Den som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar

Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans visar att personer som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har i genomsnitt 25 % färre timmar. 27 % överklagar sina beslut. Hälften av kommunerna har egna riktlinjer för assistansens utformning, vilket kan vara att assistans för enbart en semestervecka per år beviljas.

Socialstyrelsens rapport Kartläggning och analys av vissa insatser i LSS - Tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans är svar på ett regeringsuppdrag. En orsak var att få kunskap om hur stora insatser kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning.

Rapporten visar att

 • Personer som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har i genomsnitt 25 % färre timmar, i genomsnitt 54 tim/vecka jämfört med 72 tim/vecka.
 • 27 % överklagar sina beslut om beviljad personlig assistans. Av de som förlorat sin assistansersättning överklagar 60 % sina nya kommunala assistansbeslut.
 • 50 % av kommunerna har egna lokala riktlinjer om personlig assistans, vilket kan vara avgränsningar av ersättning för omkostnader, eller assistans i samband med semesterresor. Exempel är att assistans beviljas för enbart en veckas semester/år, att utlägg för fika för en assistent får vara max 30 kr eller att omvårdnad av barn till en person med funktionsnedsättning som huvudregel inte är en syssla för den personliga assistenten. Detta kan begränsa utrymmet för en individuell bedömning enligt Socialstyrelsen.
 • Av de med kommunalt beviljad assistans har 43 % valt kommunen som anordnare, 50 % en privat anordnare, 6 % ett kooperativ och 1 % att bli egna arbetsgivare och själva anordna sin assistans.
 • 36 % av de beviljade timmarna i kommunerna gäller grundläggande behov, resten andra personliga behov.
 • 14 % av kommunerna betalar ut ett timbelopp/assistanstimme som är lägre än Försäkringskassans schablonbelopp. Ytterligare 12 % säger att de betalar ut en ersättning på ett annat sätt än genom en ett timbelopp, tex genom att ersätta faktiska kostnader.
 • 77 % av kommunerna säger att de alltid, eller i de flesta fall, tidsbegränsar sina beslut om personlig assistans.
 • Åtta kommuner sätter en miniminivå (upp till 15 tim/vecka) för hur många timmar grundläggande behov man ska ha för att kunna få personlig assistans.

Socialstyrelsen föreslår

 • Att personkretsarna ses över, särskilt med tanke på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, grav synnedsättning eller dövblindhet.
 • Införande av boendestöd enligt LSS, för att tillgodose behov av stöd i det egna boendet.
 • Det bör skapas en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet i syfte att minska behovet av lokala riktlinjer.


Vidare läsning

Kartläggning och analys av vissa insatser i LSS - Tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans

Föräldrakraft: RBU rasar över "påhittade regler" för assistans

IfA: Olika villkor slår mot funktionshindrade


Skicka sidan till: