Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Problemet JO kritiserat finns kvar på Försäkringskassan”

Jessica Gustavsson
Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå

Det sker fortfarande att handlingar i kontrollärenden som rör samma person ligger på olika avdelningar på Försäkringskassan, säger advokaten Jessica Gustavsson.
– Så sent som förra veckan hänvisades jag, i ett kontrollärende, till en annan handläggare för min begäran av handlingar avseende utbetalningsfrågor.

Justitieombudsmannen, JO, har kritiserat Försäkringskassan för bristande dokumentation i ett ärende och för att de fram till feb 2022 inte samlat alla handlingar som rörde kontrollutredningar om assistansersättning. Tvärtom kunde olika handlingar ligga på olika ställen så att den assistansberättigade bara fick del av de handlingar som låg direkt i hens ärende. Det har enligt JO försvårat för enskilda att få insyn i sitt ärende och stått i strid med krav på myndigheten att vara saklig och objektiv.

Förekommer fortfarande

Försäkringskassan säger till hejaolika att mellan mars 2019 och feb 2022 kunde dokumentation hamna i olika ärenden, men sedan feb 2022 samlas all dokumentation i ett ärende. Försäkringskassan säger till Hejaolika: ”Att informationen hanterats på detta sätt betyder inte att de beslut vi fattat i dessa kontrollärenden blivit fel. Försäkringskassan har under perioden hämtat över den information som varit relevant för ärendet till brukarens ärende.”
Jessica Gustavsson menar tvärtom att det fortfarande förekommer att information finns på olika ställen.
– Förra veckan satt jag vid ett utredningsmöte i ett kontrollärende och hänvisades till en annan handläggare för min begäran av handlingar avseende utbetalningsfrågor. Handläggarna i det ärendet hanterade olika frågor, med vattentäta skott dem emellan. Kanske har man gjort någon förändring internt i systemet men jag märker ingen skillnad som ombud för enskild.

Som att ha russinen och försöka hitta kakan

Jessica Gustavsson säger att hon i sitt arbete som ombud begärt ut handlingar från Försäkringskassan och sett att det funnits fler handlingar tillgängliga hos myndigheten än de handlingar som Försäkringskassan valt att lägga som grund för beslut. Detta även efter februari 2022.
– Om Försäkringskassan utelämnar handlingar som rör den enskildes rätt till assistansersättning krävs egna arbetsamma insatser för att hitta dessa handlingar, som den enskilde kanske inte ens vet finns hos Försäkringskassan. Det är som att ha russinen och försöka hitta kakan, men kakan är krossad och smulorna är strödda över ett gigantiskt journalsystem.

Saklighet och objektivitet

Det är allvarlig kritik när JO säger att Försäkringskassan brister i objektivitet och saklighet menar Jessica Gustavsson. Saklighet och objektivitet innebär att ta in både handlingar som talar för och emot såväl som handlingar som varken talar för eller emot den enskilde.
– Kraven på svenska myndigheter att iaktta saklighet och objektivitet är grundlagsstadgade i 1 kap. 9 § regeringsformen och lagstadgade i 5 § förvaltningslagen, som reglerar Försäkringskassans. Utan att få del av alla handlingar är det omöjligt för den enskilde och domstolar att bedöma beslutets riktighet.

Liknande kritik från JO feb 2023

Den felaktiga hanteringen ska ha pågått till feb 2022 enligt Försäkringskassan. Men i en inspektion av kontroll- och återkravsverksamheten som JO gjorde av Försäkringskassan (dnr 8029-2022) den 7-9 feb 2023 fanns liknande problem, säger Jessica Gustavsson
– JO skriver att Försäkringskassan inte presenterade sig som en enhet gentemot den enskilde, utan den enskilde hänvisades till olika handläggare för olika ärenden. JO sade att kontrollakten, återkravsakten och förmånsakten behövs för att det ska vara möjligt att följa gången i ett ärende som helhet.

”Informationssäkerhetsaspekter”

I JO:s inspektion feb 2023 säger JO att handläggaren av den enskildes kontrollärende bestämmer vilka handlingar som ska gå vidare till återkravsenheten med hänvisning till ”informationssäkerhetsaspekter”, säger Jessica Gustavsson.
– Handläggaren av återkravsärendet har alltså inte nödvändigtvis tillgång till samtliga relevanta handlingar. Russinen ur kakan-resonemanget tycks följa med till återkravsärenden. Först plockas russinen ur kakan och sedan plockas de små kärnorna ur russinet. Över myndighetens journalsystem finns kaksmulorna, skyddade av informationssäkerhetsaspekter. Ingenstans finns hela kakan. Detta trots att Försäkringskassan säger sig dokumentera enhetligt sedan februari 2022.

Rättssäkerhet väger över intresset av materiellt korrekta beslut

Försäkringskassan sade till Hejaolika Att informationen hanterats på detta sätt betyder inte att de beslut vi fattat i dessa kontrollärenden blivit fel. Jessica Gustavsson anser att Försäkringskassan bara kan säga något om beslutens riktighet om samtliga relevanta handlingar finns.
– Och även om beslutet i sig är korrekt såsom Försäkringskassan antar, har beslutet fattats på ett felaktigt sätt. För betungande beslut är rådande princip att den enskildes intresse av rättssäkerhet väger över intresset av materiellt korrekt beslut. Det innebär att Försäkringskassan aldrig kan uppfylla sin bevisbörda, om Försäkringskassan nått sitt beslut genom att avvika från lag.
Vad bör Försäkringskassan göra med tidigare beslut där inte alla handlingarna legat samlade och varit åtkomliga för den enskilde?
Det finns olika rättsliga verktyg såsom rättelse, återställande av försutten tid, resning, etc. Försäkringskassan kan initiera rättelse av ärenden när det är till fördel för den enskilde och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Den enskilde bör kontakta en jurist och se hur den kan få hjälp i sitt enskilda ärende. Men övergripande behöver vi i Sverige en översyn av efterlevnaden av dokumentationskravet och kravet på objektivitet och saklighet vid myndighetsutövning, eftersom det skett en glidning mot att myndigheter går i motpartsposition.

Inte samma problem vid assistansansökningar

Vid ansökningar om assistansersättning, ser Jessica Gustavsson dock inte att det förekommer att Försäkringskassan gör ett liknande urval.
– Normalt sett har den enskilde bra ordning på vilka som utfärdar intyg och får ganska snabbt information från dessa om de blivit kontaktade av Försäkringskassan. Det skulle inte vara möjligt i ett förmånsärende, på samma sätt som i ett kontrollärende, för Försäkringskassan att göra denna typ av sållning.

Begär ut allt material

Jessica Gustavsson anser att den enskilde regelbundet bör be Försäkringskassan om samtliga journalanteckningar i öppna ärenden och kanske även ärenden som avslutats de senaste åren.
– Detta för att se vilka kontroller som görs och vilka uppgifter som samlas om dig.
Den som har fått ett betungande beslut innan våren 2022 bör begära ut samtliga journalanteckningar för samtliga ärenden, säger Jessica Gustavsson.
– Sedan återstår att lägga pussel över olika ärendenummer och dra trådar emellan. Syns det som att någon handling av relevans utelämnades ur kontrollärendet bör en jurist kontaktas, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-02-07

Skicka sidan till: