Nadja Awad, Vänsterpartiet – ”Regeringen vill utreda återinförande av regelbundna omprövningar”

Nadja Awad
Nadja Awad, funktionsrättslig talesperson,
Vänsterpartiet

Regeringen säger sig bereda flera rekommendationer från ISF och har fortsatt fokus på ”överutnyttjande av förmånen”. Detta anser Nadja Awad visar att de vill utreda nya regelbundna omprövningar av assistansersättning.

Nadja Awad, är Vänsterpartiets nya funktionsrättsliga talesperson efter Maj Karlsson. Hon har tidigare bland annat varit ordförande för antidiskrimineringsbyrån Örebro Rättighetscenter.
– Där fick jag inblick i diskriminering av personer med funktionsnedsättning med bristande tillgänglighet och diskriminerande regelverk i tex arbetsliv och utbildning.

Befarar att nya omprövningar kommer utredas

ISF rekommenderade i dec 2022 i rapporten Felaktiga utbetalningar av assistansersättning (sid 67-68) att återinföra regelbundna omprövningar av assistansersättning. Nadja Awad frågade den 15 feb socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Hur avser statsrådet och regeringen att agera mot bakgrund av rekommendationen från Inspektionen för socialförsäkringen att se över möjligheterna att ompröva rätten till assistansersättning?
– När ISF rekommenderade utökade möjligheter till omprövning, valde jag att ställa denna fråga för jag var oroad över om regeringen skulle följa rekommendationen och bereda ett förslag om ett omprövningssystem, säger Nadja Awad.

”Rekommendationer från ISF bereds i regeringskansliet”

Camilla Waltersson Grönvall svarade att hon delade ISF bedömning att ett omfattande överutnyttjande av förmånen på sikt kan drabba de personer som behöver försäkringen och att I granskningsrapporten lämnar ISF flera rekommendationer till regeringen som för närvarande bereds i Regeringskansliet.
Hur tolkar du svaret från Camilla Waltersson Grönvall?
– När jag möttes av ministerns svar så fick jag en klump i magen, eftersom det visar att regeringen bereder förslag på återinförande av omprövningar med fortsatt fokus på att misstänkliggöra assistansberättigade genom att tala om ”överutnyttjande av förmånen”, säger Nadja Awad.

Behovsbedömningarna måste rättas till

Funktionsrättsrörelsen säger att om omprövningar införs utan att behovsbedömningarna förändras kommer många som idag skyddas av nödstoppet av omprövningar som infördes i april 2018 att förlora sin assistans. Nadja Awad säger sig ta den oron på stort allvar.
– Det behövs enklare uppföljningar, men innan det införs måste behovsbedömningen rättas till. Man ska vara säker på att man beviljas assistans för det man behöver den till, och i den omfattning som behövs.
Vad behöver regeringen göra angående behovsbedömningarna?
– Skyndsamt säkerställa att samtliga grundläggande behov ska anses vara av integritetsnära karaktär och därmed vara assistansgrundande i sin helhet. Vi har föreslagit det och beklagar att regeringen och SD sätter stopp för det.

Regeringen inte tydlig om förstatligandet

Nadja Awad anser att flera saker behöver förändras för att personlig assistans ska uppfylla Funktionsrättskonventionen. Staten behöver ta över hela ansvaret för personlig assistans.
– Efter förslag från Vänsterpartiet tillsattes utredningen som gav förslag om statligt huvudmannaskap. Med staten som ensam huvudman ökar förutsättningarna för likvärdiga bedömningar i hela landet. Regeringen är tyvärr inte tydlig om de verkligen tänker genomföra detta.

Stärkt rätt till assistans har inte fått ett bra genomslag

Under 2023 fortsatte antalet assistansberättigade minska med 127 personer. Antalet beviljanden har alltså minskat efter att lagändringarna utifrån stärkt assistans infördes. Nadja Awad ser det som ett stort problem.
– Minskningen av assistansberättigade inleddes 2007 med den borgerliga regeringens fokus på besparingar, men har även påverkats av flera HFD-domar sedan 2009 som gjort att lagen urholkats. Nu får inte heller lagändringarna utifrån Stärkt assistans den effekt som var tänkt.

Oacceptabelt med dubbla avdrag för föräldraansvar

Särskilt allvarligt är att Försäkringskassan gör dubbla avdrag, genom att räkna bort behov som inte beror på funktionsnedsättningen innan de drar föräldraavdraget, säger Nadja Awad.
– Vänsterpartiet ser allvarligt på att Försäkringskassan gör andra tolkningar än vad vi menar bör vara intentionen med föräldraavdraget och barns hjälpbehov.
Hur tror du Försäkringskassans tolkning av föräldraavdraget uppstått?
– Det är ingen hemlighet att regeringen och SD vill se kostnadsminskningar på området. Vi anser att regeringen bör åtgärda det omgående.
Jonas Franksson på STIL anser att det är ett demokratiproblem hur föräldraavdraget hanterats…
– Ja, det framgår tydligt i lagens förarbeten och det förslag som riksdagen tog ställning till att rätten till assistans skulle stärkas. Det är mycket allvarligt att regeringen och SD inte agerar för att rätta till detta, det visar att de är tillfreds med nuvarande bedömningar.

Schablonhöjningen måste följa löneökningarna

För 2024 räknades schablonbeloppet upp med 2,5%. Funktionsrättsrörelsen och branschen säger att kvaliteten sänks då assistenternas löner samtidigt höjs mer. Nadja Awad håller med och säger att Vänsterpartiet vill höja schablonen för timersättningen så att den åtminstone följer de kollektivavtalade löneökningarna.
– Matematiken är enkel – när regeringen och SD lägger schablonbeloppet lägre än löneökningarna sänker de kvaliteten på personlig assistans. Det kan inte fortsätta. En höjd assistansersättning är grunden för kompetensutveckling och goda arbetsvillkor för det kvalificerade arbete som personlig assistans är.
Finns det annat kring assistenters anställnings/lönevillkor du vill åtgärda?
– Vi anser också att alla resurser ska gå till personliga assistenter och verksamheten personlig assistans, inte till vinst för stora företag.

Vill att dygnspass med inkluderad jour ska vara möjliga

Det har varit strid om personliga assistenter ska kunna arbeta dygnspass (24 h) med inkluderad jourtid, i SKRs kollektivavtal är det möjligt för kommuner att tillåta detta. Det tillåts nu i vissa kommuner men inte i andra. Nadja Awad säger att Vänsterpartiet vill värna både arbetstagarnas rätt till dygnsvila/återhämtning och assistansberättigades rättigheter och friheter.
– Uppenbarligen har det gått att förena dygnspass med EU:s arbetstidsdirektiv i andra EU-länder, t.ex. Finland. Skillnaden där är att arbetstagarna ges kompensation om de inte får de 11 timmarna dygnsvila under ett 24-timmarspass. Vi förutsätter att parterna ser över möjligheterna att hitta liknande lösningar, säger Nadja Awad.

Nadja Awad intervjuades av Kenneth Westberg 2024-03-06

Skicka sidan till: