Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner”

Emma HenrikssonEn majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Emma Henriksson, KD, som står bakom kravet säger att timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.

I Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8 – Stöd till personer med funktionsnedsättning (sid 8), framgår det att samtliga oppositionspartier gått emot regeringen i en fråga gällande personlig assistans. Tillkännagivandet syftar bland annat på personer med kommunalt beviljad assistans enligt Emma Henriksson.
– Vi har tagit ställning till att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare och att regeringen ska återkomma till riksdagen om hur det ska förverkligas.
Vilka partier stödde motionerna?
– Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Ersättningen så låg att valfriheten försvinner

Emma Henriksson säger att den som har kommunalt beviljad assistans ibland i praktiken hindras möjligheten att välja utförare.
– Det kan gälla då ersättningen kommunen betalar till enskilda assistansutövare är så låg att det inte täcker kostnaderna och det därför bara finns kommunen att välja på.
Borde kommunerna betala samma timbelopp per assistanstimme som Försäkringskassan gör?
– Ersättningen ska vara sådan att den är skälig så om det inte finns skäl till ett lägre belopp så är det inte rimligt att kommunens ersättning avviker kraftigt.
Varför är det viktigt att denna grupp ska få mer valfrihet?
– Möjligheten att själv ha inflytande över vem som utför assistansen har varit en grundläggande idé med hela reformen.
Vad anser du att regeringen bör göra nu?
– De bör göra en ordentlig analys av vilka hinder som i praktiken kan finnas för att själv välja utförare och återkomma med förslag på hur dessa hinder kan tas bort.

Regeringen och Vänsterpartiet reserverade sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. På sid 40 i betänkandet säger de följande:

Att införa obligatorisk valfrihet är ett sådant långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen som skulle gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen som gett upphov till dem och skulle därmed inte vara förenligt med proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen.

Mycket kritisk mot regeringen

Emma Henriksson anser att regeringens ageranden bidrar på flera olika sätt till att inskränka stödet till och friheten för dem som är i behov av insatser enligt LSS.
– Assistansersättning dras in, allt färre får assistansersättning beviljad, inflytandet över andra insatser minskar, ledsagning dras in. Det är bara några exempel som får allvarliga konsekvenser för enskilda, säger Emma Henriksson.

Emma Henriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2017-04-08

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8 – Stöd till personer med funktionsnedsättning

Skicka sidan till: