Ny vägledning för assistansersättning

upplagd bokDefiniering av goda levnadsvillkor. Egenvård kan inte längre beviljas som ett grundläggande behov. Det är några förändringar i den fjortonde versionen av Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning.

Vägledningen uppdateras regelbundet. I Försäkringskassans Historikbilaga kan du se ändringar som gjorts sedan den första vägledningen kom 2003.

Nyheter

  • Försäkringskassan har definierat goda levnadsvillkor via ett rättsligt ställningstagande. (se vägledningen sid 40). Med goda levnadsvillkor menas att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar. Försäkringskassan ska göra en helhetsbedömning av behovet av personlig assistans. Vid bedömningen ska det beaktas att även personer med funktionsnedsättning måste prioritera mellan sina behov. Försäkringskassan ska väga in:

    - hur människor utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder normalt lever
    - vad personen har för livssituation, till exempel om han eller hon är gift, registrerad partner eller sambo och har barn
    - om det finns något annat än personlig assistans som kan bidra till att personen får möjlighet att leva som andra, till exempel andra beviljade insatser enligt LSS.
  • Det femte grundläggande behovet beviljas bara vid psykisk funktionsnedsättning. Detta ändrades efter en dom i juli 2015. (se vägledningen sid 105ff)
  • Egenvård kan inte beviljas som ett grundläggande behov. (se vägledningen sid 138-141) och intervju:Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
  • Den enskilde själv måste begära att Försäkringskassan prövar om det föreligger särskilda skäl för att behålla assistansersättning vid sjukhusvistelse. Det prövas inte längre per automatik av Försäkringskassan.

Vidare läsning

Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 14 (beslutad 2016-10-17)

Historik – information om ändringar i vägledningen 2003:6 Assistansersättning

Skicka sidan till: