Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”

Laila NaraghiRegeringen har tagit ett steg i rätt riktning med det nya lagförslaget säger Laila Naraghi. Men det måste följas av åtgärder mot även andra HFD-domar och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen. Hon uppmanar också brukarrörelsen att arbeta fram egna förslag på hur assistansen kan bli långsiktigt ekonomiskt hållbar.
– Annars riskerar agendan sättas av de som har andra utgångspunkter.

Lagförslaget bra men räcker inte

Så kom regeringen med ett lagförslag, som innebär dels att tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt från 31 mars 2018, dels att effekterna av HFD-domen 2017 ref. 27 upphävs. Försäkringskassan hade den 27 oktober i ett rättsligt ställningstagande utifrån domen sagt att assistansersättning inte ska beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov utanför hemmet. Laila Naraghi är nöjd men ser det som ett första steg.
– Sedan jag kom in i riksdagen för ett år sedan har jag jobbat med assistansfrågan. Mitt fokus har varit ändrat regleringsbrev och förändrad lagstiftning. Nu har vi kommit en bit men det räcker inte.
De som söker och de som redan fått indragen assistans påverkas ju inte av regeringens lagförslag…
– Just det, därför behövs det lagändringar även för andra domar I HFD som begränsat rätten till assistans.

Intentionerna i LSS ska gälla i LSS-utredningen

Laila Naraghi säger att hennes utgångspunkt i sitt arbete är partiets kongressbeslut att intentionerna i LSS ska gälla, vilket Laila Naraghi tidigare intervjuats om på Assistanskoll. Hon skulle vilja att det skrivs in i direktiven till LSS- utredningen om det inte innebär att utredningen försenas.
– Alldeles oavsett så är vår hållning att det är intentionerna i LSS som ska gälla.
Vad är då intentionerna i lagstiftningen?
– Jag uppfattar att de flesta menar att effekterna av alla de fyra HFD-domarna sedan 2009 ska upphävas. Hur detta ska formuleras juridiskt kan jag inte svara på, jurister får hjälpa till att skriva detta så att Försäkringskassan och domstolar förstår.

Vill tro på Åsa Regnér

Jenny Wennberg, socialdemokratisk ledarskribent på Arbetarbladet, skriver i en ledarartikel att regeringen bara gör en undanmanöver och vill vinna tid fram till valet.
Hur ser du på Jenny Wennbergs syn?
– Jag vill inte se det så, jag försöker att utgå från vad som görs. Idag kan jag konstatera att det kommer en lagändring för den senaste HFD-domen och att tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Jag kan också konstatera att Åsa Regnér ändrade sitt språkbruk efter vår senaste partikongress, och säger att intentionerna i LSS ska gälla. Jag vill hålla fast vid detta och använda det som en hävstång för att förverkliga partikongressens beslut, så att vi om ett halvår och framåt har kommit ännu längre.

Ingen kamp mellan fraktioner, snarare olika perspektiv

Laila Naraghi uppfattar det inte som att det finns en kamp mellan olika fraktioner i Socialdemokraterna i assistansfrågan. I debatten har många uttryckt liknande åsikter som Laila Naraghi, tex Anders Lindberg, Martin Klepke, Lotta Gröning och Socialdemokraterna i Kalmar Län.
– Jag skulle inte säga att det pågår en kamp mellan olika fraktioner. Däremot kanske det finns en diskussion mellan personer som lyfter lite olika perspektiv. Jag har varit politiskt aktiv i 20 år, politik är alltid en kamp mellan olika idéer och intressen. Vad ska vi prata om, vad ska stå på dagordningen, vad ska vi inte lägga tid på osv.
Ligger konflikten i att vissa ser fusk och höga vinster som den viktigaste frågan?
– Nej, det handlar snarare om hur ofta man har kontakt med verkligheten och med medborgare. Det är omöjligt att inte förstå hur stor den här frågan är när man träffar och pratar med människor.
Har den här frågan skadat Socialdemokraterna?
– Det är klart att debatten påverkat hur man ser på politiken och oss som parti. Det blir lätt en fråga om partiet och olika fraktioner men ska man vinna en fråga måste man ha fokus på målet. Det tycker jag är viktigast i denna diskussion. Målet är att få lagändringar och värna intentionerna i LSS.
Du vill att man talar mindre om konflikter och mer om hur man kommer framåt?
– Ja, vi måste fokusera på hur vi ska lösa detta. För ett år sedan funderade jag mycket på hur vi skulle få till ett bra kongressbeslut för vårt parti, eftersom det är värt så mycket. På nästa kongress ska det redovisas vad man gjort och inte gjort. Nu jobbar vi vidare för att implementera kongressbeslutet.

Att tala om fusk som en strategi

Det är destruktivt att bara fokusera på fusk, säger Laila Naraghi oavsett vilket parti som gör det.
– Det är klart att vi ska agera mot fusk men allt kan inte handla om fusk.
Anders Lindberg sade i en intervju på Assistanskoll att det kan vara en strategi att bara tala om fusk för att skapa en opinion, och att alliansregeringen gjorde detta medvetet med A-kassan och sjukförsäkringen för att kunna genomföra nedskärningar. Anders Lindberg sade också att Socialdemokraterna haft en liknande strategi genom att tala om fusket i assistansen.
– Jag företräder Socialdemokraterna och jag har inte en sådan strategi. Det är så viktigt hur man talar om saker, särskilt sådant som har med människors vardag och livsuppehälle att göra. Då måste man vara varsam, seriös och lyhörd. Den här debatten präglas tyvärr inte alltid av detta, utan istället av andra värden, det är olyckligt.

Tror på fortsatt delat huvudmannaskap

På frågan om personlig assistans bör ha en kommunal eller statlig huvudman tror Laila Naraghi att det bästa vore en fortsatt kombination av båda.
– Jag har mött frågan och vill här lyfta två perspektiv, å ena sidan är det viktigt med likvärdighet, fallet Nora Eklöv som inte fått assistans efter sin flytt från Öland till Stockholm visar problemet med olika bedömningar i kommunerna. Å andra sidan är det viktigt med närhet till beslutsfattarna och kommunal service. Jag tror att det vore bra med en kombination trots allt.

Måste prata om kostnaderna

Att skapa ett system som är hållbart på sikt och där pengarna går till rätt saker är ord som ofta används i debatten och som fått en negativ klang för många. De som är engagerade i personlig assistans måste ta tag i frågan om kostnadsutvecklingen och arbeta fram egna förslag och lösningar, menar Laila Naraghi.
– Min erfarenhet av politiskt arbete är att den som håller i frågeställningen också sätter agendan och påverkar resultatet. Om inte vi talar om det kommer någon annan med andra utgångspunkter. Många upplever att de inte får det de har rätt till samtidigt som vi ser att kostnaderna ökar. Vi ser hur assistansbolag börsnoteras och vissa bolag använder mindre pengar än vad som är meningen till lönekostnader, då finns systemfel. Det kanske inte bara handlar om mängden pengar utan om hur de används.
Borde brukarrörelsen komma med förslag?
– Vem är jag att säga vad brukarrörelsen ska göra, men jag tror alltid i alla frågor att man gagnas av om man vågar ta sig an de långsiktiga frågorna, säger Laila Naraghi.

Laila Naraghi intervjuades av Kenneth Westberg 2017-12-05

Skicka sidan till: