Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”ISF:s rapport ger fullt stöd för en förändring av föräldraavdraget”

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock, Centerpartiet

Centerns utskottsinitiativ om att sänka föräldraavdraget och ändra lagen röstades ner av Tidöpartierna M, KD, L och SD. Frågan kommer dock att tas upp igen i Socialutskottet.

Försäkringskassan säger att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, därefter drar de av föräldraavdraget. Detta anser tex JAG innebär dubbla avdrag för föräldraansvar. Den 5 dec 2023 lade Centerpartiet ett utskottsinitiativ om att sänka föräldraavdraget till noll och verka för en lagändring i LSS om föräldraavdraget. Igår togs initiativet upp i Socialutskottet.
– Tidöpartierna (M, L, KD och SD) gav avslag, medan det fick stöd av övriga oppositionspartier (S, V, MP och C), säger Christofer Bergenblock.

Socialutskottet har en chans till att agera

Samtidigt beslutades att frågan om föräldraavdraget ska lyftas ur den övriga motionsbehandlingen och hanteras i ett separat betänkande, säger Christofer Bergenblock.
– Socialutskottet har alltså fortfarande en möjlighet att ge ett tillkännagivande till regeringen, men det återstår att se hur Tidöpartierna ställer sig i slutändan.
När bedömer att det kommer upp i Socialutskottet?
– Det påbörjas i mitten av februari och ska debatteras i kammaren innan beslut. Skulle gissa att det är klart framåt månadsskiftet mars/april.

ISF ger fullt stöd för att förändra föräldraavdraget

Christofer Bergenblock konstaterar att ISF:s rapport ger fullt stöd för slutsatsen att det görs för stora föräldraavdrag sedan lagändringen trädde i kraft 1 jan 2023. ISF säger i sin rapport (sid 86) att ISF drar slutsatsen att avdraget blir för stort om inte barnets hjälpbehov för vissa moment räknas in i det antal timmar som avdraget görs ifrån, men ändå ingår i antalet timmar som ska dras av.
– Det är även den bild vi fått till oss ifrån olika funktionsrättsorganisationer senaste året. Försäkringskassan gör en felaktig tolkning och tar inte hänsyn till intentionerna med lagstiftningen. Det räcker att gå till namnet ”Stärkt rätt till personlig assistans”, för att få en tydlig indikation om vad lagstiftaren menade.

Fel att utreda en gång till

Socialtjänstministern gav i regleringsbrevet (sid 7) Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan om föräldraavdraget igen till 2 sep i år. Christofer Bergenblock är mycket kritisk om detta leder till att åtgärder skjuts på framtiden.
– Det finns ingen anledning att utreda tillämpningen ytterligare en gång, när IFS ger ett så tydligt svar på att det tillämpas på ett annat sätt än vad som var tänkt. Det leder bara till att ännu fler barn kommer att få felaktiga assistansbedömningar.

Vad betydde den förändrade skrivningen?

Det var en förändrad skrivning i propositionen jämfört med Fredrik Malmbergs utredning: I utredningen Stärkt Assistans (sid 43) föreslogs lagtexten: Detta ska ske genom att det från barnets totala hjälpbehov görs ett schablonavdrag (föräldraavdrag), men i regeringens proposition (sid 63) blev det följande lagtext: Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a § LSS.
– Den textförändringen som gjordes när regeringen beredde propositionen bedömdes inte ha en påverkan på hur lagen skulle tolkas eftersom intentionerna var tydliga ifrån både regering och riksdag. Men idag kan vi konstatera att formuleringen gett Försäkringskassan allt för stort tolkningsutrymme, men vi vet förstås inte hur det hade blivit om författningsförslaget ifrån utredningen hade gått igenom. Det jag kan konstatera nu är att formuleringen behöver ses över och förtydligas, säger Christofer Bergenblock.

”Fortsätt att protestera”

Anders Lindberg på Aftonbladet anser att Försäkringskassan generellt gör restriktiva tolkningar och att regeringen inte agerar. Han uppmanar funktionshindrade att protestera kraftigare mot hur föräldraavdraget hanteras, Christofer Bergenblock tycker det är bra om man är tydlig ifrån såväl enskilda personer som funktionsrättsorganisationerna om att man är missnöjd med utvecklingen.
– Det bidrar till att skapa opinion i frågan och därmed få regeringen att genomföra nödvändiga förändringar, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock intervjuades av Kenneth Westberg 2024-01-31


Skicka sidan till: