Staffan Olsson om tystnadsplikten: "Risk för konfrontationer"

Den 1 juli ändrades tystnadsplikten för assistenter och assistansanordnare. Med tanke på fusket i assistansbranschen anser Staffan Olsson, författare och föreläsare i frågor om tystnadsplikt och sekretess, att lagändringen är mycket vällovlig men anser samtidigt att assistenter inte bör utfrågas av kassan och varnar för konfrontationer mellan myndigheter å ena sidan och brukare, anhöriga, assistenter och assistansanordnare å den andra.

Staffan OlssonLagen kommer att ändras framför allt i två avseenden. Det ena är att man i SFB, Socialförsäkringsbalken 110:31 kommer att skriva in att även anordnare av personlig assistans i enskild regi blir skyldiga att på begäran av bland annat Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket lämna uppgifter som avser assistansanvändaren. Man lägger för det andra, i SFB 110:14, också till att Försäkringskassan får göra förfrågan hos en anordnare av personlig assistans.

Kan minska möjligheten till fusk

Staffan Olsson menar att LSS-lagstiftningen nu på ett genomgripande sätt ändras för att öka insynsrätten och därigenom minska möjligheten till fusk. Generellt är han positiv och tror att det kommer att bli lättare att "identifiera de anordnare vars verksamhet behöver kvalitetssäkras eller som, i värsta fall, behöver läggas ned."
- Syftet är mycket vällovligt, inte minst då man betänker att fusket uppgått till många miljarder kronor. Men beslutande myndigheter och Inspektionen för vård och omsorg måste vara noga med att hitta ett system för granskning och tillsyn som bygger på stor respekt för de som berörs av granskningen.
Staffan Olsson är orolig för att det inledningsvis kommer att uppstå konfrontationer som riskerar att bli jobbiga för brukare, deras anhöriga, assistenter och assistansanordnare.
- Min förhoppning är dock att man så småningom kommer att koncentrera kontrollen på de anordnare som kan misstänkas för brott eller där man finner stora brister.

Anordnaren har ingen undersökningsplikt

Enligt Staffan Olsson är anordnaren inte skyldig att informera sig om den assistansberättigades liv inför kontakten med Försäkringskassan.
- Nej, enligt min bedömning har inte anordnarna någon undersökningsplikt. De är alltså inte skyldiga att ta reda på sådant de inte redan vet om den assistansberättigade.
Har anordnaren tystnadsplikt på något område, angående den assistansberättigade, i kontakten med Försäkringskassan?
- Nej, egentligen har de inte det. Det avgörande är ju att de frågor som ställs och måste besvaras på något sätt är behövliga för Försäkringskassans handläggning eller uppföljning av ett ärende. Men jag tycker ändå att man, då man svarar, ska vara medveten om att även brukaren har en skyldighet att som försäkrad lämna sanningsenliga uppgifter till kassan. Och det är ju, då man lämnar uppgifter, den uppgiftsskyldige som i praktiken avgör vad som lämnas ut av det man vet.

Assistenterna bör hänvisa till anordnarna

I SFB 110:14 ges Försäkringskassan rätt att fråga även assistenterna om assistansanvändarnas levnadsförhållanden och det har redan förekommit att Försäkringskassan till exempel vid behovsbedömningar, kontaktat assistenter för att få uppgifter om den assistansberättigade.
- Att göra förfrågan är en sak, uppgiftsskyldigheten en annan, säger Staffan Olsson. Anordnaren är skyldig att lämna uppgifterna men inte assistenten utan de bör hänvisa till anordnaren.
Assistenternas tystnadsplikt kvarstår alltså gentemot Försäkringskassan. Staffan Olsson förklarar:
- Det finns för det första inte någon bestämmelse som upphäver assistentens tystnadsplikt mot Försäkringskassan. För det andra har en personlig assistent i privat verksamhet lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare.
Innebär det alltså att en privatanställd assistent i princip bryter mot sin tystnadsplikt om han eller hon svarar på Försäkringskassans frågor?
- I princip ja. Men då ska man veta att brott mot tystnadsplikten inte är ett särskilt allvarligt brott och om det är ringa så är det straffbefriat. Dessutom, om det är fråga om en ung oerfaren assistent som inte blivit informerad om tystnadsplikten av sin arbetsgivare, så kan det av en domstol möjligen tolkas som en förmildrande omständighet. Men principen är att assistenten benhårt bör avstå från att lämna ut information och i stället hänvisa till sin ledning.

Uppgiftsskyldigheten ökas även för Skatteverket

Även för Skatteverket kommer enligt Staffan Olsson uppgiftsskyldigheten att öka gentemot Försäkringskassan.
- I SFB 110:34 a sägs att Skatteverket på Försäkringskassans begäran ska lämna sådana uppgifter, om personliga assistenter och dem som bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans, som behövs för Försäkringskassans kontroll av användningen av assistansersättning.


Staffan Olsson intervjuades av Erik Tillander 2013-06-29

Skicka sidan till: