Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd”

Karin Flyckt
Karin Flyckt, Foto: Linnea Bengtsson

Antalet med kommunalt beviljad assistans har minskat med 11 procent senaste två åren. Runt hälften verkar ha få statlig assistansersättning istället, men det är oklart vilket stöd alla de övriga fått, säger Karin Flyckt.

Antalet med kommunalt beviljad personlig assistans minskade mellan okt 2020 till okt 2022 med 584 personer till 4795 personer. Det innebär en minskning med 10,8 procent på två år. Socialstyrelsen har i årets lägesrapport analyserat minskningen på 431 personer 2020 – 2021.
– Där kan vi bland annat konstatera att drygt hälften av de vars beslut avslutades istället fått statlig assistansersättning. Det är troligt att detta även gäller för de personer vars beslut avslutades mellan 2021 och 2022, säger Karin Flyckt.

”kan inte uteslutas att ett flertal står utan stöd”

I lägesrapporten (sid 11) står det vidare att några personer även fick nya LSS- eller SoL-insatser, men att det inte förklarar hela minskningen och att ”Socialstyrelsen inte kan utesluta att ett flertal personer i gruppen står utan stöd”.
Hur ser du på det, är detta allvarligt och vad kan göras åt detta?
– Det kan inte uteslutas att vissa vårdas på sjukhus eller har flyttat till annan kommun men inte fått beslut/verkställt beslut. Men detta är första gången på många år som vi ser en minskning inom den kommunalt beslutade assistansen, och även om många fortfarande beviljas insatsen behöver detta analyseras mer för att kunna säga något med säkerhet, säger Karin Flyckt.

Tror inte utredningen om statligt huvudmannaskap påverkat

Vi har inte analyserat om minskningen kan bero på förändrad rättspraxis eller ekonomiska skäl i kommunerna, säger Karin Flyckt.
– Dock kan vi konstatera att kommunernas kostnader för personlig assistans minskat årligen sedan 2018, vilket delvis beror på att de utför statlig assistans i allt lägre utsträckning, eftersom antalet med statlig assistans minskat.
Kan situationen påverkats av det pågått en utredning om att införa statligt huvudmannaskap?
– Jag har svårt att tro att själva utredningen skulle ha påverkat hur kommunerna beslutar om personlig assistans. I synnerhet som utredningens förslag presenterades i början av 2023, medan statistiken avser oktober 2020 till oktober 2022.

Ser inget samband med ökning av LSS-boenden

Antalet LSS-boenden för vuxna ökade från 29 550 (2021) till 29 897 (2022). Karin Flyckt ser dock inget tydligt samband med minskningen av personlig assistans.
– I tidigare analyser har vi inte sett att personer som blivit av med sin personliga assistans/assistansersättning i särskilt hög grad får LSS-boende istället. Dessa boenden har dessutom ökat konstant senaste åren, även när assistansen har ökat.

Assistanstimmar per person ökar dock

Samtidigt som antalet assistansbeslut minskat, fortsätter antalet timmar per person öka. (Socialstyrelsens lägesrapport sid 11) Sedan 2007 har medianvärdet fördubblats till drygt 200 timmar per månad och person.
Vad kan detta bero på?
Troligen ökade behov hos de som beviljas personlig assistans av kommunerna. Vi har inte kunnat analysera vilka behov, men det höga antalet timmar indikerar att ökningen handlar om behov utöver de grundläggande, säger Karin Flyckt.

Statlig assistansersättning minskar månad för månad

Även antalet med statlig assistans från Försäkringskassan har fortsatt minska varje månad, till 13 335 personer i mars. Detta sker alltså trots att det sker ett inflöde av personer som tidigare haft kommunalt beviljad assistans. På frågan vad det beror på hänvisar Karin Flyckt till Försäkringskassan.
– Det kan jag inte svara på, eftersom vi inte analyserat den statistiken, den frågan besvaras bättre av Försäkringskassan.
Tror du utvecklingen kommer att vända efter lagändringarna i jan 2023?
– Det är för tidigt att säga, men visst borde lagändringarna påverka i någon riktning.

Ledsagarservice minskar, rättspraxis tydlig orsak

Även antalet personer med kommunalt beviljad LSS ledsagarservice har fortsatt minska, senaste året med 275 personer från 6 669 till 6 394. Här är förändrad rättspraxis en bidragande faktor, säger Karin Flyckt.
– Vi har ett pågående regeringsuppdrag som tittar på orsakerna till förändringarna inom ledsagning. Den rapporten publiceras i slutet av juni och då kommer vi kunna besvara frågan mer på djupet.

Ledsagartimmar per person minskar

Fram till 2016 var medianvärdet 20 timmar per månad för LSS ledsagarservice. 2021 hade det minskat till 16 timmar. (Socialstyrelsens lägesrapport sid 39)
Är detta ett problem och vad kan man göra åt det?
För enskilda individer kan det absolut vara ett problem. Vi kommer att redovisa vår syn på eventuella åtgärder inom ramen för vårt uppdrag om ledsagarservice, så jag passar på frågan i nuläget.

Ledsagarservice begränsas i riktlinjer

I LSS-Ledsagarservice fanns även begränsningar i vissa kommuners riktlinjer framförallt om omfattning i tid och plats, till exempel max 1 - 2 aktiviteter/vecka. (Socialstyrelsens lägesrapport sid 55)
Är detta ett problem och vad kan man göra åt det?
Ja, det blir ett problem om begränsningarna är så omfattande att de hindrar en individuell bedömning. Stora skillnader i olika avgränsningar och begränsningar mellan kommuner bidrar också till att individer riskerar att inte få likvärdigt stöd även om de har samma behov, säger Karin Flyckt.

Karin Flyckt intervjuades av Kenneth Westberg 2023-04-18

Vidare läsning

Socialstyrelsen: Lägesrapport 2023

Skicka sidan till: