Tomas Sundberg, Försäkringskassan: "Assistenterna behöver inte svara på våra frågor"

Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor, är en av de som arbetat med utformningen av den nya vägledningen. Han säger att de lagt ned mycket tid på att tolka lagändringarna som trädde i kraft 1 juli och på frågan om anordnarnas rapportskyldighet önskar han en kontaktperson som kan svara på frågorna.
- Då slipper vi ringa assistenterna, säger han.

Tomas SundbergI den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli ges Försäkringskassan utökade möjligheter att kontrollera att uppgifterna från assistentanvändarna stämmer. Det innebär bland annat att de ges rätten att kontakta assistenterna för att få uppgifter om den assistansberättigade, något som upprört en rad debattörer. Tomas Sundberg, som själv varit med och utformat den nya vägledningen är medveten om att det här är en känslig fråga och säger att de helst "vill slippa" ta kontakt med assistenterna.
- Det är den frågan som det var mest synpunkter på i remissvaren. Det finns inget självändamål att kontakta assistenterna. Handläggarna kommer bara att göra det när de verkligen behöver det och då måste det vara klart motiverat. Och assistenten behöver inte svara på våra frågor.
Så om ni ringer en assistent och han eller hon svarar "jag vill inte prata med er", är det okej?
- Ja, absolut, då respekterar vi det. Helst av allt vill vi se att varje anordnare har en kontaktperson som vi kan föra en dialog med. Då slipper handläggarna ringa assistenterna.
Det här öppnar ju också en dörr för "vem som helst" att ringa och presentera sig som en person från Försäkringskassan och på det viset få fram känsliga uppgifter om den assistansberättigade. Hur ska det kunna undvikas?
- Det har vi faktiskt inte funderat på. Det skulle ju vara himla obehagligt om någon gjorde så. Absolut. Det är ju viktigt att handläggarna presenterar sig med namn och vart man jobbar, lika väl som man måste legitimera sig när man gör ett hembesök så att det är klart att det verkligen är rätt person. Och det är alltid möjligt att motringa Försäkringskassans växel och be om att få bli kopplad till handläggaren för att förvissa sig om att den som ringer verkligen är en tjänsteman på myndigheten.

Ingen undersökningsplikt

Enligt nya lagen är anordnarna skyldiga att rapportera förändringar i kundernas levnadsförhållanden till Försäkringskassan. Men exakt vad för frågor som anordnaren ska kunna svara på vet han ännu inte.
- Ja, det är klart att det finns en osäkerhet hos anordnarna men vi får se under hösten vad de egentligen är skyldiga att anmäla. Klart är att det gäller förhållanden som har betydelse för assistansersättningens omfattning. Det handlar ju om att brukarna får de timmar han eller hon har rätt till, både uppåt och neråt.
Har anordnarna undersökningsplikt?
- Nej, det står tydligt i förarbetena att de inte är skyldig att ta reda på något utan bara rapportera sådant de redan vet, men det är viktigt att notera att om man känner till saker som vi frågar om så ska man säga det till oss.

Mycket arbete med den nya lagen

Den nya lagstiftningen innebär också många nyheter för Försäkringskassans personal och Tomas Sundberg säger att det varit mycket arbete med att tolka de nya lagarna och att skriva den nya vägledningen, som för övrigt blivit mer omfattande än någonsin. För att verkligen förstå innebörden bakom lagtexterna har de tagit del av förarbetena och samarbetat i nätverk tillsammans med olika specialister, jurister och beslutsfattare. De har även hållit interna utbildningar på kontoren runt om i landet och de har en central supportfunktion för handläggarna.
- Svaren kommer vi lägga ut via mejl så att alla inom Försäkringskassan kan ta del av dem. Det är för att se till att det blir en så likformig tillämpning som möjligt över hela landet.

Kontroll på arbetstiden

Enligt nya lagen kommer inte assistanserättningen att betalas ut om inte assistenterna följer arbetslagstiftningen, lagen om husligt arbete eller ett avtalsenligt undantag. Det är något handläggarna kommer att lägga ner mer tid på, säger Tomas Sundberg.
- Det innebär att vi måste granska tidsrapporterna på ett noggrannare sätt. Om vi ser att arbetstiden överstiger den högsta tillåtna kommer vi att ta kontakt med anordnaren och även brukaren.
Kommer ni att kunna sätta er in i alla olika sorters kollektivenliga undantag som kommer att finnas?
- Ja, det kommer ju delvis att bli en ny arbetsuppgift. Vi har ju försökt hjälpa handläggarna på vägen genom att beskriva de olika kollektivavtalen som finns på marknaden i vår vägledning. De ska ta reda på vad som gäller och kontakta arbetsgivaren eller arbetsmarknadens parter för att få klarhet.
Kommer en assistent att kunna arbeta heltid hos två olika arbetsgivare?
- Försäkringskassan tittar på assistentens totala arbetstid hos en brukare. Det innebär att en assistent skulle kunna vara anställd av två anordnare och assistera en brukare. Så förutsatt att det sker inom ramen för vad arbetstidslagen eller avtalen tillåter är det assistentens totala arbetstid för arbete hos en brukare som ligger till grund för utbetalningen av assistansersättning.Lagstiftningen är ny och vi kommer att följa utvecklingen och har också inlett kontakter med Arbetsmiljöverket i den här frågan.

Frågan om assistenten är arbetsför

Enligt nya lagen får inte en assistent arbeta när hon eller han är för ung, för gammal eller för sjuk. Allt bottnar enligt Tomas Sundberg i "fuskutredningen", SOU 2012:6.
- Det syftar till att vi måste ha en bättre kontroll på assistansersättningen. I utredningen gavs exempel på assisteter som varit nittio år gamla eller mer och då måste man ju starkt ifrågasätta om de kan utföra ett arbete. Att vara personlig assistent är ju ett arbete och det handlar ju om att man ska klara av det. Det ska kunna jämföras med alla andra arbeten.
Hur kommer ni att sätta gränserna?
- Vi har tittat på förarbetena till de nya reglerna och det är svårt att ställa upp generella regler. Man måste se till helheten och bedöma varje fall individuellt. Om en person är helt arbetsoförmögen kan man ju tänka sig att hon eller han har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning, men å andra sidan finns det personer med hel ersättning som jobbar en viss tid för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Så då måste man utreda vad som gäller i varje enskilt fall. Likaså kan en person vara åttio år men vid god vigör så åldern i sig är ingen indikation på att han eller hon inte är arbetsför. Så när vi får impulser på att det inte står rätt till måste vi utreda vad det handlar om innan vi betalar ut ersättning. Det innebär att vi nu mer en tidigare kommer att gå till arbetsgivaren och kanske begära ett intyg på assistentens arbetsförmåga. Det här har vi varit noga med att beskriva i vägledningen. Anordnaren har en större uppgiftsskyldighet nu har man sagt i lagen.
Nytt är också att assistenten ska vara minst fyllda 18 år. Övergångsreglerna är enkla säger Tomas Sandberg.
- Lagen gäller inte för assistententer anställda före 1 juli i år.

Ingen ändring gällande hembesök

Beträffande en av de andra debatterade frågorna, den om hembesök, kommer det inte ske någon förändring från Försäkringskassans sida. De har även tidigare haft rätt att göra hembesök.
- Det som är nytt är att kommunerna nu har rätt till hembesök för att utreda rätten till personlig assistans enligt LSS och att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har rätt att göra inspektion i assistentanvändarens hem näranhöriga är assistenter och inte anställda av kommunen. Vi vill gärna träffa brukaren i hemmiljö när vi utreder assistansersättningen och han eller hon kan även komma till kontoret. Vi gör det som en serviceåtgärd.

Vissa undantag för assistenter utanför EES

Enligt nya lagen måste assistenter vara bosatta inom EES-området, så att om assistansanvändaren vistas utanför EES måste denne ta med sig sina assistenter. Men det finns några undantag för särskilda skäl som enligt Tomas Sundberg står beskrivna i Försäkringskassans vägledning.
- Om en assistent blir akut sjuk kan en person bosatt i det landet gå in och vara assistent. Och om ett barn under 18 år har en förälder bosatt utanför EES så kan den föräldern arbeta som assistent när barnet vistas i det landet. Undantag gäller också för personer som arbetar eller studerar utanför EES. Men då säger lagen att kostnads och löneläget i det landet ska beaktas, så att belopp blir skäligt.

Anordnaren skyldig till all assistans

En anordnare blev från 1 juli skyldig att anordna all assistans. Det kommer alltså inte finnas möjlighet för en anordnare att bara utföra den "billiga" assistansen, vilket oftast innebär dagtid, och låta kommunerna utföra den "dyra", vilket oftast innebär kväll och natt.
- Ja, det har man förtydligat i lagen och det är ju en förstärkning för brukaren.
Kan en brukare fortfarande välja att ha två assistansanordnare?
- Ja, om brukaren själv av någon anleding vill ha två olika annordnare så finns den möjligheten.

Fritt fram för assistent i hushållsgemenskap

Från 1 juli blev det också tillåtet för egna arbetsgivare att anställa anhöriga som de lever i hushållsgemenskap med.
- Ja det blir ju en klar ändring när den gamla begränsningsregeln försvinner. Sedan kommer IVO att ha rätt att inspektera hemmet och se att allt är okej.

Vana vid förändringar

Tomas Sundberg vågar inte sia om huruvida intentionerna med nya lagen kommer att lyckas eller ej.
- Vi får se kanske ett halvår framåt vilka problem som finns och vad vi uppnått. Det handlar ju om att den ersättning som vi betalar ut ska gå till assistans och inte till något annat som den ibland har gjort tidigare. Man har försökt täppa till de här hålen och bristerna som funnits.
Trots en hel del frågeställningar från handläggare men också från assistansbolag och brukare så råder än så länge ett relativt lugn på huvudkontoret så här under sommaren. Och de stora förändringarna som den nya lagen innebär för Försäkringskassan och dess handläggare är inget som oroar varken Tomas Sundberg eller hans kollegor ute i landet.
- Nej, faktiskt inte, det här ska vi nog fixa. Vi är ganska vana vid färändringar i den här organisationen. Men det kan bli mycket frågor i september, i samband med redovisningen för juli månad…

Tomas Sundberg intervjuades av Erik Tillander, 2013-08-02


Skicka sidan till: