Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober”

Dan Hovskär
Dan Hovskär, Kristdemokraterna

Även Kristdemokraterna anser att syftet med föräldraavdraget var att fler barn skulle beviljas personlig assistans. Dan Hovskär, KDs talesperson i funktionshinder frågor, vill dock avvakta Försäkringskassans redovisning.
– Om det visar sig att färre barn blir beviljade assistans och att det faktiskt görs dubbla avdrag, får vi ta upp frågan i regeringen.

JAG hävdar att det görs dubbla avdrag

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar av det schabloniserade föräldraavdrag som infördes vid årsskiftet 1 jan 2023. Cecilia Blanck, JAG, anser att detta innebär att det görs dubbla avdrag för föräldraansvar. Dan Hovskär som representerar ett av regeringspartierna, säger att han vill invänta den redovisning som Försäkringskassan ska lämna till regeringen i oktober.
– Om det visar sig att färre barn blir beviljade assistans och att det faktiskt görs dubbla avdrag, får vi ta upp frågan i regeringen. Kristdemokraterna har förespråkat att föräldraansvaret ska smalnas av för att möjliggöra att fler barn kan komma att ha rätt till personlig assistans. Vi behöver följa utvecklingen av lagändringarna och myndighetens bedömning av rätten till assistans.

Syftet var att fler skulle få personlig assistans

Cecilia Blanck menar att tanken med lagändringen 1 jan 2023 var att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala assistansbehov utan att dra av behov innan dess som inte beror på funktionsnedsättningen. Dan Hovskär säger att Kristdemokraterna ser allvarligt på om det görs en snävare tolkning av lagstiftningen än som avsetts med lagändringen.
– Syftet med lagändringen och införandet av föräldraavdraget 1 jan 2023
var att ge fler personer rätt till personlig assistans.
Advokaten
Jessica Gustavsson säger i en intervju att barn är i ett sämre läge nu än innan föräldraavdraget infördes…
– Vi får avvakta den redovisning som myndigheten ska göra i oktober, för att sedan se om det är något som vi behöver gå vidare med.

För tidigt dra slutsatser

Dan Hovskär vill inte spekulera i vad som eventuellt kan ligga bakom en snäv tolkning från Försäkringskassan.
– Men om det finns en otydlighet i regelverket får myndigheten återkomma till regeringen med det i så fall.
Behövs det åtgärder mot Försäkringskassan?
– Det är för tidigt att dra några slutsatser av Försäkringskassans handläggning av dessa ärenden. Om det är så att antalet beviljanden är färre än förmodat, när Försäkringskassan redovisar detta till regeringen, får vi se hur vi går vidare.

Oklarheter om föräldraavdragets omfattning

Dan Hovskär anser att det fortfarande finns oklarheter kring föräldraansvarets omfattning pga avsaknad av förskrifter, allmänna råd eller domar i frågan. Detta anser han ger brister i rättssäkerheten vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans.
– Detta beskrev även dåvarande regeringen i prop. 2021/22:214, s.36. Även om Kristdemokraterna accepterade dåvarande regeringens förslag, var vi inte helt övertygade att schablonavdrag (föräldraavdrag) skulle vara bättre än individuella bedömningar. Dock var syftet att det skulle förenkla tillämpningen och öka förutsägbarheten med en schablon.

Vill se förändringar av föräldraavdraget

Dan Hovskär säger att Kristdemokraterna förutom att följa utvecklingen av de bedömningar som Försäkringskassan nu gör också vill se förändringar av föräldraavdraget.
– Vi menar att det vid särskilda eller synnerliga skäl ska finnas en möjlighet att frångå en fastställd schablon för föräldraavdrag, vi vill också att föräldraavdrag inte bör göras för barn i ålder 12–17 år samt att avräkningen av schablonen för föräldraavdraget bör göras efter att det totala antalet assistansberättigade timmar (grundläggande behov plus övriga behov) har blivit fastställt, säger Dan Hovskär.

Dan Hovskär intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-18


Skicka sidan till: