Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”

Laila NaraghiLaila Naraghi var Ordförande på den socialdemokratiska partikongressen där det togs beslut om att ”intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla”. Hon har själv drivit frågan hårt i partiet.
– Beslutet på kongressen betyder att LSS-lagen måste ändras.

Laila Naraghi tillträdde som riksdagsledamot i september förra året när hon ersatte Håkan Juholt som lämnade riksdagen. Hon är ledamot i Konstitutionsutskottet men har engagerat sig starkt i frågan om personlig assistans och LSS .
– Jag har lyft frågan på olika sätt i riksdagsarbetet, talat om det på våra partimöten, i media (Aftonbladet, Östrasmåland m.m.) och på manifestationer.
I höstas drev hon dels att regleringsbrevet till Försäkringskassan om att ”bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” måste ändras, dels att intentionerna i LSS-lagstiftningen måste gälla.
– När domutslag gör att lagen inte tolkas som det var avsett från början, måste lagen ändras. Varken riksdag eller regering kan styra över domstolars utslag, däremot är det vårt ansvar att utforma de lagar som besluten grundar sig på.

Grundproblemet kvarstår - domarna i HFD

I december ställde hon frågan i riksdagen till statsrådet Åsa Regnér som svarade att regleringsbrevet skulle ändras, vilket också gjordes.
– Nu är det viktigt att noga utvärdera vilken effekt det har gett. Grundproblemet kvarstår dock, dvs att tidigare domstolsutslag i Högsta förvaltningsdomstolen gör att intentionerna i lagen inte uppfylls.
Hur ser du på att regeringen inte ingripit mot domarna?
Lagstiftningsarbete tar ofta lång tid eftersom det är en process med olika faser. Det är bra att regeringen tillsatte en utredning om detta för ett år sedan, men det är klart att det hade varit bra om det hade skett tidigare. Allra helst redan under förra Alliansregeringen när de första domarna kom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Då hade vi sparat mycket tid och sannolikt kunnat vara i mål nu.
Om LSS-utredningen blir klar i okt 2018, med remissrunda osv, kan väl en lag börja gälla först 2020, har inte folk hunnit bli av med sin assistans då?
– Jag tycker att det vore bra om utredningen kunde gå snabbare.

Fallet Nora Eklöv visar ett rättsosäkert system

Laila Naraghi har tidigare tagit upp fallet med Nora Eklöv som haft personlig assistans i Borgholms kommun. När hon fick arbete som generalsekreterare för Unga rörelsehindrade i Stockholm beviljades hon ingen assistans av Stockholms stad.
Detta är mycket rättsosäkert, det är inte rimligt att det kan bli på det sättet. Lagen måste gälla lika i hela landet. Jag skulle mena att tolkningen som gjordes i Kalmar län är den riktiga, hon behövde stöd för att fullfölja sitt liv och få sina rättigheter respekterade.
Socialdemokraterna i Kalmar län är ju eniga i sin kritik av regeringen angående personlig assistans och LSS, hur kommer det sig?
Alla måste få det stöd de har rätt till. Under förra året såg vi hur många drabbades av Försäkringskassans beslut och neddragen assistens. Vi anser att detta inte är rimligt och har engagerat oss mot det på flera sätt, både tillsammans med andra internt i vårt parti och med direkta kontakter med regeringen, och externt, något lokalmedia rapporterat om. Vi tycker helt enkelt att detta är väldigt viktigt.

Hoppas på uttalandet på S-kongressen

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade om följande skrivning i partiets politiska riktlinjer, som handlar om vad partiet ska prioritera de närmaste åren:

Samhället ska ge stöd till de individer som behöver det mest. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. För många personer med en funktionsnedsättning betyder rätten till assistans och andra insatser inom LSS att de kan leva ett självständigt liv. Diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning ska upphöra. Tillgängligheten ska förbättras. Att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Vad innebär det enligt dig att Socialdemokraterna nu ska göra?
Det innebär att vi måste ändra lagen så att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen kan gälla. Lagen måste vara tydligare och bättre skriven så att intentionerna också gäller om/när lagen prövas i domstol. Det får inte råda några tvivel om att den som har behov av stöd ska få det, det handlar om människors rättigheter.
Gick kongressen emot partiledningens linje?
Det ursprungliga textförslaget från partistyrelsen såg annorlunda ut och förändrades i samsyn efter att ombuden och partistyrelsen diskuterat frågan i en temagrupp inför att kongressen skulle debattera och fatta beslut om det.

Beslutet innebär att lagen måste ändras

Att värna LSS ursprungliga innebörd innebär inte att människor ska förlora sin assistans vilket skett på senare år, säger Laila Naraghi.
– Vad det innebär i sin helhet, och hur det ska formuleras, behöver vi gemensamt titta på och nå fram till, så att det också håller vid en prövning i domstol.
Eva Franchell, ledarskribent på Aftonbladet säger att Åsa Regner och regeringen nu måste ändra sin politik, håller du med?
Beslutet innebär att lagen måste ändras. Jag tycker det är bra att Åsa Regnér lyfter detta i en artikel i Aftonbladet häromdagen tillsammans med Kenneth Andersson. Där sade de att ”Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och om lagens tillämpning inte når upp till intentionerna måste lagen ändras.”
Vilka garantier finns det att regeringen verkligen genomför förändringar?
Besluten på våra partikongresser är mycket viktiga för oss socialdemokrater. De är utgångspunkten för vårt arbete och det som genomförs av partiets förtroendevalda. De används när vi lägger fram förslag och bedriver vår politik. Det sker också en omfattande uppföljning för att kunna se hur partikongressens beslut genomförs, det är något vi jobbar mycket seriöst med.
Och om regeringen inte beslutar om en lagändring i LSS, vad kan du och andra socialdemokrater som driver frågan göra då?
– Vår partikongress har beslutat att det är intentionerna bakom LSS-lagstiftningen som ska gälla, och då är det vad vi som parti arbetar för. Nu är det viktigt att lägga fokus på det arbete som därför krävs för att åstadkomma detta. Här måste vi alla hjälpas åt och delta för att det ska kunna bli så bra som möjligt.

Diskutera rättigheter istället för siffror

Antalet assistansberättigade minskade från 16 179 till 15 562 senaste året och i januari 2017 fick 88 % av de som sökte assistansersättning avslag. Laila Naraghi säger att diskussionen borde handla om människors rättigheter istället för siffror.
– Samtidigt förstår jag varför olika siffror lyfts fram, som bevis på Försäkringskassans tuffare bedömningar efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen. Men detta är främst en fråga om rättigheter och handlar i grunden om hur vi ser på varandra och vilket samhälle vi vill ha. Det är självklart viktigt för de som berörs direkt, men också för vårt samhälle som helhet för att alla människor ska ha möjlighet att utvecklas och vara delaktiga, säger Laila Naraghi.

Laila Naraghi intervjuades av Kenneth Westberg 2017-05-05

Videofilmer av Bengt Elmén

Laila Naraghi (S) berättar om Det nya Dacke-upproret

Laila Naraghi (S) om rättigheter och assistans

Skicka sidan till: