Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Positivt att aktiviteter utanför hemmet inte delas upp i passiv och aktiv tid"

Sofia Tedsjö välkomnar förtydliganden om makars gemensamma ansvar och vad som anses som normalt föräldraansvar i Försäkringskassans senaste vägledning för Assistansersättning. Ytterligare steg borde dock tas säger hon.

Försäkringskassan gav nyligen ut Rättsöversikt - personlig assistans (Anser 2012:2) som analyserar domar rörande assistansersättning. Efter dessa domar har det gjorts ändringar i den senaste vägledningen för Assistansersättning. Sofia Tedsjö, som är specialiserad på LSS kommenterar förändringarna.

Välkomnar förtydligande om aktiviteter utanför hemmet

I kap 9.4 (sid 111) i vägledningen gör Försäkringskassan ett rättsligt ställningstagande där det sägs att vid en aktivitet utanför bostaden ska tiden inte delas upp i enskilda hjälpbehov utan hela tiden ska räknas. Det innebär att aktiviteten inte ska delas upp i aktiv och passiv tid. Sofia Tedsjö menar att den principen egentligen alltid gällt även om den varit omtvistad.
- Det är givetvis glädjande att Försäkringskassan uppmärksammat betydelsen av att den enskilde erhåller assistans under hela tiden som aktiviteten pågår, vilket i de flesta fallen är en förutsättning för aktiviteten skall kunna genomföras i praktiken.Förhoppningsvis innebär Försäkringskassans förtydligande att assistansberättigade lättare får igenom beslut som innebär att de har möjlighet att leva i likhet med andra, vilket de facto är syftet med lagstiftningen.

Makars gemensamma ansvar

När det gäller omfattningen av makars gemensamma ansvar för varandra har Försäkringskassan i kap 9.6.5 (sid 120) förtydligat att den försäkrades hjälpbehov vid väntetid (tidigare benämnt jour) rent faktiskt måste tillgodoses av hemmavarande make för att det ska anses ingå i makars gemensamma ansvar för varandra. Enligt Sofia Tedsjö är ställningstagandet mycket välkommet eftersom det i de flesta assistansutredningar i stort sett varit en regel utan undantag att hänvisa jouren till makes ansvar.
- Det innebär att Försäkringskassan numera fastställt att det vid bedömningen i varje enskilt fall måste beaktas om hemmavarande make rent faktiskt kan tillgodose hjälpbehovet. Om hemmavarande make på grund av arbete behöver en sammanhängande dygnsvila eller av hälsoskäl inte orkar eller kan tillgodose den försäkrades hjälpbehov ska hjälpbehovet under dygnsvilan istället tillgodoses genom assistansersättningen. Detsamma gäller om den försäkrades hjälpbehov under dygnsvilan avser återkommande aktiva insatser som toalettbesök.

Borde även gälla makars gemensamma ansvar i hemmet

Enligt Sofia Tedsjö borde ett liknande resonemang gälla när det gäller makars gemensamma ansvar i hemmet, för tex matlagning och städning.
- Även här bör det göras en individuell bedömning i det enskilda fallet. Givetvis bör hemmavarande makes hälsotillstånd och arbete påverka omfattningen av makars ansvar för det gemensamma hemmet.

Föräldraansvar

I kap 9.6.3 (sid 118) i vägledningen sägs även det att aktiv tillsyn och kommunikationshjälp inte ingår i det normala föräldraansvaret för en 9-åring. Inte heller ingår kommunikationshjälp i sociala sammanhang i det normala föräldraansvaret för 6-7 åringar. I en dom har en 4-åring beviljats assistansersättning för kommunikationshjälp. Försäkringskassans förtydligande för föräldraansvarets omfattning är i sig inte någon stor förändring enligt Sofia Tedsjö. Försäkringskassan förtydligar redan det som slagits fast i praxis.
- Men eftersom det finns stora variationer i myndigheternas bedömningar är det glädjande att Försäkringskassan förtydligar det som domstolarna de facto slagit fast.

Blöjbyten på 4-åringar borde inte heller ses om normalt föräldraansvar

Försäkringskassan nämner dock inte kammarrättspraxis som rör de grundläggande behoven personlig hygien och på- och avklädning relaterat till normalt föräldraansvar.
- Detta trots att kammarrätterna i flertalet domar fastställt att exempelvis blöjbyten inte är ett normalt förekommande hjälpbehov för 3-4-åringar. Även detta borde ha förtydligats i vägledningen, säger Sofia Tedsjö.

Sofia Tedsjö intervjuades av Kenneth Westberg 2013-02-16

Vidare läsning

Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen

Försäkringskassans Vägledning för Assistansersättning

Rättsöversikt - personlig assistans (Anser 2012:2)

Skicka sidan till: