Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”

Pia SteenslandFörsäkringskassans omprövningar av ”väsentligt ändrade förhållanden” gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.

Pia Steensland vill ändra begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” som grund för omprövning av assistansersättning till ”väsentligt ändrade behov”.
– Då kan fokus läggas på det självklara, att det är en förändring av det faktiska behovet av assistans – inte det förändrade förhållandet i sig – som ska vara avgörande för om omprövning ska göras.
Hur skulle en sådan förändring kunna genomföras?
– Kristdemokraterna har lagt förslag om att den pågående utredningen om huvudmannaskapet för assistansen ska få ett tilläggsdirektiv i syfte att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Även detta skulle kunna läggas till i ett sådant tilläggsdirektiv.

”Vågar inte förändra sina liv”

Dagens tillämpning av ”väsentligt ändrade förhållanden” gör att många personer i praktiken inte omfattas av det omprövningsstopp för assistansersättning som finns sedan april 2018, säger Pia Steensland. Många assistansanvändare lever med en överhängande rädsla att förlora sin assistans om de gör en förändring i sitt liv.
– Människor känner sig tvingade att avstå från att flytta hemifrån, studera, ta arbete på annan ort, bli sambo, gifta sig och skaffa barn då dessa förändringar i livet anses vara väsentligt ändrade förhållanden och kan föranleda en omprövning av rätten till assistans. Detta trots att det faktiska behovet av assistans inte behöver vara förändrat. Det är ovärdigt att människor hindras från att göra livsval som personer utan funktionsnedsättning kan ta för givna.

Nytt omprövningsstopp

Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, sade i en intervju på Assistanskoll att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis. En rättspraxis omprövningsstoppet 2018 skulle skydda från. Detta ser Pia Steensland som mycket olyckligt och vill se ett ”nytt omprövningsstopp”
– Jag nås av rapporter om att människor som trots att de upplever ett ökat behov av assistans i vardagen inte vågar söka fler timmar av rädsla för att förlora de timmar de är beviljade sedan tidigare.

Ställde fråga till Socialminister Lena Hallengren

Pia Steensland frågade nyligen socialminister Lena Hallengren:

Är ministern och regeringen villig att ändra termen ”väsentligt förändrade förhållanden” till ”väsentligt förändrade behov” för att förtydliga att det ska vara den enskildes faktiska behov som ska vara avgörande för rätten till assistans – inte det förändrade förhållandet i sig?

”Då borde regeringen granska kassans tillämpning”
Lena Hallengren svarade att den omprövningsbestämmelse som finns idag, tar sikte på den enskildes behov och sådana förhållanden som påverkar behoven.
– Lena Hallengren svarade att hon bedömer att mitt förslag till ändrad definition inte är tydligare än bestämmelsens utformning idag, säger Pia Steensland
Hur ser du på det svaret?
– Det är bra om intentionen i omprövningsbestämmelsen verkligen är att den enskildes behov som ska vara ledande. Men eftersom det finns indikationer på något annat i verkligheten borde regeringen göra en översyn av hur Försäkringskassans tillämpning av bestämmelsen fungerar i praktiken.

Vill granska Försäkringskassan

Även Andreas Larsson på Försäkringskassan har medgett att begreppet ”väsentligt förändrade förhållanden” är oklart och behöver förtydligas. Pia Steensland instämmer.
– Det krävs ett förtydligande kring hur tillämpningen sker. Kristdemokraterna har lagt förslag i riksdagen om en översyn för att säkerställa att myndighetens bedömning av de förändrade förhållandena är rättssäker och att den är grundad på en faktisk behovsförändring.

När omprövningsstoppet tas bort

Det nuvarande omprövningsstoppet för tvåårsomprövningar ska inte tas bort förrän lagändringar gjorts så att samtliga grundläggande behov är assistansgrundande i sin helhet, säger Pia Steensland.
– Vi anser dessutom att behov inte ska omprövas från grunden, utan bara om de har förändrats. Omprövningar ska ske med individuella intervall bedömda utifrån behov kopplat till var och ens unika situation. Personer som antas ha oförändrade behov av assistans ska inte behöva känna oro inför en omprövning.

Kommunerna ska sluta tidsbegränsa beslut

Pia Steensland anser även att kommunerna ska sluta tidsbegränsa assistansbeslut. Utgångspunkten ska vara att alla insatser enligt LSS ska vara varaktiga.
– Dessvärre präglas beslut om kommunal assistans av otrygghet eftersom många beslut löper över kort tid. En stor andel av personer med kommunal assistans och deras familjer lever därför med en ständigt närvarande skräck som ökar i intensitet för varje dag som närmar sig slutet av ett gällande beslut, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2021-12-15

Skicka sidan till: