Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”

Pia SteenslandEn majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022. Det sades även att kommunala assistansbeslut ska bör över av Försäkringskassan och omfattas av dagens omprövningsstopp. Det är dock regeringen som avgör om en utredning ska tillsättas.

I ett gemensamt utskottsinitiativ ifrån Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet har regeringen fått i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistans. Utskottsinitiativet fick stöd av SD medan Januaripartierna (S, MP, C och L) röstade emot. Utredningen ska presentera lagförslag för regeringen senast våren 2022. Regeringen uppmanas därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft före riksdagsvalet 2022.

Regeringen avgör nu om utredning ska tillsättas

I beslutet i Socialutskottet ställs krav på att utredningen ska säkerställa personer med kommunala assistansbeslut behåller sin assistans när staten tar över och att de ska omfattas av det omprövningsstopp som idag gäller för assistansersättning. Pia Steensland, Kristdemokraterna, som var en av personerna bakom beslutet säger att det nu är upp till regeringen att tillsätta utredningen.
– Regeringen sitter på makten att välja om de vill agera eller avstå från att tillsätta utredningen. Min önskan är att januaripartierna nu ser bortom eventuell politisk prestige och på bästa sätt förvaltar det viktiga beslutet som togs i socialutskottet idag. Ett första steg är att omgående tillsätta en kompetent utredare och säkerställa att direktiven till utredningen blir riktigt bra.

Ska omfattas av dagens omprövningstopp

Stora delar av funktionsrättsrörelsen har krävt att behovsbedömningarna, särskilt att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov är grund för assistansersättning, måste förändras innan ett statligt huvudmannaskap kan införas. Annars kommer de som idag har kommunalt beviljade assistansbeslut bli av med den med tanke på dagens rättspraxis. Pia Steensland säger att beslutet i Socialutskottet betyder att personer med kommunala assistansbeslut ska behålla dessa när staten tar över och direkt omfattas av dagens omprövningsstopp för assistansersättning.
– Vi har ställt kravet att de som idag har kommunalt beslutad assistans ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning när staten tar över.

Bengt Eliasson (L) varnar för kaos

Bengt Eliasson säger i en debattext i Hejaolika att de med kommunalt beviljad assistans riskerar bli av med den om förslaget från KD, M och V blir verklighet och varnar för kaos i assistansen. Pia Steensland säger att hon har svårt att förstå Bengt Eliassons uttalanden.
– Under beredningsprocessen i socialutskottet har vi partier som stödjer förslaget varit tydliga med att ingen som har kommunala beslut ska förlora sin rätt till assistans när staten tar över ansvaret. Det står uttryckligen inskrivet som ett krav i riksdagens uppdrag till regeringen.

Känner stöd från Försäkringskassan

Försäkringskassan vill i remissvaret till LSS–utredningen ha ett statligt huvudmannaskap och ta in kommunala assistansbeslut utan omprövning. Detta anser Pia Steensland är i linje med beslutet i Socialutskottet.
– Det gläder mig att även Försäkringskassan är tydliga med att staten ska vara ensam huvudman. Kristdemokraterna delar också myndighetens bedömning att en utredning måste till för att exempelvis fastställas övergångsregler för att säkerställa att de som idag har kommunal assistans inte får det sämre eller riskerar att förlora sin assistans när staten blir ensam huvudman. Det är precis den utredningen som vi nu ger regeringen i uppdrag att tillsätta.

Utredningen ska avgöra var ny gräns ska sättas

En central fråga är vilka kriterier som ska gälla för att få assistansersättning efter ett förstatligande. Ett visst antal timmar grundläggande behov, (tex 3 eller fem) eller ett nytt bedömningssystem. Pia Steensland säger att exakt vilka nya kriterier som ska gälla blir en fråga för utredningen att se över.
– Funktionsrättorganisationerna och andra berörda kommer därefter få möjlighet att ge sin respons på utredningens förslag under den sedvanliga remissbehandlingen.

Vill förändra assistansbedömningarna

Omprövningarna av assistansersättning bör inte återinföras förrän lagändringar gjorts om att samtliga grundläggande behov är assistansgrundande i sin helhet, säger Pia Steensland. Hon vill också fortsätta verka för att förändra behovsbedömningarna även om inte ser någon framgång för detta ännu.
Vi kristdemokrater kommer att fortsätta strida för att få en majoritet i riksdagen för att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Dessvärre har vi en bit kvar. När vi senast röstade om Kristdemokraternas skarpa förslag kring detta i riksdagen i juni i år fick vi bara stöd av SD och V.

Omprövningar ska bara göras vid förändrade behov

När omprövningar återinförs vill Pia Steensland att de görs på ett annat sätt än tidigare. De bör dels göras med individuella intervall utifrån var och ens unika situation.
– Behoven ska inte heller omprövas från grunden, bara om de förändrats. Personer vars tillstånd inte förändras ska inte behöva känna oro inför en omprövning av rädsla att de ska förlora eller få neddragning av sin assistans, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020-11-19

Vidare läsning

Beslutet i Socialutskottet om krav på en utredning om statligt huvudmannaskap

Skicka sidan till: