Ingrid Rydell, IVO – ”Assistansberättigade får nu begära ut uppgifter om assistansanordnare i vårt tillståndsregister”

Ingrid RydellSedan i somras visas inte uppgifter om anordnares LSS-tillstånd direkt på nätet. Ingrid Rydell kan inte svara på när detta kommer att ske igen. Anledningen är att assistansberättigade inte har lagstöd för direktåtkomst till uppgifter i IVO:s register, de kan däremot begära ut uppgifterna.
Det är bara Socialstyrelsen som har rätt till direktåtkomst, säger Ingrid Rydell.

Uppgifter om LSS-tillstånd visas inte längre öppet

IVO:s visas sedan i somras inte publikt, dvs öppet för allmänheten. Enligt Ingrid Rydell, analyschef på IVO, kan de inte visas på grund av registerförfattningarna.
– Vi har stängt visningen av registren utanför IVO. Vid den allmänna översynen när GDPR trädde i kraft, gjordes en juridisk bedömning om att inte hålla registren publika.

Kan inte svara på när registret visas utåt igen

Registerplattformen med IVO:s register ligger däremot ”uppe” i bemärkelsen att den är igång som tidigare säger Ingrid Rydell. Hon kan däremot inte svara på när uppgifterna blir synliga utåt igen.
– Det kommer inte att ske inom överskådlig tid. Vår ambition är att verksamheter som finns i registren ska kunna se sina egna uppgifter men när det kan ske kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget. IVO kommer alltså inte att ha mer öppna register än så under överskådlig tid.
Är det så att uppgifterna inte kommer att visas direkt på nätet mer?
– Ja, förutom verksamheter som ska kunna se sina egna uppgifter. Men vi utvecklar våra register löpande, och följer noga frågan om vilka uppgifter vi kan hålla tillgängliga för allmänheten via vår hemsida.

Assistansberättigade får nu begära ut uppgifterna

Den som nu vill veta om ett assistansföretag har tillstånd att bedriva assistans får vända sig till registrator.tillstand@ivo.se, för att få svar, säger Ingrid Rydell.
Kan en assistansberättigad som funderar på att välja ett företag få ut alla uppgifter om företaget via registrator hos er?
– Hen kan få ut alla uppgifter, utom de som faller inom sekretess, vanligtvis via via 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.
Borde det inte gynna tillsynen av tex assistansanordnare ju lättare det är för allmänheten att ha tillgång till uppgifterna i IVO:s registerplattform?
– IVO har ingen uppfattning om det. Jag kan konstatera att allmänheten har tillgång till uppgifter om tillstånd genom offentlighetsprincipen. Men det är ju viktigt för oss att få veta om något inte stämmer hos en assistansanordnare, eller om någon har synpunkter eller funderingar kring en anordnare. Det ger oss viktig information när vi planerar vår tillsyn. Det går alltid att lämna uppgifter till vår Upplysningstjänst där privatpersoner kan tipsa om missförhållanden. Många tipsar här, vilket vi är mycket tacksamma för.

Assistansberättigade har rätt till information i registren – men inte direktåtkomst

Ingrid Rydell säger att IVO enligt LSS-förordningen bara är skyldiga att låta Socialstyrelsen ha direktåtkomst till uppgifterna i registret.
– IVO:s register regleras av registerbestämmelserna i 11 b § i LSS förordningen och 4 kap 3 a § i Socialtjänstförordningen. Registren är tyvärr inte utformade för att ge assistansberättigade överblick över vilka verksamheter som finns, vi har inte lagstöd för att använda dem på det sättet. Det är bara Socialstyrelsen som får ha så kallad direktåtkomst enligt 11 c § LSS- förordningen till de uppgifter som IVO för om LSS i sitt register.
Är det inte viktigt att assistansberättigade på ett enkelt sätt kan se om ett företag de funderar på att välja har tillstånd eller se andra uppgifter om företaget?
– Det är självklart en rimlig tanke. Men de register IVO håller kom till för att fungera som verktyg för tillsynen och är därför reglerade utifrån det.
Borde det finnas lagstöd för att allmänheten ska ha direktåtkomst till uppgifterna i IVO:s registerplattform för tillstånd?
– IVO har ingen uppfattning om det. Men om assistansberättigade ser ett behov att ändra lagen så ska de vända sig till riksdagen med ett sådant förslag. Det är ju riksdagen som stiftar lagar. Och det är bra att komma ihåg att det faktiskt går att ändra lagar! Till exempel när nya behov dyker upp, säger Ingrid Rydell.

Ingrid Rydell intervjuades av Kenneth Westberg 2018-09-22

Vidare läsning

11 b – c § i LSS förordningen

11 b § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. Förordning (2013:181).

11 c § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:181).

4 kap 3 a - b § i Socialtjänstförordningen

3 a § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över
1. dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), och
2. dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. Förordning (2017:213).

3 b § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:184).

Skicka sidan till: