Över hälften av alla omprövningar leder till indragen assistansersättning

FörsäkringskassanDrygt 90 % av alla omprövningar innebär indragen eller sänkt assistansersättning, visar en analys från Försäkringskassan. Orsaken är oftast att person fått annat stöd, tex kommunalt boende.
När assistansberättigade enbart söker fler timmar är dock bilden en annan då får bara 1 respektive 3 procent indragen eller sänkt ersättning.

Under 2021 omprövade Försäkringskassan rätten till assistansersättning för 351 personer, vilket motsvarar knappt tre procent av alla assistansberättigade. Rapporten Omfattning av och orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör visar att 92 procent fick sin ersättning sänkt eller helt indragen. I 53 procent av fallen dras ersättningen in i sin helhet.

Omprövningar vid "väsentligt ändrade förhållanden

I april 2018 slutade Försäkringskassan med tvåårsomprövningar av assistansersättning. Sedan dess görs inga regelbundna omprövningar. Istället omprövar Försäkringskassan rätten till assistansersättning när det finns uppgifter om väsentligt förändrade förhållanden, som innebär att rätten till ersättning minskar. Därför är det inte förvånande att de flesta får minskat antal timmar.

Kommunalt boende vanligaste orsaken

Vanligaste orsaken till att ersättningen upphör eller minskar är att mottagaren får en annan insats från samhället. 65 procent av som fått indragen asssistansersättning har fått en annan stödinsats, oftast ett kommunalt boende. När ersättningen sänkts berodde det oftast på att mottagaren vistas i daglig verksamhet, korttidsvistelse, skola eller fritidsverksamhet.

En femtedel beror på personliga förändringar

I vart femte fall av indragen eller sänkt rätt till assistansersättning beror det på att personens hälsa eller personliga förhållanden förändrats, ofta har Försäkringskassan bedömt att de grundläggande behoven är färre än 20 tim/vecka.

49 personer lämnade oriktiga uppgifter

För 49 personer (15 %) som förlorade assistansersättningen uppger Försäkringskassan att orsaken var att de vid tidigare behovsbedömningar lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter.

8 procent behöll eller fick fler timmar

Åtta procent behöll eller fick utökad rätt till personlig assistans. I de flesta av dessa fall har det handlat om att personen har särskilda skäl för att få assistansersättning i förskola, skola eller daglig verksamhet.

14 procent sökte även fler timmar

I 50 av de 351 ärendena (14 procent) prövade Försäkringskassan även rätten till fler timmar parallellt med omprövningen. I 34 av dessa ärenden sänktes ersättningen och 11 fall drogs den in.

Annan bild för ansökningar om fler timmar

När det gäller alla beslut vid ansökningar om fler timmar under 2021 är dock bilden en annan, här har majoriteten beviljats fler timmar. För ungefär 1 procent av alla ansökningar eller anmälningar om fler timmar har beslutet inneburit att assistansersättningen upphört och för 3 procent har den sänkts.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Försäkrigskassan: Omfattning av och orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör, PM 2022:04


Skicka sidan till: