Krönika

Adolf Ratzka

Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning

Adolf RatzkaAdolf Ratzka, verksamhetschef på Independent Living Institute, kommenterar här förslaget i Billums betänkande att enbart personer bosatta inom EU eller EES-området ska kunna anställas som assistenter. (Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Förslaget stänger dörren för språkstudier utanför Europa

Idag ger lagen (5 kap. 13 och 14 §§ SFB) den assistansberättigade rätten till att använda assistansersättning upp till sex månader utanför EU och EES. USA, Kanada och Australien är populära resmål hos svenska ungdomar för bl a språkstudier och praktik. Dessa länder är speciellt attraktiva för ungdomar med funktionshinder p g a deras höga tillgänglighet när det gäller allmänna färdmedel, offentliga byggnader och arbetsplatser.
Genom utredningens förslag att tillåta endast personer bosatta i EU och EES-området som assistenter skulle merkostnaderna för medföljande assistenters flygresor, logi, traktamente bli mycket höga och i de flesta fall inte rymmas i schablonbeloppet - framför allt inte om assistansomkostnader, enligt utkastet till nytt schablonbelopp i betänkandet, skulle begränsas till 20 600 kronor per assistansberättigade och år. Därmed utestänger utredningens föreslag ungdomar med omfattande funktionshinder från att precis som alla andra förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden.
Tidigare har möjligheten att spara ihop medel for assistansomkostnader minskats genom att förbjuda överföring av medel till nästa avräkningsperiod och genom att minska avräkningsperioden från tolv till sex månader.

Det personliga i assistansen är att den kan skräddarsys

Varför ska man inte kunna anställa assistenter bosatta utanför EU och EES-området? Som argument anför utredningen att deras anställning inte skulle garantera insatsens personliga karaktär. "Det ter sig främmande att en insats som ska tillgodose bl. a. mycket känsliga privata behov lika väl skulle kunna utföras av olika okända personer utan särskild utbildning eller erfarenhet." Assistansen är alltså personlig, enligt utredningen, när den fyller "känsliga privata behov". Definitionen håller inte eftersom även hemtjänsten får hjälpa till med "känsliga privata behov". Det personliga med personlig assistans består i att den enskilde assistansberättigade kan skräddasy sin assistans alltefter sina personliga, individuella behov och önskemål. Om utredningen hade förstått det, skulle man inte föreslagit en åtgärd som krasst inskränker våra möjligheter.

Landstillhörighet inte avgörande

Bortsett från anhöriga och grannar är det oftast "olika okända personer" som söker arbete hos svenska assistansberättigade redan idag. Vilken utbildning eller erfarenhet de ska ha är upp till den assistansberättigade och inte till utredarna. På vilka grunder kan man generalisera att den del av mänskligheten som bor utanför EU och EES-området har sämre kvalifikationer som personliga assistenter? Varför skulle det vara svårare för en assistansberättigad som vistas i exempelvis USA att hitta lämpliga assistenter där än i Sverige? På vilka grunder antar utredningen att personer bosatta i exempelvis Australien är mindre lämpliga för arbetet som personliga assistenter än medborgare i exempelvis Rumänien eller Bulgarien? Utredningen verkar inte vara medveten om att majoriteten av personer med utländsk bakgrund som söker assistansjobb hos Arbetsförmedlingen i svenska storstadsområden kommer utanför EU och EES-området.

Oklart hur mycket pengar förslaget sparar

Motiveringen till utredningens förslag är minst sagt märklig och inte genomtänkt. Man vill komma åt brottsligheten. Det är bra. Men hur mycket pengar kommer man spara med det här förslaget? Försäkringskassans kostnader är oförändrade oavsett om en assistansberättigad person använder assistansen i Sverige eller utomlands. Brottslighet i samband med utbetalning av assistansmedel förekommer även i Sverige. Utredningen redovisar inte hur många assistansberättigade som använder assistansersättningen utanför EU och EES-området, i vilken utsträckning och i vilken grad Försäkringskassans kontrollmöjligheter skulle förbättras av förslaget och vilka besparingar i kronor och öre dessa eventuellt ökade kontrollmöjligheter skulle leda till.
Den högst osäkra nyttan av förslaget bör vägas mot den säkra skada som förslaget skulle åsamka alla de assistansberättigade ungdomar vars dröm är att leva ett liv som andra.
Alla har vi våra värderingar som påverkar vårt sätt att tänka. Annars vore det tråkigt.Betänkandets förslag visar prov på denna mänskliga företeelse.

Adolf Ratzka 2012-04-20

Se Assistanskolls sammanfattning av betänkandet

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)


Läs även

Susanne Billum intervjuas om betänkandet "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"

Susanne Billum intervjuas om överutnyttjande i assistans och om utkastet till nytt schablonbelopp


Skicka sidan till: