Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”

Lilly KeyI IfA:s nya projekt ”Krisstöd” ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Lilly Key berättar att händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.
Det var oklart vem som skulle ta ansvar för vad under Covid 19-pandemins första månader.

Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet Krisstöd från 1 januari 2021 och två år framåt. Tre personer kommer att arbeta i projektet. IfAs ordförande, Sophie Karlsson blir projektledare. Lilly Key (verksamhetsansvarig på IfA) och Helene Jönsson (nyanställd researcher/översättare) blir projektmedarbetare för att arbeta med workshops, framtagande av material och publikationer.

Oklart vem som hade ansvar för vad

Bakgrunden till projektet är att det var oklart vem som skulle ta ansvar för vad under Covid 19-pandemins första månader, säger Lilly Key.
– Assistansanvändare och assistansanordnare kontaktade IfA för att få svar på vem som skulle informera, skaffa skyddsutrustning, skydda assistansanvändaren mot smitta osv. Då började vi diskutera om att vi borde kunna förebygga risker inför en eventuell kris av liknande slag.
Vad vill ni skapa?
– Ett verktyg för krisstöd för assistansanvändaren, assistansanordnaren och de personliga assistenterna men även för andra som kan beröras av assistansanvändarens behov i en krissituation.

Kan handla om vilken kris som helst

I början av projektet ska assistansanvändare utbildas i rättigheter och skyldigheter i LSS i workshops och vad de bör tänka på i en krissituation i personlig assistans, säger Lilly Key.
– Därefter ska deltagarna bland annat identifiera områden där de upplever det särskilt viktigt att planera i förväg hur en krissituation ska hanteras. Det kommer även att handla om prioriteringar bland olika behov samt konkretisera erfarenheter från Covid-19 pandemin. Vi kommer samtala om hur kunskapen ska föras vidare till olika personer som ansvarar för olika insatser den enskilde har behov av.
Är projektet särskilt tänkt att ge stöd för att hantera en pandemi?
– Nej, projektet är tänkt att kunna ge stöd till vilken kris som helst. Det kan vara om den enskilde blir svårt sjuk, om en nära avlider eller om vi stöter på ny pandemi alternativt råkar ut för en naturkatastrof. Ju mer förberedd en är för alla typer av kriser desto lättare hoppas vi att det blir att säkra upp den personliga assistansen i sin livssituation.

Använder IfA:s kontaktnät

Målet är att nå tusentals av assistansanvändare med projektet via enkäter och att åtminstone ett 30-tal ska delta mer aktivt i projektet via workshops och enskilda samtal. Under första kvartalet kommer projektet Krisstöd att söka kontakt på olika sätt med assistansanvändare, legala företrädare, personliga assistenter och assistansanordnare.
– Vi kommer bland annat att skicka ut enkäter via de kontaktnät vi redan har, kontakter via de som ingår i projektet, till IfAs medlemmar och IfA Supporter. Alla som tycker att det låter intressant och önskar medverka på något sätt kan kontakta mig via epost: lilly@intressegruppen.info

EPiK en metod

Den metod som ska användas i projektet är ett verktyg som kallas ”Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av Kris” (EPiK). Med hjälp av den ska deltagarna göra en behovsanalys i en kris, säger Lilly Key.
– Verktyget är inte färdigt utan kommer att skapas tillsammans med projektdeltagarna så vi vet inte fullt ut hur det kommer att se ut. Tanken är att det ska vara ett lätt användbart stöd för att systematisera behov i händelse av kris och att informationen ska kunna ges till de verksamheter den enskilde har kontakt med.

Individuellt stöd istället för generellt

EPiK ska vara en personlig metod där stödet anpassas individuellt, säger Lilly Key.
– Att ge alla ett och samma stöd fungerar sällan och i en kris kan det råda brist på tid att ta fram individuella stöd. Därför är det viktigt att i förväg ta reda på vilket stöd som kan vara nödvändigt i olika situationer för enskilda individer i händelse av kris och vara förberedd om/när det inträffar.
Är tanken att ni ska ”dammsuga” efter metoder för att hantera kriser?
– Det hade varit ett enormt arbete att hitta alla metoder för att hantera kriser. Vi siktar mer in oss på att identifiera områden där en enskild person behöver stöd i kris och där t ex en assistansanordnare, en daglig verksamhet eller ett boende behöver ha kännedom om detta.

Beredskap för psykiskt stöd

Fokus ska vara på det praktiska genomförandet och att olika insatser fungerar och säkras upp i en krissituation, säger Lilly Key.
– Det självklara under den pågående pandemin har kanske varit vem som ska se till att alla har den skyddsutrustning som krävs men även vem som ser till att det finns mat att äta eller sysselsättning om en inte får gå till sin dagliga verksamhet. Vi kommer även att ta med vart en kan vända sig om en behöver stöd om en börjar må psykiskt dåligt under en kris.

EPiK del av genomförandeplanen

Lilly Key vill att informationen från EPiK ska förmedlas till anordnaren av assistansanvändaren, eller dennes legala företrädare, i samtalen kring utförandet av assistansen.
– Detta ska dokumenteras i genomförandeplanen och kan då automatiskt kvalitetssäkras enligt reglerna för dokumentation i LSS. Det innebär exempelvis att informationen ska uppdateras minst en gång per år eller vid behov, att eventuella stödinsatser alltid ska vara aktuella för den enskilda individen.
Även handlingsplaner för anordnare och boenden ska tas fram säger Lilly Key.
– Vi har i vårt projekt med oss såväl arbetsgivareorganisationer, Kommunal och olika myndigheter såsom Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), Myndigheten för Delaktighet (MFD) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Vi hoppas kunna ta fram en slags guide om vad de olika aktörerna har för roller i händelse av kris.

Utbilda efter projektets slut

Det andra projektåret ska utbildningar kring EPiK och krisstöd genomföras för alla som är intresserade av att ta del av informationen, Lilly Key vill fortsätta informera och utbilda efter projektettidens slut.
– Våra planer är att ta fram ett utbildningsmaterial som assistansanvändaren ska kunna använda själv. Det kan även göras i grupp, kanske som en studiecirkel eller att någon från IfA kommer och utbildar hos en assistansanordnare.

Anhöriga och personliga assistenter medverkar

Anhöriga är en självklar del av assistansanvändarnas liv, och vid en kris kan deras roll påverkas på olika sätt, säger Lilly Key.
– Vi behöver även få information om hur, när och vad som kan vara av vikt att tänka på för assistenterna i händelse av kris. På vilket sätt ska personliga assistenter medverka?
– Personliga assistenter har berörts mycket under den pågående pandemin. Vi vill inhämta deras erfarenheter via enkäter och samtal för att skapa ett helhetsperspektiv och därmed ha möjlighet att ha framförhållning för framtidens arbetsledning.
Kommer arbetsgivarsidan att delta?
– Assistansanordnare och andra verksamheter kommer att bidra till projektet med sina erfarenheter och behov av information. Vi kommer att kontinuerligt ha kontakt med assistansanordnare men vi har även arbetsgivareorganisationerna KFO, Almega Vårdföretagarna och SKR med i en referensgrupp för att bistå projektet med nödvändig information.

Hoppas alla assistansanvändare ska använda EPiK

IfA kommer att förvalta, uppdatera och utveckla EPiK när projektet är slut. Lilly Key skulle vilja se att EPiK kan användas av alla assistansanvändare när de tillsammans med assistansanordnare, daglig verksamhet eller i sitt boende tar fram sin aktuella plan för genomförandet av insatsen.
– Vi hoppas att EPiK kommer bidra till ett fungerande liv för den enskilde även om hen genomgår en kris i sitt liv eller om det är så att samhället drabbas av en kris som berör den enskilde, säger Lilly Key.

Lilly Key intervjuades av Kenneth Westberg 2020-11-04


Vidare läsning

Information från Allmänna Arvsfonden om projektet Krisstöd


Skicka sidan till: