Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”

Mathias BlombergIdag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att prövning endast får göras av de extra timmar som ansökan gäller.
– Försäkringskassan får bara ompröva något mer ifall det skett ”väsentligt ändrade förhållanden”.

Vid lagändringen 1 april 2018 avskaffades tvåårsomprövningarna och omprövning av rätt till statlig assistansersättning tillåts bara vid väsentligt ändrade förhållanden. Försäkringskassan beskriver i sin vägledning (sid 39-41) att väsentligt ändrade förhållanden ska vara en betydande förändring, som är knuten till personen, tex att personen fått ett annat stöd från samhället eller att hälsotillståndet förbättrats. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade den 14 januari 2021 i mål nr 1791–20 att en omprövning bara kan vara partiell, dvs bara minska rätten till assistans för de behov där det skett väsentligt ändrade förhållanden.
– Försäkringskassan ska alltså, om de av någon anledning anser att det föreligger väsentlig ändrade förhållanden, bara pröva om just de omständigheterna, säger Mathias Blomberg.

Hela rätten till assistans omprövas

Vid en ansökan om fler assistanstimmar prövar dock Försäkringskassan idag först om personen över huvud taget har rätt till de timmar som personen redan är beviljad, och utgår då från gällande rättspraxis, säger Mathias Blomberg. Han är mycket kritisk till detta.
– Omprövningsstoppet var tänkt att skydda de assistansberättigade från gällande rättspraxis. Den som ansöker om fler timmar tvingas nu genomlida en ny förutsättningslös prövning av hela sin rätt till assistansersättning med allt vad detta innebär i form av detaljerad redovisning av hela sitt hjälpbehov och att belasta en ansträngd sjukvård med begäran om uppdaterat medicinskt underlag, osv.

Anser att 12 § i 51 kap. SFB är tydlig

Om Försäkringskassan anser att personen på grund av förändrad praxis inte är berättigad till assistansersättning sker ingen prövning av det utökade hjälpbehov som personen sökt fler timmar för. Mathias Blomberg anser att detta inte är lagenligt och hänvisar till 51 kap 12 § socialförsäkringsbalken där det står: Rätten till assistansersättning ska omprövas i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.
– Jag anser att 12 § är tydlig och innebär att vid en ansökan om utökad assistans ska Försäkringskassan endast pröva om personen har rätt till de extra timmar som det ansöks om och inget annat. Denna uppfattning delas av Allmänna ombudet för socialförsäkringen som driver flera processer om huruvida Försäkringskassan vid en ansökan om fler timmar har rätt att göra en helt ny och förutsättningslös omprövning.

Totala omprövningar bakvägen

Mathias Blomberg är mycket kritisk till att Försäkringskassan valt att, så att säga, genomföra fullständiga omprövningar ”bakvägen”.
– Istället för att lägga ner resurser på att utreda om huruvida en person ens är berättigad till assistansersättning, borde kassan rikta allt fokus på att utreda det utökade hjälpbehovet som är anledningen till ansökan om fler timmar. Tyvärr har vare sig allmänna ombudet eller jag själv för den delen fått något gehör för uppfattningen att Försäkringskassans agerande är felaktigt men förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen pröva frågan och klargöra rättsläget.

Minskad assistans för de som sökt fler timmar

Mathias Blomberg har aldrig varit med om att Försäkringskassan minskat/eller dragit in assistanstimmar utan att de ansett att det förelegat väsentligt ändrade förhållanden. Däremot har han sett hur personer som ansökt om utökning fått minskad rätt till assistans då Försäkringskassan ansett att det skett väsentligt ändrade förhållanden.
– I ett fall upptäckte Försäkringskassan ändrade skoltider, jämfört med vad som gällde vid förhållandena vid det gällande beslutet. Det medförde att beräkningen av behoven förändrades och att personens rätt till assistansersättning minskades.
I en annan ansökan om utökning som slutade i indragning av timmar hade personen haft särskilda skäl till assistans under skoltid, och sedan börjat på daglig verksamhet.
– Att personen bytt från skola till daglig verksamhet utgjorde då ett väsentligt ändrat förhållande, vilket jag för övrigt anser är felaktigt. Eftersom särskilda skäl, som lagstiftningen är utformad, är knuten till personen och inte verksamheten så borde det verkligen sakna betydelse om personen går från skola till daglig verksamhet, säger Mathias Blomberg.

Vill se omprövningstopp även i kommunerna

Liberalerna krävde nyligen i en debattartikel på Hejaolika att Försäkringskassan inte ska kunna ompröva hela beslutet när någon söker fler assistanstimmar. Mathias Blomberg stödjer detta och vill se förändrad lagstiftning om ingen förändring sker.
– Om högsta juridiska instans skulle komma fram till att Försäkringskassan har stöd för sitt agerande, eller om frågan inte ens blir föremål för prövning i närtid så tycker jag att det finns all anledning att förtydliga lagstiftningen.
Liberalerna vill även att kommuner ska omfattas av ett omprövningsstopp…
– ja, jag har svårt att se något hållbart sakligt skäl till varför det ska göras åtskillnad mellan den statliga och kommunala assistansen i detta hänseende. Det vore fullt logiskt att införa en motsvarande bestämmelse i LSS som det finns i 51 kap 12 § i SFB, dvs. att rätten till personlig assistans endast får omprövas vid väsentligt ändrade förhållanden, säger Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2021–02–22

Skicka sidan till: