Johan Pehrson, partiledare, Liberalerna – ”Glad att timbeloppet i svåra ekonomiska tider höjdes med 2,5 %”

Johan Pehrson
Johan Pehrson, partiledare, Liberalerna

En ny LSS-insats, utredning av behovsbedömningarna och en LSS-inspektion är några saker Liberalerna vill driva. Johan Pehrson har ännu inte tagit ställning till åtgärder mot föräldraavdraget.
– Vi kommer noga gå igenom Försäkringskassans rapport om föräldraavdraget och se om förändringar behöver göras.

I en artikel i Altinget den 22 nov sade Johan Pehrson att det behövs en LSS 2.0 med reformer av personlig assistans. Till Assistanskoll säger han att Liberalerna konstaterat att LSS och dess lagstiftning inte fungerar som den var tänkt.
– Lappande och lagande räcker inte. Människor kommer i kläm och får inte det stöd de har rätt till. Därför krävs ett omtag. Förutom att säkra stödet till alla dem som idag har rätt till det vill vi med LSS 2.0 vidga gruppen personer som ska ha rätt till LSS.
Vilka fler grupper bör få personlig assistans?
– Fler personer med mindre omfattande funktionsnedsättningar som idag får hemtjänst eller boendestöd via socialtjänstlagen. Det handlar om personer med mindre omfattande funktionsnedsättning.

Vill se en ny LSS-insats

Johan Pehrson vill även se en ny LSS-insats som liknar den personlig service med boendestöd som föreslogs av LSS-kommittén 2008 vilket var en blandning av service i hemmet och ledsagning.
– Liberalerna vill inrätta ett vardagsstöd som innebär, praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap mm.

Bengt Eliassons kritik

Liberalernas fd talesperson Bengt Eliasson har i en intervju på Assistanskoll kritiserat nuvarande M-KD-L-regeringen som stöds av SD mycket hårt. Han säger bland annat att regeringen gjort en helt medveten bortprioritering av politikområdet personlig assistans. Johan Pehrson beskriver honom som en kunnig person.
– Bengt Eliasson är mycket kunnig person på området och har varit med att lägga grunden till den politik vi nu driver. Liberalerna kommer även fortsättningsvis att prioritera LSS och den personliga assistansen och det är därför vi går fram med förslag som ett omtag av hela LSS-lagstiftningen och inrättande av LSS-inspektion.

Ny utredning på gång

JAG har protesterat mot planer på en utredning där de menar att det övervägs att utredas nya omprövningar, begränsad anhörigassistans och gps-övervakning av assistenter. Johan Pehrson svarar att det pågår arbeten med utredningsdirektiv.
– En viktig fråga för Liberalerna är att på riktigt komma åt välfärdskriminalitet utan att assistansberättigade i stort känner sig jagade. Därför vill vi införa en LSS-inspektion.
Varför behövs det en LSS-inspektion?
– Av två skäl, dels för att finnas på de assistansberättigades sida för att säkra att alla får det stöd de har rätt till och att stödet håller hög kvalitet. Dels för att på ett effektivt sätt komma åt de som missbrukar systemet genom att inspektera misstänkta missförhållanden eller välfärdsbrottslighet.
När kommer en proposition om införande av statligt huvudmannaskap? Ska utredningens tidtabell på 1 jan 2026 hållas?
Den bereds nu i Regeringskansliet och jag anser att det är av största vikt att reformen kommer på plats så fort som möjligt.

Vill utreda behovsbedömningar under förstatligandet

Dagens behovsdömningar är både ineffektiva och inhumana, det är helt orimligt att räkna behov i antal minuter, säger Johan Pehrson.
– En översyn av behovsprövningarna är mycket viktig. Det är dags att gå tillbaka till de intentioner som finns i LSS som pekar mer på helheten och självbestämmandet.
När vill du se en sådan utredning?
– Det skulle kunna vara en lösning att behovsbedömningarna utreds parallellt med införandet av statligt huvudmannaskap.
Hur ska ni få med er de andra i regeringen på detta?
– Detta är en fråga som vi inte diskuterat än i regeringen men som vi skulle vilja genomföra under processen mot ett statligt huvudmannaskap.
Försäkringskassan vill tvärtom återinföra omprövningar…
– Först måste vi komma tillrätta med behovsbedömningarna. Med tanke på den urholkning av LSS som skett via rättspraxis så tror vi att det är riskabelt att införa omprövningar mer regelmässigt.

Glad att ökningen av timbeloppet höjdes till 2,5%

Assistansersättningens timbelopp höjdes med 2,5 %, vilket Fremia, STIL och JAG protesterat mot då assistenternas kommande löneökningar är 7,4 % på två år. Kritikerna hävdar att detta innebär försämrad kvalitet i personlig assistans. Johan Pehrson svarar att han är glad att det blev en ökning från 1,5 % till 2,5 %.
– Vi är glada att vi i svåra ekonomiska tider har ökat från 1,5 procent till 2,5 procent. Samtidigt vill jag lyfta fram att Liberalerna nyligen har fattat beslut på Landsmötet att vi i framtiden vill se en indexuppräkning av LSS.

Assistansberättigade borde öka, inte minska

Antalet assistansberättigade fortsatte minska under hela 2023. Tidigare beräknandes det att 2000 nya personer skulle få assistansersättning av lagändringarna i Stärkt Assistans 1 jan 2023. Johan Pehrson säger att Liberalerna förra mandatperioden drev igenom Stärkt rätt till assistans eftersom färre beviljades assistans.
– Det borde snarare leda till att vi nu skulle se ett ökat antal assistansberättigade. Därför är det oroande siffror som vi kommer följa noga.

Vill undersöka om förändringar av föräldraavdraget behövs

Försäkringskassan säger att vid bedömning av assistansbehov hos barn drar de först av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter föräldraavdraget? Enligt Cecilia Blanck, JAG, innebär detta att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar. Hon menar att tanken med lagändringen 1 jan 2023 att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala assistansbehov utan att dra av behov innan dess som inte beror på funktionsnedsättningen.
Vill ni se åtgärder mot hur Försäkringskassan hanterar föräldraavdraget, tex ändra i förordningen för assistansersättning?
– Det har nyligen kommit en rapport från Försäkringskassan i denna fråga. Vi kommer noga gå igenom den och se om förändringar behöver göras, säger Johan Pehrson.

LSS ingår inte i översynen

Utredningen om kvalificering till välfärdstjänster för icke medborgare inleddes i höstas. Socialförsäkringsminister Anna Tenje säger i en intervju på Assistanskoll att FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning ska följas.
Vilket stöd bör icke medborgare med funktionsnedsättning få?

– Utredningen har precis börjat och när utredningen är klar får vi titta på utredningens förslag. Förslagen ska vara förenliga med FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden.
Assistansersättning ska vara grund för kvalificering för icke medborgare, men Anna Tenje säger att LSS inte ingår i översynen. Stämmer det?
– Det stämmer att assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ingår i utredningens uppdrag, men inte LSS. I LSS finns förutom personlig assistans även t.ex. ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och daglig verksamhet, säger Johan Pehrson.

Johan Pehrson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-01-15

Skicka sidan till: