ISF - ”Minskad lönsamhet för assistansanordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”

Assistansanordnarnas lönsamhet har successivt minskat de senaste tio åren. Bolag kan få betalningssvårigheter vilket kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset hos seriösa aktörer. Det skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i rapporten Assistansmarknaden - lönsamhet och konkurrensförhållanden.
Assistanskoll beskrivs också i ISF:s rapport, med en felaktig uppgift om att Assistanskoll ägs av STIL. (Assistanskoll har sedan starten 2007 ägts och drivits av Independent Living Institute)

ISF har på uppdrag av regeringen analyserat assistansbranschen vad gäller lönsamhet, aktörer, marknads- och konkurrensförhållanden och effekter av assistansersättningens konstruktion.

Svårare att rekrytera och behålla assistenter

I rapporten sägs det att minskande lönsamhet riskerar leda till att kvalitén på assistansen generellt sänks: ”Det finns en risk är att .. anordnarna inte kan erbjuda marknadsmässiga löner, vilket gör det svårare att rekrytera och behålla personal”, skriver ISF.

Mångfalden hotas

Mångfalden av anordnare riskerar att minska enligt rapporten, vilket kan leda till sämre valmöjligheter för de assistansberättigade, framför allt de med stora hjälpbehov och behov av hjälp på obekväm arbetstid. Den sämre lönsamheten kan också ”minska intresset för branschen hos seriösa aktörer”.

Regeringens krav på effektivisering problematiskt

Merparten av assistansersättningen går till assistenternas lönekostnader. Enligt rapporten är kravet på effektivisering, vilket sker genom en låg uppräkning av schablonbeloppet, problematiskt. Bara den del av ersättningen som inte är lönekostnader bör omfattas av effektiviseringskravet skriver ISF.

Anordnare som kan ge fler timmar till sina kunder gynnas

I rapporten sägs det att ersättningssystemets grundkonstruktion ger upphov till stora problem. Det riskerar att leda till att anordnare strävar efter att se till att brukarna ska beviljas fler assistanstimmar och att det blir en konkurrensfördel för de anordnare som kan hjälpa sina kunder att få fler timmar.

Efterskottsbetalningarna kan ge likviditetsproblem

ISF säger också att efterskottsbetalningen av assistansersättning riskerar att ge likviditetsproblem för anordnare med små marginaler. Därför behövs ”ett funktionellt system för att redovisa utfört arbete och att Försäkringskassan betalar ut ersättningen snabbt efter det att tidredovisningarna kommit in vid månadens slut.”

Tillståndskrav och tillsyn behöver skärpas

ISF anser att tillståndskrav och tillsyn behöver skärpas. ”En del av företagen på assistansmarknaden verkar i en gråzon”, skriver de. Den succesivt försämrade lönsamheten för seriösa aktörer riskerar att ge fördelar till oseriösa anordnare som kan skaffa sig fördelar genom att inte följa spelreglerna.

Medvetna om valmöjligheterna

Positivt enligt rapporten är att brukarna är medvetna om sina möjligheter att själva välja anordnare och att de är motiverade att göra aktiva val. De menar också att de har tillgång till mycket information (om än ”delvis ostrukturerad”) att basera valet på. Negativt är dock att det ”medför vissa kostnader” att byta anordnare.

Uppgifter från Assistanskoll analyseras i rapporten

På sid 60-61 i rapporten talas det om hur ISF analyserat siffror från Assistanskolls jämförelsetjänst om hur anordnarna använder assistansersättningen. Dessa sägs ligga nära de ISF själva kommit fram till. På sid 87 sägs att jämförelsen i Assistanskoll visar att de 20 största anordnarna erbjuder likartade tjänster.

Sakfel om ägandet av Assistanskoll i ISF:s rapport

På sid 112-114 beskrivs Assistanskolls jämförelsetjänst, och det sägs att den ägs av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Detta är fel eftersom Assistanskoll är ett projekt som drivs av Independent Living Institute, som är en organisation skild från STIL.

ISF vill…

  • säkerställa att brukare inte får sämre valmöjligheter pga att deras hjälpbehov ger upphov till höga kostnader för anordnarna
  • säkerställa förutsättningar för rimliga lönenivåer så att assistenter kan rekryteras och vill stanna i yrket
  • överväga åtgärder för att garantera en mångfald av anordnare
  • överväga att anpassa assistansersättningen mer till faktiska kostnader
  • ta hänsyn till de förutsättningar för rationalisering som anordnarna verkligen har
  • minska risken för likviditetsproblem hos anordnarna pga redovisning av utförd assistans och utbetalning kan ta lång tid.
  • säkerställa en väl fungerande tillsyn
  • överväga en skärpning av kraven för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet
  • överväga krav på spårbarhet av löneutbetalningar till personliga assistenter som hjälp vid kontroll av misstänkta aktörer/anordnare.


Läs ISF rapport:
Assistansmarknaden - lönsamhet och konkurrensförhållanden (2017:16)

Skicka sidan till: