Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”

Andreas LarsssonDet är i vissa delar oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.
– Då får man ett beslut om att man inte får fler timmar.

Lagändringen 1 april 2018 innebär att Försäkringskassan slutade tvåårsompröva rätt till assistansersättning. Försäkringskassan ska istället ompröva om det skett ”väsentligt ändrade förhållanden”. Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef för avdelningen för Funktionsnedsättning på Försäkringskassan berättar vad som gäller idag.
– Det är enbart de timmar som minskar på grund av ”väsentligt ändrade förhållanden” som är hänförliga till den försäkrade som omprövas. Timmar som inte berörs av de ändrade förhållandena omprövas inte.

Begreppet behöver förtydligas

Det är dock oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär, säger Andreas Larsson. Han menar att det inte framgår direkt av lagtexten i 51 kap 12 § socialförsäkringsbalken eller förarbetena.
– Det går inte att generellt säga vilka situationer det handlar om. Därför görs alltid en bedömning i varje enskilt ärende. Det ska dock hänföras till den enskilde och handla om en betydande förändring, tex flytt till bostad med särskild service eller att någon har beviljats ett annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser.
Behöver begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” förtydligas?
Ja, jag tror att det skulle vara klokt med ett förtydligande. För att öka förutsättningarna för rätt förväntansbild och en förutsägbarhet.

IfA hävdar att Försäkringskassan tänjer gränserna

IfA anser att Försäkringskassan tänjt på gränserna för vad som är “väsentligt ändrade förhållanden” till alltfler situationer, för att kunna ompröva assistansbeslut. Andreas Larsson delar inte den bilden utan svarar att Försäkringskassan är skyldiga att ompröva vid ”väsentligt ändrade förhållanden”.
– Det ska vi alltid göra. Enligt HFD-domen mål nr 1791–20 från januari i år saknar den tidsmässiga omfattningen av minskningen betydelse för om omprövning ska ske. Det innebär att hur stor eller liten minskningen är inte påverkar om en omprövning ska göras.

Rimligt att återkräva assistansersättning?

Försäkringskassan kan kräva tillbaka assistansersättning efter att ha bedömt att det skett “väsentligt ändrade förhållanden”. Det är samma utgångspunkt som gäller i övriga försäkringar, säger Andreas Larsson.
– Grundregeln är att Försäkringskassan ska besluta om återbetalning när någon fått felaktigt utbetald ersättning på grund av att hen lämnat oriktiga uppgifter eller inte fullgjort sin uppgifts– eller anmälningsskyldighet och borde ha insett detta.
Kan assistansersättning krävas tillbaka även om en person varit omedveten om att det skett “väsentligt ändrade förhållanden”?
Den som är beviljad eller ansöker om assistansersättning är skyldig att anmäla ändrade förhållanden, det gäller oavsett om de kan anses vara väsentliga eller inte. Om någon har orsakat att ersättning betalats ut fel genom att inte ha fullgjort sin anmälningsskyldighet så kan hen bli återbetalningsskyldig.
Med tanke på att det inte direkt framgår i lagtext och förarbeten vad som är väsentligt ändrade förhållanden, är det rimligt att den assistansberättigade alltid är
skyldig att anmäla ”väsentligt ändrade förhållanden” och kan bli återbetalningsskyldig?
Den saken styrs av lagstiftning, så vi är nog inte rätt instans att svara på det. Men den fråga du ställer pekar ju också på behovet av just förtydligande – så att det blir enklare för alla att agera korrekt. Viktigt att tänka på är att anmälningsskyldigheten gäller ändrade förhållanden.

Ansökningar om fler timmar

Advokaten Mathias Blomberg hävdar att 51 kap 12 § socialförsäkringsbalken innebär att Försäkringskassan endast ska pröva om personen har rätt till de extra timmar som det ansöks om. Andreas Larsson säger däremot att om en assistansberättigad söker fler assistanstimmar utreder Försäkringskassan alltid om det har skett ändringar.
Det antal timmar den försäkrade har rätt till kan bara bli lägre än tidigare om det finns ”väsentligt ändrade förhållanden”.
Stämmer det att det inte går att beviljas fler assistanstimmar om ni bedömer att personen inte har rätt till assistansersättning enligt dagens rättspraxis?
– Om rätt till assistansersättning inte finns enligt gällande bestämmelser och praxis kan man inte få fler timmar. Då får man ett beslut om att man inte får fler timmar, men har rätt till samma antal timmar som tidigare.

Rädsla hos assistansberättigade

IfA säger att det finns en rädsla bland assistansberättigade att söka fler assistanstimmar, då man är rädd för att bli omprövad utifrån ”väsentligt ändrade förhållanden”. Andreas Larsson säger att om det stämmer är det olyckligt.
– Jag kan bara uppmana den som har frågor eller funderingar kring sin ersättning eller en eventuell ansökan att gå in på vår hemsida att läsa om vad som gäller. Det går också bra att ringa oss.

Vill återinföra regelbundna uppföljningar

Försäkringskassan vill att det ska återinföras regelbundna uppföljningar av behovet av assistans, avslutar Andreas Larsson.
– Eftersom behovet av assistans kan förändras över tid så tror vi att det skulle vara bra med en kontinuerlig uppföljning eller något liknande. Det är rimligt i ett system som är livsavgörande för väldigt många samtidigt som vi vet att systemet är utsatt för brottslighet. Vi tror också att det vore bra om en sådan uppföljning är lagstiftad så att det finns en tydlighet, förståelse och förutsägbarhet hos alla inblandade, säger Andreas Larsson.

Andreas Larsson intervjuades av Kenneth Westberg 2021-03-24

Skicka sidan till: