart ges av en person som hade god kännedom om henne. Dessutom behövde hon ständigt någon som fanns till hands om det skulle bildas slemproppar eller om hon skulle drabbas av lungblödning. Enligt henne måste också denna tillsyn ges av någon som hade ingående kunskaper om henne. Försäkringskassan fann att hela den försäkrades hjälpbehov avsåg det grundläggande behovet ingående kunskap. Assistansersättning beviljade därför för de 40 yrkade timmarna.
I Göteborgsposten sade du att det var ett tips från Försäkringskassan om att du borde driva detta ärende som ledde till att du tog upp det, stämmer det?
– Det stämmer att det försäkringskassekontor som meddelade beslutet skickade in det till mig, vilket jag antar berodde på att Försäkringskassan ansåg att kunde finnas en olöst rättsfråga här. Det ansåg även jag och överklagade därför beslutet.
Vilken var den olösta rättsfrågan?
– Det enda hjälpbehov enligt domar från högsta instans som då hade godtagits som ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade ” var att någon pga psykisk/kognitiv funktionsnedsättning var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att inte utsätta sig själv eller annan för fara. Jag ansåg därför att det var angeläget att få prövat om hjälp med andningsgymnastik och tillsyn pga av bl.a. lungblödningar utgjorde sådan annan hjälp.

Kan i viss mån förstå tvivel på självständighet

AO har ingen personal utöver Birgitta Smedberg, utan ber vid behov om handläggarstöd från Försäkringskassans processjuridiska enheter. AO har också rätt att begära att en tjänsteman vid Försäkringskassan företräder AO i domstol.
Hur ser du på kritik från advokaten Mathias Blomberg att AO är för beroende av Försäkringskassan?
– Jag kan i viss mån förstå att det kan finnas tvivel om AO:s självständiga ställning. Framför allt därför att AO – även om AO är organisatoriskt självständig – är placerat på Försäkringskassans huvudkontor och använder sig av Försäkringskassans personal. Han skulle troligen ha en annan åsikt om han känner till att jag i huvudparten av de mål jag driver har en annan uppfattning i rättsfrågan än Försäkringskassan. Utredningen Skapa tilltro SOU 2015:46 som nämns i intervjun och som nu är under remissbehandling föreslås att AO bör placeras utanför Försäkringskassan för att garantera självständigheten och tydliggöra att AO är helt fristående.

Är målet att minska kostnaderna?

Mathias Blomberg säger även att det för en utomstående verkar som att AO väljer ut ärenden med målet att kostnaderna för assistansersättning ska minska. Birgitta Smedberg säger att de tre LASS–beslut AO överklagat i år visserligen är till den försäkrades nackdel, men att det är en tillfällighet.
– Tre beslut är mycket få, av de drygt 60 Försäkringskassebeslut AO har överklagat hittills i år är ca hälften överklaganden till fördel för den försäkrade. Jag har inte fått in så många LASS–beslut och de som varit principiellt intressanta ur juridisk synpunkt har jag överklagat.
Vilka är de två andra ärendena du driver i år?
– Det ena överklagandet gällde frågan om behov av hjälp med dusch samt av- och påklädning i samband med träning skulle anses som ett grundläggande behov. Jag anser till skillnad från Försäkringskassan inte det. Det andra gällde frågan om det var riktigt att – med hänsyn till skolans primära ansvar för den funktionshindrades behov under skoltid –bevilja assistansersättning för dubbelassistans under sådan tid. Jag ansåg inte det. Domarna i de två ärendena är ännu inte klara.

Vill inte kommentera Bengt Eliasson

Bengt Eliasson i Folkpartiet antyder i en intervju på Assistanskoll att politiska signaler om att kostnaderna måste ner ligger bakom domen 3527–14 om det femte grundläggande behovet. Han säger ”Det finns uppenbarligen…delar av det offentliga Sverige som under flaggen att man vill ha ett förtydligande är ute efter att försämra. Det är min högst personliga åsikt..”.
Hur ser du på Bengt Eliassons åsikt här?
– Såvitt jag förstår säger Bengt Eliasson att AO uppenbarligen är ute efter att försämra. Jag anser det överflödigt att kommentera denna åsikt som han själv säger är högst personlig, säger Birgitta Smedberg.

Birgitta Smedberg intervjuades av Kenneth Westberg 2015-11-12

Skicka sidan till: